2138009Y59EAR7H1UO972023-01-012023-12-31iso4217:EUR2138009Y59EAR7H1UO972022-01-012022-12-31iso4217:EURxbrli:shares2138009Y59EAR7H1UO972023-12-312138009Y59EAR7H1UO972022-12-312138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:SharePremiumMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:PreviouslyStatedMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:PreviouslyStatedMember2138009Y59EAR7H1UO972021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMemberifrs-full:IFRS17Member2138009Y59EAR7H1UO972021-01-012021-12-31ifrs-full:SharePremiumMemberifrs-full:IFRS17Member2138009Y59EAR7H1UO972021-01-012021-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMemberifrs-full:IFRS17Member2138009Y59EAR7H1UO972021-01-012021-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMemberifrs-full:IFRS17Member2138009Y59EAR7H1UO972021-01-012021-12-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMemberifrs-full:IFRS17Member2138009Y59EAR7H1UO972021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMemberifrs-full:IFRS17Member2138009Y59EAR7H1UO972021-01-012021-12-31ifrs-full:IFRS17Member2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2138009Y59EAR7H1UO972021-12-312138009Y59EAR7H1UO972022-01-012022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2138009Y59EAR7H1UO972022-01-012022-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2138009Y59EAR7H1UO972022-01-012022-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember2138009Y59EAR7H1UO972022-01-012022-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember2138009Y59EAR7H1UO972022-01-012022-12-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember2138009Y59EAR7H1UO972022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2138009Y59EAR7H1UO972022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2138009Y59EAR7H1UO972022-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2138009Y59EAR7H1UO972022-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember2138009Y59EAR7H1UO972022-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember2138009Y59EAR7H1UO972022-12-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember2138009Y59EAR7H1UO972022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2138009Y59EAR7H1UO972023-01-012023-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2138009Y59EAR7H1UO972023-01-012023-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2138009Y59EAR7H1UO972023-01-012023-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember2138009Y59EAR7H1UO972023-01-012023-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember2138009Y59EAR7H1UO972023-01-012023-12-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember2138009Y59EAR7H1UO972023-01-012023-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember2138009Y59EAR7H1UO972023-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember2138009Y59EAR7H1UO972023-12-31ifrs-full:SharePremiumMember2138009Y59EAR7H1UO972023-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember2138009Y59EAR7H1UO972023-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember2138009Y59EAR7H1UO972023-12-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember2138009Y59EAR7H1UO972023-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Īsumā par Koncernu
Galvenie finanšu rādītāji un notikumi Koncernā
Neto peļņa (Baltijā) 2023. gada 12 mēnešos sasniedza 110.4 miljonus eiro, vidējā kapitāla atdeve bija 23.6% un izmaksu-ienākumu attiecība bija 44.7%.
Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2023. gada 12 mēnešos tika izsniegti 897 miljoni eiro salīdzinājumā ar 1.2 miljardiem eiro 2022. gada 12 mēnešos.
Citadeles klientu depozītu apjoms uz 2023. gada 31. decembri sasniedza 3,830 miljonus eiro, atspoguļojot nelielu 5 miljonu eiro pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.
Citadeles aktīvo klientu skaits gada griezumā saglabājās nemanīgs, un uz 2023. gada 31. decembri bija 378 tūkstoši aktīvo klientu. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza visu laiku augstāko rādītāju un bija 257 tūkstoši, 9% vairāk kā gadu iepriekš. Aktīvo digitālo lietotāju skaits sasniedza 96% no visiem klientiem.
Aktīvu kvalitāte uzlabojās, slikto kredītu rādītājs (NPL) 2023. gada 31. decembrī bija 2.1%, saistībā ar kredītu atgūšanu.
Citadele turpina darbību ar vairāk kā pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2023. gada 31. decembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu un plānotās dividendes) bija 22.0%. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) bija 19.6% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 206%.
2023. gada 31. decembrī Citadelē strādāja 1,329 pilna laika darbinieki, no kuriem 28 bija saistīti ar pārtrauktām darbībām.
Pēdējā laikā ir vērojama ekonomiskā un ģeopolitiskā nenoteiktība, taču, neskatoties uz mainīgajiem ārējiem apstākļiem, banka turpina stratēģisko iespēju izvērtēšanu, tostarp potenciālo IPO.
Miljonos eiro
Darbības, kas turpinās
12m 2023
12m 2022
Q4
2023
Q3
2023
Neto procentu ienākumi
187.9
119.4
49.2
50.8
Neto komisijas naudas ienākumi
37.8
37.8
8.8
8.1
Neto finanšu un pārējie ienākumi
8.2
5.4
1.6
1.8
Pamatdarbības ienākumi
233.9
162.6
59.6
60.6
Pamatdarbības izdevumi
(104.5)
(91.6)
(31.0)
(24.6)
Neto kredītu zaudējumi un vērtības samazināšanās
4.5
(23.8)
(1.9)
2.8
Pamatdarbības peļņa no darbībām, kas turpinās (pēc nodokļiem)
110.4
45.2
10.2
35.7
Vidējo aktīvu atdeve (ROA)
2.2%
0.9%
0.9%
3.0%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE)
23.6%
11.1%
8.0%
29.6%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR)
44.7%
56.3%
52.0%
40.6%
Riska cenas rādītājs (COR)
0.2%
(0.8%)
(0.3%)
0.4%
Aizdevumi klientiem un klientu noguldījumi
EURm
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) un Kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR), tajā skaitā peļņa par pārskata periodu, kas samazināta par par EUR 50.6 miljoniem plānotās dividendes
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
*Uzrādītas tikai darbības, kas turpinās. Salīdzināmie rādītāji ir pārklasificēti attiecībā uz „Kaleido Privatbank” AG (Šveicē reģistrēta meitas banka) pārtraukto darbību, kuru ir plānots atsavināt un tādējādi tā nav iekļauta uzrādītajos pamatrādītājos. Salīdzināmie dati par 2022. gadu ir koriģēti saistībā ar pāreju uz 17. SFPS. Agrāki salīdzināmie dati nav koriģēti atbilstoši 17. SFPS.
**Alternatīvo veiktspējas rādītāju, kas lietoti šajos finanšu pārskatos, definīcijas skatīt šo finanšu pārskatu „Definīcijas un saīsinājumi” sadaļā.
