AS “R
ĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA
Nerevidēts
Starpperiodu pārskats
par periodu 01.01.2023.–30.06.2023.
Rīgā, 2023
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
2
Saturs
Lpp.
Informācija par sabiedrību3
Vadības ziņojums4
Paziņojums par vadības atbildību7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins8
Bilance9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats11
Naudas plūsmas pārskats12
Pielikumi13
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
3
Informācija par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums
Rīgas kuģu būvētava
Sabiedrības juridiskais statuss
Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums
40003045892, Rīgā, 1991.gada 5.decembrī
Reģistrēts komercreģistrā
2004.gada 26.augustā, Rīgā
Adrese
Gāles iela 2, Rīga, LV-1015
Sabiedrības darbības galvenie veidi
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un
pārvaldīšana, NACE2 68.20
Kuģu un peldošo iekārtu būve, NACE2 30.11
Valde
valdes loceklis
valdes loceklis
Einārs Buks, amatā no 18.08.2017, pārstāvības tiesības
kopīgi ar vienu valdes locekli
Deniss Parfens, amatā no 07.01.2021,
pārstāvības tiesības kopīgi ar vienu valdes
locekli
Padome
No 30.06.2022.
padomes priekšsēdētājs
padomes priekšsēdētāja vietnieks
padomes locekle
padomes loceklis
padomes loceklis
Vasilijs Meļņiks
Aleksandrs Čerņavskis
Irina Meļņika
Gahramans Guseinovs
Ainārs Tropiņš
Pārskatu sagatavoja
Galvenā grāmatvede Ināra Tužilova
Pārskata periods
Iepriekšējais pārskata periods
2023.gada 01.janvāris – 30.jūnijs
2022.gada 01.janvāris – 30.jūnijs
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
4
AS “Rīgas kuģu būvētava”
Vadības ziņojums
2023.gada starpperiodu pārskatam
Par sabiedrību
AS “Rīgas kuģu būvētava”, turpmāk Sabiedrība, darbojas un ražošanas
procedūras veic saskaņā ar starptautiskajiem kvalitātes kontroles standartiem –
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 45001:2018.
Darbības finansiālie
rezultāti un finansiālais
stāvoklis
2023.gada 6 mēnešos Sabiedrības kopējais neto apgrozījums bija 933 925
EUR, kur salīdzinoši 2022.gada 6 mēnešos kopējais neto apgrozījums bija 740
776 EUR.
Sabiedrība pārskata periodu pabeigusi ar bruto zaudējumiem 455 853 EUR
apmērā (attiecīgi 2022.gada 6 mēnešos bruto zaudējumi bija 130 116 EUR
apmērā), savukārt 2023.gada 6 mēnešos tīrie zaudējumi bija 110 571 EUR
apmērā (attiecīgi 2022.gada 6 mēnešos bija tīrā peļņa 1 986 219 EUR apmērā).
2022.gadā mainoties tirgus konjuktūrai, ir audzis pieprasījums pēc
Sabiedrības īpašumā un nomā esošo aktīvu izmantošanas, tādēļ Sabiedrība
2023.gadā savu darbību koncentrējusi uz sava un nomātā nekustamā īpašuma
pārvaldīšanu un izīrēšanu (NACE2 68.20).
Sabiedrības kopējie aktīvi pārskata periodā, salīdzinot ar gada sākumu, nav
būtiski mainījušies.
Rentabilitātes analīze – rentabilitātes koeficienti analizē Sabiedrības vadības
lēmumu efektivitāti finanšu uzdevumu pildīšanai, kur optimālajam
rentabilitātes rādītājam ir jābūt pozitīvam, un jo rādītājs ir lielāks, jo
rentabilitāte ir labāka:
30.06.202330.06.2022
Bruto peļņas robeža (bruto peļņa/neto apgrozījums)
(48.8)%(17.5)%
Bruto peļņas robežas koeficients parāda pārdošanas apjomu un tiešo izmaksu
attiecību. Sabiedrības izmanto šo rādītāju, lai aprēķinātu, kādā mērā neto
apgrozījuma pārmaiņas ietekmē bruto peļņas lielumu.
Komerciālās rentabilitātes rādītājs (pārskata perioda peļņa/neto apgrozījums)
(11.8)%268%
Sabiedrība izmanto šo rādītāju, lai noteiktu savu spēju ģenerēt peļņu.
Pašu kapitāla rentabilitāte (pārskata perioda pelņa/pašu kapitāls) (6)%
62.5%
Pašu kapitāla rentabilitāte parāda, cik efektīvi tiek izmantots tas kapitāls, ko ir
investējuši Sabiedrības īpašnieki. Sabiedrība izmanto šo rādītāju, lai noteiktu,
cik potenciālais investors nopelnīs no katra sava ieguldītā eiro.
