AS “ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJA ALTUM”
GADA PĀRSKATS
par gadu, kas noslēdzās 2023.gada 31.decembrī
(10.pārskata periods)
1
SATURA RĀDĪTĀJSLapa
Par Altum2
Vadības ziņojums3
Informācija par padomi un valdi14
Paziņojums par vadības atbildību15
Finanšu pārskati:
Visaptverošo ienākumu pārskats16
Finanšu stāvokļa pārskats17
Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats18
Naudas plūsmas pārskats19
Finanšu pārskatu pielikumi20
Neatkarīga revidenta ziņojums113
Citi pielikumi gada pārskatam119
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Latvija
tālrunis:
+ 371 67774010
e-pasts:
altum@altum.lv
Reģistrācijas Nr.:
50103744891
AS “Attīstības Finanšu institūcija Altum”
GADA PĀRSKATS par gadu, kas noslēdzās 2023.gada 31.decembrī
2
Altum
MISIJA“Mēs palīdzam Latvijai augt!”
VĪZIJA “Sadarbības partneris un finanšu eksperts tautsaimniecības attīstībā”
VĒRTĪBASIzcilība / Komanda / Atbildība”
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ir Latvijas valstij piederoša finanšu institūcija, kas īsteno atbalsta un attīstības programmas finanšu instrumentu un grantu veidā, realizējot valsts politiku tautsaimniecībā, arī nodrošinot citu normatīvajos aktos noteikto deleģēto valsts uzdevumu izpildi. Altum darbības pamatmērķis ir tirgus nepilnību novēršana dažādu atbalsta instrumentu formā, sekmējot tautsaimniecības attīstību.
Stratēģija 2022-2024.gadam
Saskaņā ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Stratēģiju 2022.-2024.gadam, ir izvirzīti sekojoši stratēģiskās attīstības virzieni un būtiskākie ilgtermiņa mērķi:
Galvenais finanšu mērķis ir, realizējot valsts atbalsta programmas, nodrošināt pozitīvu Altum kapitāla atdevi.
Galvenais nefinanšu mērķis ir atbalstīt un veicināt finanšu pieejamību uzņēmējdarbībā un sekmēt tautsaimniecības attīstību.
Altum prioritārie virzieni ietver garantiju un aizdevumu izsniegšanu un apkalpošanu, riska kapitāla investīcijas, klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanas risinājumus, tai skaitā, energoefektivitātes programmu īstenošanu gan dzīvojamo ēku, gan uzņēmumu segmentā, jaunu projektu
uzsākšanu, attīstot piedāvāto finanšu instrumentu klāstu, arī Latvijas Zemes fonda attīstību.
Galvenie darbības virzieni: atbalsts uzņēmējiem, lauksaimniekiem un noteiktām personu kategorijām; energoefektivitāte; Latvijas Zemes fonda pārvaldība.
Altum īpašu uzmanību pievērsīs vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības (“ESG”) izvērtējumam, gan pieņemot ar finansēšanu saistītus lēmumus, gan Altum iekšējos procesos.