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Saturs
SATURS
Vadības ziņojums
4
Vēstule no vadības
12
Korporatīvā pārvaldība
18
Paziņojums par vadības atbildību
Finanšu pārskati
19
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
20
Apvienoto ienākumu pārskats
21
Bilance
22
Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats
23
Naudas plūsmas pārskats
24
Finanšu pārskatu pielikumi
113
Revidentu ziņojums
Citi
122
Cita informācija atbilstoši regulatīvo noteikumu prasībām
126
Koncerna ceturkšņa peļņas vai zaudējumu aprēķini un bilances
127
Definīcijas un saīsinājumi
Noapaļošana, procenti un valoda
Daļai no skaitliskās informācijas, kas ietverti šajos finanšu pārskatos, ir veikta noapaļošana. Attiecīgi, skaitliskā informācija vienai un tai pašai kategorijai, kas norādīta dažādās tabulās, var nedaudz atšķirties; skaitliskā informācija, kas norādīta tabulu kopsummās, var nesakrist ar aritmētisku citās tabulās norādīto skaitļu summu.
Šajos finanšu pārskatos atspoguļotā finanšu informācija ietver procentuālus rādītājus ar mērķi atvieglot finanšu informācijas un citu datu salīdzināšanu starp dažādiem periodiem. Noapaļošanas rezultātā atsevišķu šādu procentuālo vērtību kopsummas var neveidot 100%.
Alternatīvo veiktspējas rādītāju, kas lietoti šajos finanšu pārskatos, definīcijas skatīt šo finanšu pārskatu „Definīcijas un saīsinājumi” sadaļā.
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Vēstule no vadības
Vestule no vadibas
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Ekonomiskais noskaņojums Baltijā sāk uzlaboties
Izaugsme pasaules ekonomikā 2023. gadā saglabājās noturīga, neskatoties uz karu Ukrainā, jaunu ģeopolitisku satricinājumu parādīšanos, augstām procentu likmēm un problēmām Ķīnas mājokļu tirgū. Baltijā augstā inflācija, augošās procentu likmes un vājais ārējais pieprasījums ir bijis liels izaicinājums, un ekonomikas izaugsme gada lielāko daļu ir bijusi negatīva. Tomēr inflācija ir samazinājusies straujāk nekā gaidīts, enerģijas cenas ir normalizējušās, izaugsme ASV saglabājās spēcīga un eiro zona izvairījās no recesijas. Pasaules ekonomikas izaugsmes prognozes 2024. gadam ir pārskatītas uz augšu, un, lai gan eirozonas izaugsmes prognozes joprojām ir pieticīgas, ir redzamas stabilizācijas pazīmes. Īpaši rūpniecībā krājumu līmenis ir sācis sarukt, kas liecina par pieprasījuma atjaunošanos rūpniecībā un transporta nozarē. Tāpat pēdējos mēnešos ir stabilizējies ekonomikas noskaņojums Baltijā, un ir redzamas uzlabošanās pazīmes. Vienlaikus, 2023. gadā ir strauji samazinājusies inflācija Baltijā, un šobrīd finanšu tirgi sagaida procentu likmju samazinājumu 2024. gadā, kas, kopā ar zemo bezdarba līmeni un algu kāpumu, veicinās patēriņu.
Spēcīgi finanšu rādītāji
Citadele ir turpinājusi atbalstīt klientus ar finansējumu darbības izaugsmei un paplašināšanai. 2023. gada 12 mēnešos privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos tika izsniegti 897 miljoni eiro, salīdzinājumā ar 1.2 miljardiem eiro gadu iepriekš. Klientu aktivitāte pēdējā ceturkšņa laikā paaugstinājās, un 2023. gada 4.ceturksnī jaunam finansējumam izsniegti 276 miljoni eiro, kas liecina par 44% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Kopējais aizdevumu portfelis 2023. gada 31. decembrī bija 2,862 miljoni eiro, pieaugot par 9 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2023. gada 30. septembri.
Kopumā mūsu klientu finansiālais stāvoklis ir pārliecinošs, un portfeļa kvalitāte ir laba. Slikto kredītu rādītājs uz 2023. gada 31. decembri bija 2.1%, salīdzinot ar 2.7% 2022. gada beigās.
2023. gada 12 mēnešos pamatdarbības ienākumi no darbības, kas turpinās, sasniedza 234 miljonus eiro, kas ir 44% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Neto peļņa no darbības kas turpinās 2023. gada 12 mēnešos sasniedza 110 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 23.6%. 2023. gada 4. ceturkšņa pamatdarbības ienākumi no darbības, kas turpinās, sasniedza 59.6 miljonus eiro, kas ir 32% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. 2023. gada 4. ceturkšņa neto peļņa no darbības, kas turpinās, sasniedza 10.2 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 8.0% (gadā), ko galvenokārt ietekmējuši retrospektīvi visa gada nodokļu izdevumi sakarā ar nesen ieviestajām izmaiņām Latvijas nodokļu likumdošanā.
Klientu depozīti uz 2023. gada 31. decembri bija 3,830 miljoni eiro, 5 miljonu eiro pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2023. gada 31. decembri bija 75%.
Citadele turpina darbību ar vairāk kā pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem: 2023. gada 31. decembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu un plānotās dividendes) bija 22.0%, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) bija 19.6% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 206%.
Pēdējā laikā ir vērojama ekonomiskā un ģeopolitiskā nenoteiktība, taču, neskatoties uz mainīgajiem ārējiem apstākļiem, banka turpina stratēģisko iespēju izvērtēšanu, tostarp potenciālo sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO).
Banka ar vienu no labākajiem klientu apkalpošanas servisiem Baltijā
Mūsu apņemšanās nodrošināt vislabāko klientu apkalpošanu ir ļāvusi Citadelei saglabāt vadošo pozīciju starp Baltijas bankām, liecina starptautiskā klientu apkalpošanas novērtēšanas uzņēmuma DIVE ikgadējā slepeno pircēju aptauja. Šogad banku sektors Baltijā tika vērtēts divos kanālos – attālinātā un klātienes apkalpošana. Citadele visaugstāko vērtējumu ieguvusi abās kategorijās – klientu apkalpošanā attālināti un klātienē. Latvijā Citadele kā labākā tiek ierindota jau 9. gadu pēc kārtas, un pēdējos 3 gadus tā stabili ir pirmajā trijniekā visās Baltijas valstīs. Citadeles sniegums pārspēja nozares vidējo rādītāju visās valstīs.
Stabila klientu bāze
Citadele turpina piesaistīt jaunus klientus un lepojas ar savu spēcīgo klientu bāzi, kas mums uztic savas finanšu pakalpojumu vajadzības. Citadeles aktīvo klientu skaits 2023. gada 31. decembrī sasniedza 378 tūkstošus klientu, palielinoties par 1% salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Aktīvo digitālo lietotāju skaits - klienti, kas lieto Citadeles digitālos kanālus, no kuriem lielākā daļa dod priekšroku mobilajai lietotnei, bet pārējie izmanto i-Banku - sasniedza 96% no visiem klientiem. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 257.2 tūkstošus, gada griezumā pieaugot par 9%.