Aktīvu atdeve (pārskata perioda peļņa/aktīvu kopsumma)
(1.4)%20.6%
Sabiedrība izmanto šo rādītāju, lai aprēķinātu, cik liela ir atdeve no
Sabiedrības saimnieciskajai darbībai izmantotajiem kopējiem aktīviem.
Negatīvais bruto peļņas rādītājs ir sekas Sabiedrības pārejai uz citiem
saimnieciskās darbības veidiem. Kuģu būves un remonta pakalpojumi
2022.gadā vairs netika sniegti, un pārskata periodā Sabiedrībai bija būtiskas
infrastruktūras uzturēšanas un labiekārtošanas izmaksas. Pārdodot lielāko
saimnieciskās darbības aktīvus – peldošos dokus, kas iepriekš tika izmantots
kuģu remontu pakalpojumu sniegšanai, Sabiedrībai bija iespēja pārskata
periodu noslēgt ar peļņu. Pašu kapitālam kā arī Sabiedrības aktīviem, pārejot
uz citiem saimnieciskās darbības veidiem, kā piemēram, savas infrastruktūras
iznomāšana un uzturēšana, ir potenciāls tikt izmantotam daudz rentablāk.
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
Kapitāla struktūras analīze kapitāla struktūras koeficienti apskata
Sabiedrības kapitāla struktūru un parāda, cik lielas papildus saistības
Sabiedrība ir spējīga uzņemties.
Likviditātes analīze likviditātes rādītāji aplūko Sabiedrības īstermiņa
finansiālos rādītājus un likviditāti un sniedz priekšstatu par to, vai Sabiedrība ir
spējīga laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības.
Būtiski riski un neskaidri
apstākļi
Sabiedrības turpmākā
attīstība un notikumi pēc
pārskata perioda beigām
Sabiedrības pašu kapitāls 2023.gada 30.jūnijā ir samazinājies un starpperiodu
pārskata sagatavošanas brīdi ir 1 823 776 EUR apmērā, kamēr 2022.gada
30.jūnijā tas bija 3 177 866 EUR apmērā.
Kopš tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna apstiprināšanas līdz
starpperiodu pārskata sagatavošanai ir bijuši vairāki tiesiskās aizsardzības
procesa pasākuma plāna grozījumi, no kuriem pēdējie apstiprināti 2022.gada
01.novembrī, koriģējot Sabiedrības plānotos ieņēmumus un izdevumus, kā arī
kreditoru prasījumu segšanas grafiku, nemainot sedzamo saistību kopējo
apmēru. Sabiedrības turpmākā darbība ir atkarīga no Sabiedrības spējas
realizēt tiesiskās aizsardzības plānu, arī noteiktajos termiņos segt saistības
pret tās kreditoriem, ievērojot visus plāna nosacījumus.
5
30.06.202330.06.2022
Tekošās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)
1,351,36
Sabiedrība izmanto šo rādītāju, lai aprēķinātu, cik lielā mērā Sabiedrības
apgrozāmie līdzekļi spēj segt īstermiņa saistības.
Analizējot rādītājus par pēdējiem diviem gadiem, pārskata periodā
Sabiedrības likviditāte ir uzlabojusies, jo saskaņā ar TAP grozījumiem ir
apstiprināts Sabiedrības naudas plūsmai atbilstošāks kreditoru prasījumu
segšanas grafiks. Nākamajos periodos sagaidāms Sabiedrības operatīvās
darbības paplašināšanās, kas uzlabos Sabiedrības iespējas segt savas īstermiņa
saistības ar apgrozāmajiem līdzekļiem.
Būtiskākie Sabiedrības finanšu riski ir tirgus risks un likviditātes risks.
Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo
ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli. Sabiedrība ievēro piesardzīgu riska
likviditātes vadību, nodrošinot pieejamību atbilstošiem kredītresursiem,
saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. Īpašnieka stratēģija nosaka, ka
Sabiedrībai jānodrošina pozitīva saimnieciskās darbības naudas plūsma.
30.06.202330.06.2022
Finanšu līdzsvara koeficients (aktīvu kopsumma/pašu kapitāls)
4.183.02
Sabiedrība izmanto šo rādītāju, lai noteiktu Sabiedrības īpašnieku ieguldītās
naudas īpatsvaru Sabiedrības aktīvos. Jo lielāks pašu kapitāla īpatsvars, jo
stabilāka ir Sabiedrības finanšu struktūra.
Saistību attiecība pret pašu kapitālu (kopējās saistības/pašu kapitāls)
2.996.78
Sabiedrība izmanto šo rādītāju, lai noteiktu, cik lielā mērā Sabiedrība ir
atkarīga no aizņemtā kapitāla. Augsts rādītājs nozīmē, ka sabiedrība daudz
izmanto aizņemto kapitālu, kas sabiedrībai rada papildus izmaksas procentu
maksājumu veidā.
Saistību īpatsvars bilancē (kopējās saistības/aktīvu kopsumma)
0,760,67
Sabiedrība izmanto šo rādītāju, lai noteiktu Sabiedrības ilgtermiņa un
īstermiņa saistību attiecību pret kopējiem aktīviem.
Pēc peldošo doku pārdošanas Sabiedrībai ir ievērojami samazinājusies aktīvu
vērtība,kasradījisfinanšulīdzsvarakoeficientasamazināšanos.
Pamatlīdzekļu pārdošana devusi iespēju nosegt ievērojamu daļu no saistībām,
tādējādi samazinot Sabiedrības atkarību no aizņemtā kapitāla.
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
6
Sabiedrība apliecina, ka tās sagatavotie un tiesā apstiprinātie TAP pasākumu
plāna grozījumi ļaus saglabāt līdzšinējo darbības profilu un norāda, ka finanšu
saistības gan pret nodrošinātajiem kreditoriem, gan nenodrošinātajiem
kreditoriem tiks izpildītas sešdesmit mēnešu laikā no TAP pasākumu plāna
apstiprināšanas brīža, t.i. līdz 2024.gadam.
Sabiedrība 2023.gadā un līdz starpperiodu pārskata sagatavošanai ir spējusi
pildīt saistības saskaņā ar TAP pasākumu plānu. Sabiedrības turpmākā darbība ir
atkarīga no Sabiedrības spējas realizēt tiesiskās aizsardzības plānu, arī
noteiktajos termiņos segt saistības pret tās kreditoriem, ievērojot visus plāna
nosacījumus. Sabiedrība turpina veikt pasākumus procesu efektivitātes un
izmaksu optimizācijas jomā, vienlaikus meklējot risinājumus Sabiedrības
darbības paplašināšanai, rezultātā Sabiedrības prognozes un operatīvie
finanšu darbības rezultāti tiek plānoti ar peļņu.
Lai gan Sabiedrībai ir skaidras perspektīvas tās darbības atjaunošanai, jau
šobrīd zināms, ka būs nepieciešams laiks, lai optimizētu personāla sastāvu,
atjaunotu apgrozāmo līdzekļu plūsmu, diversificētu ražošanu un piesaistītu
investīcijas.
Šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata
parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību
nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.
Tāpat tiek plānots turpināt darba tiesiskās attiecības ar esošajiem Sabiedrības
darbiniekiem atbilstoši ar tiem noslēgtajiem darba līgumiem, arī netiek
plānota Sabiedrības atrašanās vietas maiņa.
Konflikts Ukrainā un ar to saistītie notikumi noris nozīmīgas globālās
ekonomiskās nenoteiktības un nepastāvības laikā, rezultātā to sekas var
saasināt vispārējo ietekmi uz tirgus apstākļiem. Sabiedrības vadība nav
identificējusi minēto apstākļu tiešu ietekmi uz Sabiedrības turpmāko
saimniecisko darbību.
Pārskata periodā nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas
ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli
Pasākumi pētniecības un
attīstības jomā
Starpperiodu pārskata laikā Sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un
attīstības jomā.
Sabiedrības akciju kopums
Starpperiodu pārskata laikā Sabiedrība nav atpirkusi vaipārdevusi savas daļas.
Sabiedrībai nav pārstāvniecības vai filiāles ārzemēs.
Valdes loceklis
Einārs Buks
Valdes loceklis
Deniss Parfens
Sabiedrības filiāles un
pārstāvniecības ārvalstīs
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
.
7
Paziņojums par vadības atbildību
Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu.
Sabiedrības vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, finanšu pārskati sniedz
patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2023.gada 30.jūnijā un tās darbības rezultātiem un naudas
plūsmu visos būtiskajos aspektos. Sabiedrības vadība apstiprina, ka finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība ir izmantojusi un
konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes un ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un
vērtējumus.
Sabiedrības vadība tāpat apstiprina, ka iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām, vadība ir piemērojusi darbības turpināšanas principu.
Sabiedrības vadība apliecina, ka sagatavojot starpperiodu pārskatus, ir ievērojusi tādus pašus posteņu atzīšanas un
novērtēšanas principus, kādi tika izmantoti, sagatavojot gada pārskatu.
Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par Sabiedrības aktīvu saglabāšanu un līdz
ar to par krāpšanas un citu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.