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Vēstule no vadības
Inovācijas un attīstība
2023. gadā Citadele turpināja savu apņemšanos nodrošināt nevainojamu digitālās bankas pieredzi, paplašinot savu mobilo lietotni ar jaunām funkcijām. Kā daļu no “banka jūsu kabatā” piedāvājuma klienti tagad var viegli piekļūt pieciem apdrošināšanas produktiem tikai ar dažiem klikšķiem mobilajā lietotnē, par kuriem var norēķināties, izmantojot ikmēneša abonementu.
Klix, bankas e-komercijas norēķinu risinājums, pārsniedza 1,300 tirgotāju skaitu, reģistrēto lietotāju skaits pārsniedza 280 tūkstošus, un aktīvo lietotāju skaits sasniedza 45 tūkstošus uz 2023. gada 31. decembri. 2023. gada 12 mēnešos tika apstrādāti 16 miljoni darījumu ar kopējo vērtību 560 miljoni eiro. Klix turpina paplašināt risinājumu “Pērc Tagad, Maksā Vēlāk”, uzsākot vairākas stratēģiskas partnerības 2023. gadā, kā piemēram, sadarbību ar Varle Lietuvā un RD Electronics Latvijā un Lietuvā.
Ilgtspēja
Saskaņā ar mūsu apņemšanos atbalstīt savus klientus pārejā uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku un redzot, ka ilgtspējas iniciatīvas kļūst arvien svarīgākas mūsu klientiem, Citadele turpināja attīstīt un ieviest jaunus piedāvājumus, kas atbalsta pāreju uz zaļo ekonomiku.
2023. gada 3. ceturksnī Citadele ieviesa pirmo zaļo krājkontu Baltijas tirgū. Noguldītie līdzekļi tiek izmantoti, lai finansētu projektus, kuru mērķis ir samazināt oglekļa emisijas. Līdzekļi zaļajā krājkontā 2023. gada 31. decembrī sasniedza 36 miljonus eiro. 2023. gada 4. ceturksnī Citadele ieviesa zaļo hipotekāro kredītu, kura mērķis ir finansēt mājokļus, kas atbilst augstākajiem energoefektivitātes standartiem. Kopējais kredītu apjoms, kas izsniegts ar mērķi pārejai uz zaļo ekonomiku uzņēmumiem un privātajam sektoram 2023. gadā sasniedza 115 miljonus eiro, kas veido 13% no kopējiem jaunajiem aizdevumiem.
Lai veicinātu pozitīvu darba kultūru un radītu jēgpilnu ietekmi uz sabiedrību, Citadele ir ieviesusi brīvprātīgo dienas, kas saviem darbiniekiem sniedz iespēju katru gadu trīs darba dienas ieguldīt sociālajā brīvprātīgajā darbā.
Notikumi pēc pārskata perioda
Moody’s apstiprina Citadeles reitingus, mainot prognozi uz pozitīvu
2024. gada 25. janvārī starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s apstiprināja Citadeles Baa2 kredītreitingu, mainot nākotnes prognozi uz pozitīvu.
Reitinga nākotnes prognoze ir paaugstināta no stabilas uz pozitīvu, atspoguļojot Moody’s viedokli, ka banka nākamo 12-18 mēnešu laikā turpinās darbu ar spēcīgiem kapitāla un peļņas rādītājiem un stabilu kredītu kvalitāti.
Apstiprinot bankas Citadele ilgtermiņa noguldījumu reitingu Baa2 un nenodrošināto obligāciju reitingu Baa3, Moody's ir ņēmis vērā Citadeles peļņas rādītāju uzlabošanos 2023. gadā un stabilu peļņas prognozi nākamajos ceturkšņos, pieaugušo kapitalizāciju un labo kredītu kvalitāti.
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Koncerna finanšu informācija
Koncerna finanšu rezultātu apskats
Rezultāti un peļņas rādītāji 2023. gada 12 mēnešos - Baltijas valstis
Spēcīgi finanšu rādītāji, 2023. gada 12 mēnešos, pamatdarbības ienākumiem sasniedzot 233.9 miljonus eiro, kas ir 44% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Rezultātu sekmēja spēcīgie neto procentu ienākumi, kas 2023. gada 12 mēnešos sasniedza 187.9 miljonus eiro, kas ir par 57% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ko, galvenokārt, ietekmēja pieaugošās procentu likmes.
Grupas neto komisijas naudas ienākumi 2023. gada 12 mēnešos sasniedza 37.8 miljonus eiro, paliekot nemainīgi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ko, galvenokārt, ietekmēja komisijas naudas izdevumi 2.9 miljonu apmērā par vērtspapīrošanas darījumu, saistībā ar vairāku gadu finanšu garantijas līgumu, ko Citadele noslēgusi ar EIB Grupu 2022. gada decembrī. Vienošanās nodrošinās kapitāla prasību atvieglojumu bankai un ļaus tai piešķirt vismaz 460 miljonus eiro papildu aizdevumos un līzingā uzņēmumiem Baltijā nākamajos trīs gados. 20% aizdevumu novirzot zaļajiem projektiem, šis darījums veicinās vietējās tautsaimniecības zaļo pārkārtošanos un palīdzēs mazināt kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Pamatdarbības izdevumi 2023. gada 12 mēnešos bija 104.5 miljoni eiro jeb par 14% vairāk nekā gadu iepriekš. Personāla izmaksas palielinājās par 11% līdz 65.4 miljoniem eiro. Pilnas slodzes darbinieku skaits bija 1,329 salīdzinājumā ar 1,355 darbiniekiem 2022. gada 31. decembrī, no kuriem 28 (2022: 26) bija saistīti ar pārtrauktām darbībām.
Pārējie pamatdarbības izdevumi bija 30.1 miljons eiro, 26% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, galvenokārt investīciju IT un komunikācijās dēļ (9% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) un konsultāciju izdevumiem (66% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu). Konsultāciju izdevumu pieaugumu galvenokārt noteica stratēģisko iespēju izvērtēšana un uz iekšējiem reitingiem balstītas pieejas (IRB) vairāku gadu projekta īstenošana, kas ļaus veikt riska novērtējumu atbilstoši bankas specifiskajiem portfeļiem un riska profiliem, kas, potenciāli, ļaus efektīvāk izmantot regulatīvo kapitālu. Nolietojuma un amortizācijas izdevumi bija 9.0 miljoni eiro (3% pieaugums pret iepriekšējo gadu).
Citadeles izmaksu-ienākumu attiecība 2023. gada 12 mēnešos bija 44.7% salīdzinājumā ar 56.3% gadu iepriekš.
2023. gada 12 mēnešos reversēti neto kredītu zaudējumi un uzkrājumi 4.6 miljonu eiro apmērā. Vispārējā kredītportfeļa kvalitāte bija laba un slikto kredītu (3. stadijas kredītu īpatsvara) bruto rādītājs uz 2023. gada 31. decembri sasniedza vēsturiski zemāko līmeni un bija 2.1%, salīdzinot ar 2.7% 2022. gada beigās.