Sabiedrības vadības vārdā:
Valdes loceklis
Einārs Buks
Valdes loceklis
Deniss Parfens
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
8
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
Pielikumi
30.06.2023
Eur
Neto apgrozījums
27
no citiem pamatdarbības veidiem
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto
preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
28
933 925
933 925
(1 389 778)
30.06.2022
Eur
740 776
740 776
(870 892)
Bruto peļņa vai zaudējumi
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
29
30
31
32
no citām personām
33
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
citām personām
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma
nodokļa
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu
(455 853)
(114 268)
468 660
(7 804)
2 645
2 645
(3 951)
(3 951)
(110 571)
(130 116)
(98 321)
5 250 000
(2 975 279)
4 313
4 313
(64 378)
(64 378)
1
986 219
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi
(110 571)
1 986 219
Pielikumi no 13. līdz 31. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Valdes loceklis
Einārs Buks
Valdes loceklis
Deniss Parfens
Pārskatu sagatavoja
Galvenā grāmatvede
Ināra Tužilova
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
9
BILANCE
AKTĪVS
Pielikumi
30.06.2023
30.06.2022
Eur
Eur
3 504 074
3 504 074
206 425
145 108
891 884
3 504 296
-
Ilgtermiņa ieguldījumi
II Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi
zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības
objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā
6 664
3 862 271
-
4 396 180
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā
38
39
36 -39
235
1 470 000
1 470 235
235
2 153 790
2 154 025
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā5 332 5066 550 205
Apgrozāmie līdzekļi
I Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Avansa maksājumi par krājumiem Krājumi
kopā
40 45 910
87 483
133 393
107 525
108 269
215 794
II Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātie ieņēmumi
Debitori kopā
41 302 895
42 1 722 000
43 167
105 591
2 130 653
913 669
898 251
79 175
3 900
1 894 995
IV Nauda
4428 342
944 300
Apgrozāmie līdzekļi kopā
2 292 388
3 055 089
Aktīvu kopsumma
7 624 894
9 605 294
Pielikumi no 13. līdz 31. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Valdes loceklis
Einārs Buks
Valdes loceklis
Pārskatu sagatavoja
Galvenā grāmatvede
Deniss Parfens
Ināra Tužilova
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
10
BILANCE
PASĪVS
Pielikumi
30.06.2023
Eur
30.06.2022
Eur
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
45
35
16 340 950
21 573
16 340 950
237 921
266 962
266 962
Rezerves:
pārējās rezerves
Nesadalītā peļņa
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
Pārskata perioda nesadalītā peļņa vai zaudējumi
Nesadalīta peļņa kopā
(14 695 138)
(110 571)
(14 805 709)
(15 654 186)
1 986 219
(13 667 967)
Pašu kapitāls kopā
1 823 776
3 177 866
18
Uzkrājumi
Citi uzkrājumi
Uzkrājumi kopā
-
-
58 781
58 781
Kreditori
46
47
49
I Ilgtermiņa kreditori
Citi aizņēmumi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa kreditori kopā
2 700 871
1 001 065
413 400
4 115 336
2 443 594
1 187 671
487 937
4 119 202
46
II Īstermiņa kreditori
Citi aizņēmumi
No pircējiem saņemtie avansi
47
48
49
50
51
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Neizmaksātās dividendes
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā
93 939
229 701
705 281
319 845
10 723
157 669
11 746
156 878
1 685 782
422 772
12 431
901 995
558 599
175 038
77 661
11 746
89 203
2 249 445
Kreditori kopā
5 801 118
6 427 428
Pasīvu kopsumma
7 624 894
9 605 294
Pielikumi no 13. līdz 31. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Valdes loceklis
Einārs Buks
Valdes loceklis
Deniss Parfens
Pārskatu sagatavoja
Galvenā grāmatvede
Ināra Tužilova
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskati par periodu, kas noslēdzas 2023.gada 30.jūnijā
Izmaiņu
veidi
Pamatkapitāls
Rezerves
Kopā
Nesadalītā
peļņa
Eur
Ilgtermiņa
ieguldījumu
pārvērtēšanas
rezerve
Eur
Eur
Eur
Eur
Atlikums
uz
31.12.2021
16340950
243 228
266 962
(15
701
860)
1 143 973
Pārskata
perioda
zaudējumi
-
-
-
1 006 722
1 006 722
Pārskata
perioda
samazinājums
-
(216 348)
-
-
(216 348)
Atlikums
uz
31.12.2022
16340950
21 573
266 962
(14
695
138)
1 934 347
Pārskata
perioda
peļņa
-
-
-
(110 571)
(110 571)
Pārskata
perioda
samazinājums---
Atlikums
uz
30.06.2023
1634095021 573266 962
(14
805
709)
1 823 776
Pielikumi no 13. līdz 31. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Valdes loceklis
Einārs Buks
Valdes loceklis
Deniss Parfens
Pārskatu sagatavoja
Galvenā grāmatvede
Ināra Tužilova
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
12
Naudas plūsmas pārskati
30.06.2023
Eur
30.06.2022
Eur
1 395 186
(1 494 900)
2 126 212
(1 640 412)
Naudas plūsma no pamatdarbības
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības
Izdevumiem
Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Pamatdarbības neto naudas plūsma
(99 714)
(99 714)
485 800
485 800
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
272 000
(56 706)
789 587
Izsniegtie aizdevumi
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
16 000
288 000
732 881
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemtie aizņēmumi
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
-
(252 000)
(252 000)
(283 335)
(283 335)
Pārskata perioda neto naudas plūsma
(63 714)
935 346
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā
92 056
8 954
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās
28 342
Pielikumi no 13. līdz 31. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
944 300
Valdes loceklis
Einārs Buks
Valdes loceklis
Deniss Parfens
Pārskatu sagatavoja
Galvenā grāmatvede
Ināra Tužilova
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
Finanšu pārskata pielikumi
13
1) Sabiedrības sniegtā informācija
30.06.2023
39
30.06.2022
38
Vidējais darbinieku skaits
Darbinieku skaits pārskata periodā
t.sk.
Valdes locekļi
Padomes locekļi
Pārējie darbinieki
2
5
32
2
5
31
Personāla izmaksas
Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas
30.06.2023
Eur
240 424
55 125
295 549
30.06.2022
Eur
384 939
88 825
473 764
Atlīdzība par funkciju pildīšanu
Valdes locekļiem
t.sk.Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas
30.06.2023
Eur
29 714
24 042
5 672
30.06.2022
Eur
43 058
34 839
8 219
Padomes locekļiem
t.sk.Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas
26 742
21 638
5 104
58 677
47 477
11 200
Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums
2) Vispārīgie principi
Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Grāmatvedības likums”,
“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, un MK 22.12.2015. noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.
Bilanci, Peļņas vai zaudējumu aprēķinu, Naudas plūsmas pārskatu un Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavo,
pamatojoties uz “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” attiecīgajos pielikumos noteikto shēmu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.
Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc tiešās metodes.
Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR).
Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām,
finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu.
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem:
pieņem, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata
periodā;
finanšu pārskatā posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus
nosacījumus:
a) finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu,
b)ņem vērā visas saistības, arī paredzamās riska summas un zaudējumus, kas radušies pārskata periodā vai
iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad
Pārskatu paraksta vadība, pilnvarotā persona vai pārvaldes institūcija,
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
Finanšu pārskata pielikumi
14
c)aprēķina un ņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā,
vai pārskata periods tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti,
ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas
laiku. Ar pārskata periodu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina
saņemšanas datuma;
izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu
un izdevumu posteņiem ir aizliegts,
ja tiek izslēgts atsavināts vai likvidēts ilgtermiņa ieguldījumu objekts, savstarpēji ieskaita ar minētā
objekta izslēgšanu saistītos ieņēmumus un izmaksas. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda neto vērtību
— peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas, kuru aprēķina kā starpību starp
izslēgtā objekta bilances vērtību un atsavināšanas vai likvidācijas ieņēmumiem un izdevumiem ar
nosacījumu, ka finanšu pārskata pielikumā ir norādītas bruto summas;
bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu
saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas
pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides),
kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu
un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu.
Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta
izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu.
Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata
konkrētajos posteņos norādīta nozīmīga finanšu informācija, kura būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu
vai lēmumu pieņemšanu. Maznozīmīgas summas, kuras būtiski neietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai
lēmumu pieņemšanu, minētajās finanšu pārskata sastāvdaļās norādīta attiecīgos līdzīgu finanšu informāciju
apvienojošajos posteņos, šo summu detalizējums sniegts tālāk finanšu pārskata pielikumā.
3) Aplēšu izmantošana
Finanšu pārskatu sagatavošanā Sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē
atsevišķus finanšu pārskatos ietvertos bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumu, arī
iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu
aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz sabiedrības darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos
noteikšanas brīdī.
Aplēšu pielietošana un būtiskākie pieņēmumi
Latvijas Republikas tiesību aktu prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, Sabiedrības vadība novērtē un
izdara pieņēmumus, kas ietekmē pārskatā un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un saistības finanšu pārskata
sagatavošanas dienā, arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var
atšķirties no šīm aplēsēm
Tālāk tekstā ir uzskaitīti būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses attiecībā uz nākotni, arī galvenie
aplēšu nenoteiktības cēloņi bilances datumā, kas izraisa nozīmīgu risku, ka nākamajā pārskata periodā varētu
rasties būtiskas korekcijas neto bilances aktīvu vai saistību uzskaites vērtībās:
Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem
Sabiedrības vadība izvērtē debitoru uzskaites vērtību un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā
veidojot uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem.
Krājumu neto realizācijas vērtība
Sabiedrības vadība izvērtē krājumu neto realizācijas vērtību, pamatojoties uz informāciju par sagaidāmajām
pārdošanas cenām un pārdošanas izmaksām, arī izvērtē krājumu fizisko stāvokli gada inventarizācijas laikā.
Gadījumos, kad krājumu neto realizācijas vērtība ir zemāka par krājumu pašizmaksu, krājumiem tiek veidoti
uzkrājumi.
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
15
Finanšu pārskata pielikumi
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti katrā bilances datumā, un, ja nepieciešams, tie tiek
mainīti, lai atspoguļotu pašreizējos Sabiedrības vadības uzskatus par aktīvu atlikušo lietderīgo izmatošanas
laiku, ņemot vērā tehnoloģijas izmaiņas, aktīvu atlikušo ekonomisko izmatošanas laiku un to fizisko stāvokli.