Neto peļņa no darbības, kas turpinās, sasniedza 110.4 miljonus eiro. Kapitāla atdeve sasniedza 23.6%. Kaleido Privatbank AG (Citadeles Šveices meitas sabiedrība pārdošanas procesā) ir atspoguļota kā pārtraukta darbība no 2022. gada 31 decembra. Grupas neto peļņa 2023. gada 12 mēnešos bija 103.8 miljoni eiro (8.7 miljoni eiro 2023. gada 4. ceturksnī ko galvenokārt ietekmējuši retrospektīvi visa gada nodokļu izdevumi sakarā ar nesen ieviestajām izmaiņām Latvijas nodokļu likumdošanā). Kapitāla atdeve sasniedza 22.2%.
Pamatdarbības ienākumi, EURm
No darbības, kas turpinās
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Pamatdarbības izdevumi, EURm
No darbības, kas turpinās
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Koncerna finanšu informācija
Bilances apskats
Koncerna aktīvi 2023. gada 31. decembrī sasniedza 4,863 miljonus eiro, uzrādot 10% samazinājumu kopš 2022. gada beigām (5,405 miljoni eiro). Samazinājums, galvenokārt, skaidrojams ar pirmstermiņa ECB TLTRO programmas kredīta atmaksu 441 miljonu eiro apmērā. Uz 2023. gada 31. decembri Kaleido Privatbank AG (Citadeles Šveices meitas sabiedrība pārdošanas procesā) ir atspoguļots kā pārtraukta darbība. 2022. gada 31. decembrī darbību, kas turpinās, aktīvi bija 4,731 miljoni eiro (2022. gada 31. decembrī – 5,239 miljoni eiro).
Kopējais kredītportfelis no darbības, kas turpinās, uz 2023. gada 31. decembri bija 2,862 miljoni eiro, kopš 2022. gada beigām samazinoties par 105 miljoniem eiro (4%).
Jaunos aizdevumos 2023. gada 12 mēnešos tika izsniegti 897.1 miljoni eiro, par 25% mazāk kā gadu iepriekš. 285.3 miljoni eiro tika izsniegti privātpersonām, 308.9 miljoni eiro – mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un 302.9 miljoni eiro – korporatīvajiem klientiem.
Produktu griezumā – 326.4 miljoni eiro bija regulārie (hipotekārie) kredīti (38% mazāk kā pērn), 499.2 miljoni eiro līzings un faktorings (18% samazinājums salīdzinājumā ar pērno gadu), un 73.2 miljoni eiro patēriņa un mikrokredīti (2% mazāk kā pērn).
Kredītportfelis ģeogrāfiskajā dalījumā. 2023. gada 31. decembrī Latvijā izsniegtie kredīti veidoja 44.9% no portfeļa ar 1,285 miljoniem eiro (salīdzinājumā ar 45.6% 2022. gada beigās), kam sekoja Lietuva ar 36.3% un 1,039 miljoniem eiro (salīdzinājumā ar 37.8% 2022. gada beigās), Igaunija ar 18.3% un 524 miljoniem eiro (salīdzinājumā ar 16.1% 2022. gada beigās) un ES un citas valstis ar 13 miljoniem eiro (0.5% no kredītportfeļa).
Aizdevumi mājsaimniecībām veidoja 46% no portfeļa (2022. gada beigās – 44%). Hipotekārā kreditēšana ir nedaudz samazinājusies kopš 2022. gada beigām (2% samazinājums) un sasniedza 815 miljonus eiro. Finanšu līzings saglabājās nemainīgs un bija 348 miljoni eiro (salīdzinājumā ar 350 miljoniem eiro uz 2022. gada beigām). Patēriņa kreditēšana palielinājās par 18% kopš 2022. gada beigām (92 miljoni eiro) un sasniedza 109 miljonus eiro. Karšu kreditēšana ir nedaudz pieaugusi par 4% un 2023. gada 31. decembrī tās apjoms bija 60.0 miljoni eiro. Kopumā galvenās nozares koncentrācijas bija nekustamā īpašuma iegāde un pārvaldīšana (12% no bruto aizdevumiem), transports un sakari (7%), rūpniecība (7%) un tirdzniecība (6%).
2023. gada 12 mēnešos Grupas vērtspapīru portfelis, kas ir daļa no Grupas likviditātes resursiem, samazinājās par 23%, salīdzinot ar 2022. gada beigām, atbilstoši plānotajiem portfeļa amortizācijas apjomiem. 93% portfeļa ir A un augstāka reitinga vērtspapīri. Lielākie koncerna portfeļa samazinājumi bija AAA/Aaa un A reitinga obligācijās – attiecīgi par 77.5 miljoniem eiro un 328.4 miljoniem eiro.
Nozīmīgākais finansējuma avots - klientu noguldījumi no darbības, kas turpinās, samazinājās par 5% salīdzinājumā ar 2022. gada beigām un bija 3,830 miljoni. Baltijas iekšzemes klientu noguldījumi veidoja 98% no kopējiem depozītiem jeb 3,767 miljonus eiro (salīdzinājumā ar 98% uz 2022. gada beigām).
Aizdevumi un Noguldījumi, EURm
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Jauni aizdevumi, EURm
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Bilances struktūra, EURm
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Reitingi
Starptautiskā reitingu aģentūra “Moody’s Investors Service” ir apstiprinājusi kredītreitingu Baa2, mainot nākotnes prognozi uz pozitīvu (2024. gada janvāris).
Galvenais reitinga pamatojums:
Labi finansējuma un likviditātes rādītāji, kuru pamatā ir rezidentu noguldījumu finansēšanas modelis
Spēcīga kapitalizācija, balstīta uz organisku un neorganisku izaugsmi
Aktīvu kvalitātes uzlabošanās, likvidējot problemātiskos aizdevumus
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Uzņēmējdarbības vide
Segmentu apskats
Privātpersonu un Turīgo klientu segments
Esam gandarīti, ka mūsu apņemšanās nodrošināt vislabāko klientu apkalpošanu ir ļāvusi mums 2023. gadā saglabāt vadošās pozīcijas starp bankām Baltijā, liecina ikgadējā starptautisku klientu apkalpošanas novērtējuma veiktā slepeno pircēju aptauja, ko veica uzņēmums DIVE. Banku sektors Baltijā tika vērtēts divos kanālos – attālinātā un klātienes apkalpošana. Citadele visaugstāko vērtējumu ieguvusi abās kategorijās – klientu apkalpošanā attālināti (1. vieta Latvijā un Lietuvā, 2. vieta Igaunijā) un klātienē (1. vieta Latvijā un 2. vieta Lietuvā un Igaunijā).