Pamatlīdzekļu uzskaites vērtība
Sabiedrības vadība izvērtē pamatlīdzekļu uzskaites vērtību un novērtē, vai pastāv kādas pazīmes, kas norāda, ka
aktīvu atgūstamā summa ir zemāka nekā uzskaites vērtība. Sabiedrības vadība aprēķina un atzīst zaudējumus no
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma, pamatojoties uz aplēsēm par to nākotnes izmantošanu, atsavināšanu vai
pārdošanu.
Izsniegto aizdevumu uzskaites vērtība
Sabiedrības vadība izvērtē izsniegtos aizdevumus un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā veidojot
uzkrājumus šaubīgiem aizdevumiem.
Ieguldījumu radniecīgo un asociēto sabiedrību kapitālā uzskaites vērtība
Sabiedrības vadība izvērtē ieguldījumu radniecīgo un asociēto sabiedrību kapitāla uzskaites vērtību un novērtē, vai
pastāv kādas pazīmes, kas norāda, ka minēto aktīvu atgūstamā summa ir zemāka nekā to uzskaites vērtība.
Sabiedrības vadība aprēķina un atzīst zaudējumus no ieguldījumu radniecīgo sabiedrību kapitālā vērtības
samazinājuma, pamatojoties uz aplēsēm par to nākotnes atdevi.
4) Ieņēmumu atzīšana
Sabiedrības pamatdarbība ir sava vai nomāta Nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma atskaitot
piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli.
Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:
Ieņēmumi no preču pārdošanas Latvijā tiek atzīti, kad pircējs ir preces akceptējis. Ieņēmumi no preču
pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču piegādes nosacījumiem.
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.
Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī.
Procentu ieņēmumi tiek atzīti pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva
faktisko ienesīgumu.
Dividendes tiek atzītas brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.
Autoratlīdzību atzīst pēc uzkrāšanas principa saskaņā ar attiecīgo līgumu.
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir dažādi citi ieņēmumi (piemēram, gūto peļņu no ilgtermiņa
ieguldījumu objektu atsavināšanas vai no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, ieņēmumus no saņemtajām
apdrošināšanas atlīdzībām, no saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta), kas nav tieši saistīti ar
sabiedrības pamatdarbību, bet, kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.
5) Izdevumu atzīšanas principi
Izmaksas peļņas vai zaudējuma aprēķinā norāda pēc uzkrāšanas principa, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis
naudas izdošanas laiku. Ar pārskata saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas
datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.
6) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana eiro
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērsti eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir
spēkā darījuma datumā dienas sākumā.
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
16
Finanšu pārskata pielikumi
7) Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no par atlīdzību iegūtām lietošanas tiesībām, licencēm, patentiem,
koncesijām un tam līdzīgām tiesībām. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu
vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot 20 %
nolietojuma likmi gadā. Izņēmuma gadījumā, ja nemateriālās vērtības vai attīstības izmaksu objekta lietderīgās
lietošanas laiku nav iespējams ticami aplēst, to sākotnējo vērtību noraksta pakāpeniski, sadalot pa gadiem
laikposmā, kas nav ilgāks par 10 gadiem (katru šādu gadījumu paskaidro finanšu pārskata pielikumā, norādot
laikposma ilgumu, kurā paredzēts norakstīt attiecīgā posteņa sākotnējo vērtību).
8) Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek
aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma
aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu, attiecībā uz
finanšu uzskaitē esošo pamatlīdzekļu iedalījumu kategorijās:
Kategorija finanšu uzskaitē
Postenis finanšu pārskatā
Nolietojuma
likme %
Ēkas
1,5 - 12,5
Zemesgabali, ēkas un
inženierbūves
Inženierbūves
1,5 - 12,5
1,43 - 25
Tehnoloģiskās ierīces, kuru darbības rezultātā
mainās vielas īpašības
Iekārtas un tehniskais aprīkojums
Mēbeles un biroja iekārtas
Datori un aprīkojums
Automašīnas
Instrumenti un inventārs
10 ; 12.5
10 ; 12,5
20
15 ; 20
8;10;12,5;15;20;
50
Zemesgabali, ēkas un
inženierbūves
Tehnoloģiskās iekārtas un
ierīces
Pārējie pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi
Aktīvu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas periodi tiek pārskatīti un nepieciešamības
gadījumā koriģēti katrā pārskata datumā.
Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz EUR 150 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1
gadu. Nolietojums uzlabojumiem un pārējam inventāram, kuru vērtība nepārsniedz EUR 150, tiek aprēķināts
100% apmērā pēc nodošanas ekspluatācijā.
Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
kurā tās ir radušās.
Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva
turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.
9) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana
Atkāpjoties no likuma “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” normām pamatlīdzekļu objektu,
kura vērtība ir būtiski lielāka par iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai novērtējumu iepriekšējā
gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs.
Savukārt, ja bilances datumā tiek konstatēts, ka pastāv būtisks un ilgstošs pamatlīdzekļi vērtības kritums,
rezultātā atgūstamā vērtība ir zemāka par uzskaites vērtību bilancē, Sabiedrība atzīts aktīvu vērtības
samazinājumu, ko noraksta izdevumos tajā pārskata periodā, kurā tas konstatēts. Ja pamatlīdzekļu vērtības
samazināšanai vairs nav pamata, novērtēšanu atbilstoši zemākajai vērtībai pārtrauc, atzīstot ieņēmumos
summu, kāda tika norakstīta izdevumos, kad vērtības samazinājums tika konstatēts.
Pārvērtēšanas rezultātā radušos starpību starp novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz iegādes izmaksām vai
ražošanas pašizmaksu, un novērtējumu, kas veikts, pamatojoties uz pārvērtēšanu, ja šī starpība ir pozitīva
(turpmāk vērtības pieaugums), iekļauj attiecīgajā bilances aktīva postenī, kurā norādīts pārvērtētais
pamatlīdzekļu objekts, un bilances pasīva postenī “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve” iedaļā “Pašu
kapitāls”. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervē neiekļauj summu, kuras apmērā pārvērtēšanas rezultātā
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
17
Finanšu pārskata pielikumi
radies vērtības pieaugums pilnībā vai daļēji kompensē paša pamatlīdzekļu objekta vērtības samazinājuma
korekcijas, kas iepriekšējos pārskata periodos bija ietvertas peļņas vai zaudējumu aprēķinā izmaksas. Šo
summu ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata periodā, kurā konstatēts pamatlīdzekļu
objekta vērtības pieaugums.
Pārvērtētā pamatlīdzekļu objekta ikgadējo nolietojumu kārtējā pārskata periodā aprēķina, pamatojoties uz šā
objekta vērtību attiecīgajā pārskata periodā, un tādās pašās summās ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā
izmaksas.
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtētais pamatlīdzekļu objekts ir atsavināts,
likvidēts vai vērtības palielināšanai vairs nav pamata vai, veicot pārvērtētā pamatlīdzekļu objekta ikgadējo
nolietojuma aprēķināšanu. Pārvērtēšanas rezerves samazinājumu ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā
ieņēmumus tajā pārskata periodā, kurā šāds samazinājums veikts.
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi neizmaksā, nesadala dividendēs un neizlieto zaudējumu segšanai,
pamatkapitāla palielināšanai, citu rezervju veidošanai vai citiem mērķiem.
Atbilstoši likuma Par uzņēmumu ienākumu nodokli 6.panta piektajai daļai, nosakot ar uzņēmumu ienākuma
nodokli apliekamo ienākumu, neņem vērā bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas (izņemot aktīvu
pārvērtēšanu sakarā ar ārvalstu valūtas kursa maiņu) rezultātus.
10) Krājumi
Izejvielas un materiāli pārskatā tiek novērtēti pēc FIFO metodes (pirmais iekšā, pirmais ārā).
Sabiedrība lieto vienu un to pašu krājumu izlietojuma un atlikumu vērtības noteikšanas metodi visiem līdzīga
veida un lietojuma krājumiem.
Krājumu vērtību koriģē, lai tie bilances datumā tiktu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas
pašizmaksai, vai zemākajām tirgus cenām šajā datumā, atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks, vai
īpašos gadījumos atbilstoši neto pārdošanas vērtībai. Krājumu vērtības samazinājuma korekcijas var
pārtraukt, ja vērtības samazināšanai vairs nav pamata.
11) Debitori
Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.
Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc vadības uzskatiem šo debitoru parādu
atgūšana ir apšaubāma, izvērtējot katru debitoru atsevišķi. Uzkrājums vērtības samazinājums ir starpība starp
aktīva bilances vērtību un aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, to diskontējot atbilstoši
efektīvajai procentu likmei. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Pārējās
saimnieciskās darbības izmaksas”. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti pārskata perioda zaudējumos.
12) Ieguldījumi koncerna meitas un asociētajās sabiedrībās, citi ieguldījumi
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai pieder vairāk nekā 50%
pamatkapitāla vai kuras kontrolē kādā citā veidā) sākotnēji tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības. Kontrole ir
spēja noteikt otras sabiedrības finanšu un pamatdarbības politiku.
Asociētās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kurās Sabiedrībai ir būtiska ietekme, bet ne kontrole, parasti no 20% līdz
50% balsstiesību. Būtiska ietekme ir spēja piedalīties otras sabiedrības finanšu un pamatdarbības politikas
lēmumu pieņemšanā, bet nenozīmē šo politiku kontroli vai kopīgu kontroli. Ieguldījumi asociētajās
sabiedrībās sākotnēji tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības.
Pārējie finanšu ieguldījumi ir ieguldījumi citu sabiedrību pamatkapitālā ne vairāk kā 20% apmērā no sabiedrības
pamatkapitāla.