Aktīvo klientu skaits privātpersonu segmentā sasniedza visu laiku augstāko līmeni, un primāro klientu skaits turpināja pieaugt, sasniedzot 205 tūkstošus klientu 2023. gada 31. decembrī, kas ir par 3% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
2023. gadā privātpersonu segmenta pamatdarbības ienākumi sasniedza 89 miljonus eiro, atspoguļojot 49% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.
Augstā inflācija un procentu likmes 2023. gadā ir palielinājušas kopējo klientu interesi par uzkrājumu un investīciju produktiem, vienlaikus samazinot pieprasījumu pēc jauna finansējuma, īpaši mājokļu tirgus un līzinga sektoros. Privātpersonām jaunos aizdevumos tika izsniegti 285 miljoni eiro (2022. gadā – 362 miljoni).
Apzinoties ilgtspējas iniciatīvu nozīmi mūsu klientu vidū, Citadele 2023. gadā paplašināja ar ilgtspēju saistīto produktu piedāvājumu, izveidojot Zaļo krājkontu, kurā noguldītie līdzekļi tiek izmantoti, lai finansētu projektus, kuru mērķis ir samazināt oglekļa emisijas, un Zaļo hipotekāro kredītu, kas paredzēts augstākajiem energoefektivitātes standartiem atbilstošu mājokļu finansēšanai. Mobilajā lietotnē pieejamie apdrošināšanas produkti ietver piecus piedāvājumus, izglītojot sabiedrību par apdrošināšanas nozīmi dažādos dzīves posmos.
Privātpersonām izsniegto kredītu apjoms 2023. gada 31. decembrī sasniedza 1,254 miljonus eiro, pieaugot par 10 miljoniem eiro, salīdzinājumā ar 2023. gada 30. septembri. Kredītu kvalitāte saglabājās laba. Privātpersonu noguldījumi bija 1,912 miljoni eiro, nedaudz samazinoties par 3 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2023.gada 30.septembri.
MVU segments
2023. gada 12 mēnešos, MVU segmenta pamatdarbības ienākumi sasniedza 58 miljonus eiro, atspoguļojot 38% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Rezultātu sekmēja neto procentu ienākumi, kas 2023. gada 12 mēnešos sasniedza 46 miljonus eiro, kas ir par 57% vairāk kā iepriekšējā gadā, ko, galvenokārt ietekmēja pieaugošās procentu likmes.
Jaunos aizdevumos 2023. gada 12 mēnešos MVU segmentam tika izsniegti 309 miljoni eiro, salīdzinot ar 331 miljoniem eiro 2022. gadā. MVU kreditēšanas apjomi 2024. gada 4. ceturksnī atjaunojās, sasniedzot 83 miljonus eiro. Kopējais MVU kredītportfelis bija 637 miljoni eiro, kas ir neliels pieaugums par 1%, salīdzinot ar 2022. gada beigām. Kredītportfeļa kvalitāte saglabājās laba. Noguldījumu portfelis salīdzinājumā ar 2022. gada beigām samazinājās par 6% un 2023. gada 31. decembrī bija 691 miljons eiro.
Aizdevumi, EURm
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Noguldījumi, EURm
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Jauni aizdevumi, EURm
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Uzņēmējdarbības vide
Segmentu apskats
Corporate segment
In the 12 months ending on 31 December 2023, the corporate segment's operating income reached EUR 57 million, reflecting a 12% year-over-year growth. Performance driven by strong net interest income, which reached EUR 51 million in the 12 months ended 31 December 2023, a 19% increase year-over-year, mainly impacted by rising interest rates.
Corporate new financing totaled EUR 303 million in 2023, down from EUR 511 million in 2022. Corporate lending volumes rebounded in Q4 2024, reaching EUR 110 million. Demand for green transition loans remained high, with numerous large renewable energy and energy-efficient projects financed throughout 2023.
The total corporate loan portfolio was EUR 961 million, representing a decreased by 9% compared to the year-end 2022. Credit portfolio quality remained strong. The deposit portfolio increased by 5% vs. the year end 2022 and was EUR 1,105 million as of 31 December 2023
Asset Management
In the 12 months ending on 31 December 2023, the Asset Management segment's operating income reached EUR 7.3 million, reflecting a 47% year-over-year growth. The total customers’ assets under management reached EUR 1,080 million, up from EUR 962 million in 2022.
Operating income, EURm
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Uzņēmējdarbības vide
Uzņēmējdarbības vide
Pasaules ekonomikas izaugsme joprojām ir noturīga
Izaugsme pasaules ekonomikā 2023. gadā saglabājās noturīga, neskatoties uz karu Ukrainā, jaunu ģeopolitisku satricinājumu parādīšanos, augstām procentu likmēm un problēmām Ķīnas mājokļu tirgū. Tomēr inflācija ir samazinājusies straujāk nekā gaidīts, enerģijas cenas ir normalizējušās, izaugsme ASV saglabājās spēcīga un eirozona ir izvairījusies no recesijas. Saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda 2024. gada janvāra prognozi pasaules ekonomikā 2024. gadā augs par 3,1%, kas ir par 0,2% vairāk kā tika prognozēts 2023. gada oktobrī. Tomēr eirozonas izaugsme joprojām ir vāja, un 2024. gadā tā pieaugs tikai par 0,9% no 0,5% 2023. gadā.
Eirozonā ir redzamas stabilizācijas pazīmes. Uzņēmēju apsekojumi liecina, ka krājumu līmenis eirozonas rūpniecībā ir sācis sarukt, kas ir pozitīva zīme apstrādes rūpniecībai un transporta nozarei. Tajā pašā laikā zemais bezdarbs, algu kāpums un inflācijas kritums nāks par labu patēriņam. Tomēr pieprasījums būvniecības sektorā joprojām ir vājš augsto procentu likmju dēļ.
Ekonomiskais noskaņojums Baltijā sāk uzlaboties
Ekonomikas izaugsmi Baltijā 2023. gadā negatīvi ietekmēja augstā inflācija, procentu likmju kāpums un vājais ārējais pieprasījums apstrādes rūpniecībā, kā rezultātā visās trīs Baltijas valstīs bija neliela recesija. Saskaņā ar pirmo novērtējumi 2023.gadā IKP Lietuvā samazinājās par 0,3%, Latvijā par 0,6%, bet Igaunijā par 3,5%. Tajā pašā laikā ekonomikas noskaņojums Baltijā ir stabilizējies un sāk uzlaboties.
Visgrūtāk 2023. gadā klājās ražošanas un transporta nozarēm, galvenokārt vājā ārējā pieprasījuma un globālās apstrādes rūpniecības cikliskās lejupslīdes dēļ. Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ cieta arī lauksaimniecība, savukārt mazumtirdzniecību negatīvi ietekmēja reālo ienākumu kritumu, ko izraisīja augsta inflācija un augsts mainīgas procentu likmes kredītu īpatsvars. Tomēr pakalpojumu nozares, piemēram, IT, profesionālie pakalpojumi un tūrisms, turpināja attīstīties.
Igaunijā 2023. gadā IKP pieaugums atpalika no Latvijas un Lietuvas, galvenokārt tāpēc, ka Igaunijai ir lielāks eksporta īpatsvars uz Zviedriju un Somiju. Tāpat procentu likmju kāpums būtiski ietekmēja patēriņu un investīcijas, augstāka privātā sektora parādu līmeņa dēļ, kā arī IT jaunuzņēmumiem augstākas procentu likmes samazināja finansējuma pieejamību.
Inflācija ir samazinājusies, un procentu likmes ir sasniegušas augstāko punktu
Inflācija Baltijā 2023. gadā strauji samazinājās, un 2023. gada beigās inflācija Latvijā un Lietuvā bija noslīdējusi zem 2%, Igaunijā saglabājās virs 4%, savukārt eirozonā bija tuvu 3%. Zemākas inflācijas rezultātā procentu likmes eiro zonā, visticamāk, ir sasniegušas augstāko punktu, un finanšu tirgi ir sākuši sagaidīt strauju procentu likmju samazināšanos 2024. gadā. Vienlaikus algu pieaugums Baltijā 2023. gada trešajā ceturksnī pārsniedza 10%, un jauni ģeopolitiskie satricinājumi var radīt jaunu cenu spiedienu.
Ekonomikas noskaņojuma indekss
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
IKP salīdzināmajās cenās
(% pret iepriekšējo gadu)
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Inflācija (% pret iepriekšējo gadu)
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
ECB un EURIBOR procentu likmes, %
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Citas informācijas atklāšanas prasības
CITAS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS PRASĪBAS
Nosaukums
AS „Citadele banka”
Adrese
Republikas laukums 2A, Rīga,
LV-1010, Latvija
Mājas lapa
www.citadele.lv
www.cblgroup.com
Tālrunis
(+371) 67010 000
LEI kods
2138009Y59EAR7H1UO97
Reģistrācijas numurs
40103303559
Licences numurs
06.01.05.405/280
Licences izsniegšanas
datums
30/06/2010
Filiāles
Pārskata perioda beigās AS „Citadele banka” ir 11 filiāles un klientu apkalpošanas centri Latvijā, 1 filiāle Igaunijā un 1 filiāle Lietuvā. Lietuvas filiālei ir 6 klientu apkalpošanas vienības Lietuvā.
Informācija par Citadeles filiālēm, klientu apkalpošanas centriem un bankomātiem ir pieejama Citadeles mājas lapas sadaļā “Filiāles un bankomāti”.
Dividendes
Skatīt gada pārskata 27. pielikumā (Pamatkapitāls). Gada pārskata publicēšanas brīdī vadība ierosina Bankai izmaksāt 50.6 miljonus eiro dividendēs (0.32 eiro par akciju) un pārējo ieskaitīt nesadalītajā peļņā, lai stiprinātu kapitāla pozīciju.
Nākotnes attīstības plāni
Citadele vēlas kļūt par Baltijas valstu privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu pamata banku un turpinās pastāvīgi uzlabot piedāvātos produktus un pakalpojumus. Citadele turpinās sniegt augstas kvalitātes finanšu pakalpojumus klientiem un to uzņēmumiem, sekmējot Baltijas valstu ekonomikas izaugsmi. Gan privātpersonām, gan uzņēmumiem tiks piedāvāts pilns bankas, līzinga, finanšu un aktīvu pārvaldības pakalpojumu klāsts. Citadeles pamata mērķa tirgus joprojām ir: Latvija, Lietuva un Igaunija.
Risku vadība
Nozīmīgākie riski, kuriem Koncerns, veicot uzņēmējdarbību, ir pakļauts, ir kredītrisks, tirgus risks, procentu likmju risks, likviditātes risks, valūtas risks un operacionālais risks. Šo risku pārvaldības nolūkos Koncerns ir apstiprinājis attiecīgās risku pārvaldības politikas un citus iekšējos tiesību aktus, kas nosaka risku pārvaldības pamatprincipus un procesus, struktūrvienību funkcijas un atbildības, risku ierobežojošos limitus, kā arī kontroli un ziņošanas sistēmu. Koncerna risku pārvaldības politikas attiecībā uz katru no minētajiem riskiem un atsevišķiem citiem riskiem ir īsumā raksturotas 35. pielikumā (Risku pārvaldība).
Uzņēmuma atrašanās vieta
Latvija
Dibināšanas valsts
Latvija
Juridiskā forma
Akciju sabiedrība
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Korporatīvā pārvaldība
KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA
AS „Citadele banka” ir Citadele koncerna mātes uzņēmums. AS „Citadele banka” ir akciju sabiedrība. Citadeles akcionāri ir starptautiska investoru grupa ar starptautisku pieredzi banku sektorā. Pārskata perioda beigās 74.2% no AS „Citadele banka” akcijām pieder starptautisku investoru konsorcijam, kuru vada „Ripplewood Advisors LLC”, 24.7% pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai (ERAB) un 1.1% akciju pieder Bankas vadībai, darbiniekiem un citiem investoriem.
Citadeles Korporatīvās pārvaldības ziņojums ir publicēts Bankas interneta lapā www.cblgroup.com.
Audita un atbilstības komitejas ziņojums akcionāriem
2023. gadā AS „Citadele banka” audita un atbilstības komiteja (turpmāk – Komiteja) pildīja audita komitejas pienākumus, kādi tie noteikti „Finanšu instrumentu tirgus likumā”.
Komiteja pildīja pienākumus atbilstoši likumā prasītajam:
-Uzraudzīja gada pārskata par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, sagatavošanu;
-Uzraudzīja gada pārskata par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, revīzijas procesu;
-Uzraudzīja iekšējo kontroļu, riska pārraudzības un iekšējās revīzijas sistēmu, kādas tās piemērojamas finanšu pārskatu sagatavošanai, efektivitāti;
-Uzraudzīja gada pārskata par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, revidentu apstiprināšanas procesu;
-Uzraudzīja gada pārskata par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, revidentu atbilstību neatkarības un objektivitātes prasībām, kādas tās noteiktas „Revīzijas pakalpojumu likumā”;
-Paziņoja Bankas Padomei revidentu secinājumus par gada pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī.
2023. gadā Komitejas pienākumu veikšana nekādā veidā netika kavēta, un tika nodrošināta pilna pieeja informācijai, kas nepieciešama Komitejai. Komiteja gada laikā informēja Valdi un Padomi par tās secinājumiem un rekomendācijām. Pildot savus pienākumus, kas saistīti ar gada pārskata par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, sagatavošanu, Komiteja nesaskārās ar jebkādiem pierādījumiem, kas varētu liecināt, ka šie finanšu pārskati nesniegtu patiesu un skaidru priekšstatu.
Detalizēta atskaite par Komitejas darbību 2023. gadā ir iesniegta Bankas Padomei.
Bankas Padome 2023. gada 31. decembrī:
Vārds, uzvārds
Pašreizējais amats
Sākotnējās iecelšanas datums
Timothy Clark Collins
Padomes priekšsēdētājs
2015. gada 20. aprīlis
Elizabeth Critchley
Padomes priekšsēdētāja vietniece
2015. gada 20. aprīlis
Dhananjaya Dvivedi
Padomes loceklis
2015. gada 20. aprīlis
Lawrence Neal Lavine
Padomes loceklis
2015. gada 20. aprīlis
Nicholas Dominic Haag
Padomes loceklis
2016. gada 19. decembris
Karina Saroukhanian
Padomes locekle
2016. gada 19. decembris
Sylvia Yumi Gansser Potts
Padomes locekle
2018. gada 29. oktobris
Stephen Young
Padomes loceklis
2023. gada 4. oktobris
Daiga Auzina-Melalksne
Padomes locekle
2023. gada 1. novembris
Klāvs Vasks no 2023. gada 1. jūlija atkāpās no AS „Citadele banka” padomes locekļa amata un attiecīgo padomes komiteju amatiem. James Laurence Balsillie 2023. gada augustā atkāpās no AS „Citadele banka” padomes locekļa amata un attiecīgo padomes komiteju amatiem.
Stephen Young sāka pildīt padomes locekļa pienākumus no 2023. gada 4. oktobra. Daiga Auzina-Melalksne sāka pildīt padomes locekles pienākumus no 2023. gada 1. novembra.

Timothy Clark Collins, Padomes priekšsēdētājs
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Timothy Collins ir investīciju sabiedrības “Ripplewood” izpilddirektors. Collins kungs ir vadījis “Ripplewood” komandu, veicot ieguldījumus visā pasaulē, tostarp ASV, Eiropas, Tuvo Austrumu un Āzijas valstīs. Collins kungs kopā ar “Ripplewood” ir guvis ievērojamu atdevi, ieguldot vairāk nekā 6 miljardus ASV dolāru kapitālā, kā rezultātā uzņēmuma kopējo vērtību paaugstinot līdz vairāk nekā 40 miljardiem ASV dolāru, turklāt viņam ir bijusi nozīmīga loma divu būtisku institūciju – Starptautiskās Ēģiptes komercbankas un Japānas “Shinsei” bankas – pārveidē un stiprināšanā. Pirms Ripplewood dibināšanas 1995. gadā, Collins kungs strādāja “Cummins Engine Company”, “Booz, Allen & Hamilton”, “Lazard Frères & Company” un “Onex Corporation”. Collins kungs ir iesaistīts vairākās bezpeļņas un valsts sektora aktivitātēs, tostarp Trīspusējā komisijā, Starptautisko attiecību padomē un NEOM konsultatīvajā padomē. Viņš ir arī Ņujorkas štata kopējā pensiju fonda Investīciju konsultatīvās komitejas loceklis. Collins ir darbojies vairāku publisku uzņēmumu valdēs, tostarp “Asbury Automotive”, Japānas “Shinsei” bankā, “Advanced Auto”, “Rental Services Corp.”, Starptautiskajā Ēģiptes komercbankā, “Gogo” un “Citigroup” (pēc tam, kad tā pieņēma valsts līdzekļus). Collins kungs ir bijis neatkarīgais direktors “Weather Holdings”, kas ir liels privāts telekomunikāciju operators jaunattīstības tirgos. Collins kungs pašreiz ir “Ripplewood” pārstāvis “Citadele” (Latvija) un “RA Special Acquisition Corporation“ padomēs. Timothy Collins ir ieguvis bakalaura grādu filozofijā DePauw Universitātē un maģistra grādu (MBA) publiskās un privātās uzņēmējdarbības vadībā Jeila Universitātes Vadības skolā. Collins 2004. gadā kļuva par DePauw Universitātes humāno vēstuļu goda doktoru, turklāt viņš ir arī adjunkts un viesprofesors Ņujorkas Universitātē.
Elizabeth Critchley, Padomes priekšsēdētāja vietniece
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Elizabeth Critchley ir “Ripplewood Advisors LLP” vadošā partnere. Elizabeth Critchley ir atbildīga par “Ripplewood” investīciju projektiem, starp kuriem kā nesenākos var minēt projektus Austrumeiropā un Vidējos Austrumos. Critchely kundze darbojas kā padomes locekle “Citadele” (Latvija) un “RA Special Acquisition Corporation“. Pirms pievienošanās “Ripplewood”, Critchely kundze bija uzņēmuma “Resolution Operations” līdzdibinātāja. 2008. gada beigās uzņēmums piesaistīja 660 miljonu sterliņu mārciņu un vēlāk veica trīs finanšu nozares uzņēmumu iegādi (“Friends Provident plc” par 2.7 miljardiem ASV dolāru, vairumu “AXA UK” dzīvības apdrošināšanas biznesu par 4 miljardiem ASV dolāru un “Bupa” par 0.3 miljardiem ASV dolāru). Iegādāto uzņēmumu konsolidācija tika finansēta, vienlaicīgi izmantojot aizņemtu kapitālu, ieguldījumus pašu kapitālā un strukturētu pārdevēja finansējumu. Pirms tam Elizabeth Critchley strādājusi “Goldman Sachs International” par rīkotājdirektori, kur viņa vadīja Eiropas finanšu institūciju grupas finansēšanas biznesu. Elizabeth Critchley ir strukturējusi, konsultējusi un ieguldījusi darījumos vairāk nekā 50 globālajos finanšu un citu jomu uzņēmumos. Viņa ar izcilību ir absolvējusi Londonas Universitātes koledžu, iegūstot grādu matemātikā.
Dhananjaya Dvivedi, Padomes loceklis
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Dhananjaya Dvivedi no 2000. līdz 2010. gadam bijis “Shinsei” bankas korporatīvais izpilddirektors un vadījis bankas infrastruktūras grupu. Dhananjaya Dvivedi sniedzis nozīmīgu ieguldījumu “Shinsei” bankas IT platformas pārveidošanā, īstenojot klientu apkalpošanas uzlabošanas stratēģiju un ieviešot tādas ērtības kā internetbanka, diennakts bankomāti, kas tiek uzraudzīti attālināti, reāllaika datu plūsma, vienlaikus nodrošinot izmaksu pārraudzību. Dhananjaya Dvivedi no 2008. līdz 2011. gadam strādājis par “SIGMAXYZ Inc.” neatkarīgo direktoru, bet vēlāk ieņēmis dažādus pētnieciskus un konsultatīvus amatus jaunu tehnoloģiju izstrādes jomā sabiedrības labā. Dhananjaya Dvivedi ieguvis inženiera grādu Madhavas Inženierzinātņu koledžā Indijā un maģistra grādu Indijas Vadībzinību institūtā (MBA).
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Korporatīvā pārvaldība

Lawrence Neal Lavine, Padomes loceklis
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Lawrence Lavine ir “Ripplewood Advisors LLC” vecākais rīkotājdirektors. “Ripplewood” komandai viņš pievienojās pēc 28 gadu karjeras investīciju banku sektorā. “Ripplewood Advisors LLC” viņš galvenokārt strādā ar finanšu un telekomunikāciju nozares uzņēmumiem. Pirms pievienošanās “Ripplewood” Lawrence Lavine ir ieņēmis uzņēmumu apvienošanas un iegādes grupas rīkotājdirektora amatu sabiedrībā “Credit Suisse First Boston”. Viņš pievienojās “Credit Suisse First Boston” 2000. gadā uzņēmuma “Donaldson, Lufkin & Jenrette” iegādes darījuma ietvaros, kur viņš kopš 1987. gada bija ieņēmis rīkotājdirektora amatu iegādes un apvienošanās jautājumos. Savu karjeru Lawrence Lavine uzsāka 1976. gadā Volstrītā, strādājot uzņēmumā “Kidder Peabody & Co”. Viņš ir ieguvis bakalaura grādu Northeastern Universitātē un maģistra grādu Hārvarda Biznesa skolā (MBA).
Nicholas Dominic Haag, Padomes loceklis
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Līdz 2021. gada jūnijam Nicholas Haag bija lielākās Gruzijas bankas “TBC Bank Group PLC”, kura ir iekļauta un “FTSE 250” indeksā, neatkarīgais direktors (INED) un audita komitejas priekšsēdētājs. Viņš ir padomes priekšsēdētājs, neatkarīgais direktors un vada audita, riska un atbilstības komiteju “Bayport Management Ltd.” (vadošā Āfrikas un Latīņamerikas finanšu risinājumu nodrošinātāja holdinga kompānija). Pirms tam viņš bija padomes loceklis “Credit Bank of Moscow PJSC”. Hāga kungam ir 30 gadu pieredze banku sektorā, no tās pusi viņš ir aizvadījis vadošos amatos dažādos finanšu nozares uzņēmumos, tajā skaitā “Barclays”, “Banque Paribas”, “ABN AMRO” un “Royal Bank of Scotland”, specializējoties finanšu tehnoloģiju un kapitāla tirgus jautājumos. Hāga kungs ir ieguvis Oksfordas Universitātes augstāko goda grādu (First Class Honours Degree).
Karina Saroukhanian, Padomes locekle
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Karina Saroukhanian ir “Ripplewood Advisors Limited” izpilddirektore. Pirms pievienošanās kompānijai viņa kopš 2008. gada strādāja ERAB ieņemot Finanšu Institūciju komandas vecākās baņķieres amatu. Strādājot ERAB, viņa atbildēja par komplicētiem kapitāla piesaistes darījumiem, strādājot ar dažādu jurisdikciju finanšu investoriem. Pirms pievienošanās ERAB Karina Saroukhanian bija direktore uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas darījumu grupā „Nomura International” Londonā un viceprezidente aktīvu pārvaldes un finanšu konsultāciju uzņēmumā „Sindicatum”. Karina Saroukhanian ir grāds matemātiskajā ekonomikā, kas iegūts Maskavas Valsts Universitātē (Moscow State University) un maģistra grāds ekonomikā, kas iegūts Londonas Ekonomikas augstskolā (London School of Economics).
Sylvia Gansser-Potts, Padomes locekle
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Sylvia Gansser-Potts ir Dienvidaustrumeiropas attīstības fonda (EFSE) direktore un audita un riska komiteju locekle. Fonds ar noteiktu finanšu institūciju starpniecību piešķir finansējumu attīstības vajadzībām mikrouzņēmumiem, maziem uzņēmumiem un mājsaimniecībām. 2023. gadā Ukrainas Ministru kabinets iecēla Sylvia kā Ukreximbank JSC, kas ir trešā lielākā banka Ukrainā, neatkarīgo direktoru. Sylvia šajā bankā vada atalgojuma un nomināciju komiteju un ir risku komitejas locekle. Līdz 2017. gadam viņa bija ERAB izpilddirektore ar atbildības jomu par ERAB ieguldījumiem un darbību centrālajā un dienvidaustrumu Eiropā. Savā 25 gadus ilgajā karjerā ERAB viņa ir veiksmīgi vadījusi dažādas banku komandas, tajā skaitā finanšu institūciju komandu Centrāleiropā, kā arī Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos un Turcijā un arī īpašumu un tūrisma komandu. Sylvia Gansser-Potts savu karjeru sāka investīciju uzņēmumā „Swiss Bank Corporation” (kas vēlāk apvienojās ar “UBS’) Šveicē un Japānā. Viņa ir ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbībā Paris Dauphine-PSL Universitātē, balakaura grādu japāņu valodā Parīzes Universitātē (University of Paris) un maģistra grādu (MBA) INSEAD augstskolā.
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
AS „Citadele banka”
Vadības ziņojums | Korporatīvā pārvaldība

Stephen Young, Padomes loceklis
'Please unpack the Result.zip and reopen this file.'
Stephen Young ir starptautiskais finanšu direktors Mission Without Borders, kas ir bezpeļņas organizāciju grupa, kas strādā ar nabadzīgajiem un marginalizētajiem vairākās Austrumeiropas valstīs, no Albānijas līdz Ukrainai. Stephen ir Citadeles Audita un atbilstības komitejas loceklis kopš 2017. gada un no 2023. gada ir pievienojies padomei. Pirms tam no 2004. gada līdz 2015. gadam, kad devās pensijā, Stephen bija vadošais partneris KPMG Baltijas valstīs un Baltkrievijā. No 1992. gada līdz 2015. gadam Stephen strādāja KPMG Centrāleiropā un Austrumeiropā (KPMG CEE) un bija padomes loceklis KPMG CEE. Strādājot KPMG, Stephen dažādiem klientiem banku un finanšu sektorā, Baltijas un citās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs sniedza audita, darījumu un transakciju izmeklēšanas pakalpojumus. Stephen ir bakalaura grāds ekonomikā, kas iegūts University of Durham Apvienotajā Karalistē, un viņš ir Anglijas un Velsas zvērinātu grāmatvežu institūta biedrs, kā arī Austrālijas un Jaunzēlandes zvērinātu grāmatvežu biedrs.
Daiga Auzina-Melalksne, Padomes locekle