Ilgtermiņa ieguldījumi, ieskaitot ieguldījumus koncerna meitas un asociētajās sabiedrībās, tiek uzskaitīti iegādes
vērtībā, kuru koriģē to vērtības ilgstošas palielināšanās vai samazināšanās gadījumos. Ja kādi notikumi vai
apstākļu maiņa liecina, ka ieguldījumu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo ieguldījumu vērtība tiek
pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazinājumu. Zaudējumi no vērtības samazinājuma tiek atzīti peļņas vai
zaudējumu aprēķinā.
13) Uzkrātās saistības
Bilances postenī “Uzkrātās saistības” norāda skaidri zināmās saistību summas pret preču piegādātājiem un
pakalpojumu sniedzējiem par pārskata periodā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem piegādes,
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
18
Finanšu pārskata pielikumi
pirkuma vai līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts
attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).
Sabiedrība veido uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu.
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata
perioda pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata perioda beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienas skaitu.
14) Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli, ievērojot likuma “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” prasības, veido par
pārskata periodu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu (dividendēm) un nosacīti sadalīto peļņu par ko
tiek palielināta ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamā bāze.
15) Nauda un naudas ekvivalenti
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no tekošo bankas kontu atlikumiem un
īstermiņa depozītiem ar termiņu līdz 90 dienām.
16) Finanšu palīdzība un atbalsts, ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtos finansiālos atbalstus iekļauj ieņēmumos tajā pārskata periodā kurā saņemta finanšu palīdzība vai
finansiālais atbalsts.
Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemtā finanšu palīdzība un atbalsts tiek uzskaitīts nākamo periodu ienākumi,
kurus pakāpeniski iekļauj ieņēmumos saņemto vai par finanšu palīdzību un atbalstu iegādāto pamatlīdzekļu
lietderīgās izmantošanas perioda laikā. Pārējās dotācijas attiecina uz pārskata perioda rezultātiem dotāciju
saņemšanas periodā. Ja nākamajos gados pēc saņemtā finansiālā atbalsta iekļaušanas bilancē vai peļņas vai
zaudējumu aprēķinā atklājies, ka nav izpildīts kāds no finansiālā atbalsta devēja nosacījumiem un saņemtais
finansiālais atbalsts pilnībā vai daļēji jāatmaksā, tad, ja saņemtā finansiālā atbalsta summa ietverta bilances
postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" un vēl nav pilnībā iekļauta attiecīgo pārskata periodu ieņēmumos,
atmaksājamās finansiālā atbalsta summas norakstīšanai vispirms izlieto bilances posteņa “Nākamo periodu
ieņēmumi” atlikumu, pārskata perioda izmaksās iekļaujot tikai no šā posteņa atlikuma nesegto atmaksātās
finansiālā atbalsta summas pārpalikumu.
Gadījumā ja sabiedrībai ir pamatota pārliecība par to, ka visi ar finanšu palīdzības saņemšanu saistītie nosacījumi
tiks izpildīti un atbalstāmo izdevumu atmaksa tiks saņemta, Sabiedrība saņemamo finansiālo atbalstuiekļauj
ieņēmumos pirms atbalstāmo izdevumu atmaksas saņemšanas. Šī summa tiek finanšu pārskatā uzrādīta postenī
“Uzkrātie ieņēmumi”.
17) Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības
17.1. Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā
Sabiedrībai ar Rīgas brīvostas pārvaldi ir noslēgti zemes un piestātnes nomas līgumi. Līgumi ir spēkā līdz
2028.gada 31.augustam. Sabiedrībai pēc līguma termiņa beigām ir pirmtiesības uz līguma termiņa pagarināšanu.
17.2. Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ieķīlāti vai citādi apgrūtināti
2017.gada 14.decembrī Latvijas kuģu reģistrā tika noformēta Kuģa Obligācija Nr.2 par velkoņa “Orkāns” un
Kuģa Obligācija Nr.3 par peldoša celtņa „CELTNIS 24” ķīlu par labu AS “Latvenergo” nodrošinājums AS
“Rīgas kuģu būvētava” saistībām un tās ir spēkā līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Nodrošinātā
prasījuma apmērs 190 000 EUR un 270 000 EUR. Ieķīlāto peldlīdzekļu bilances vērtība uz 2022.gada
31.decembrī ir: velkoņa “Orkāns” 43 884EUR apmērā un peldošā celtņa “CELTNIS 24” (SPK-24) 112 012
EUR apmērā.
Sabiedrība nav sniegusi citas garantijas vai galvojumus, tai nav saistības par pensijām un līdzīgas saistības pret
bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem.
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
19
Finanšu pārskata pielikumi
17.3. Neatzītie prasījumi
17.3.1.
2021.gadā ierosināta tiesvedība par nomas līguma atcelšanu un zaudējumu piedziņu, kur prasītājs
nomnieks ir cēlis prasījumu pret Sabiedrību kā iznomātāju par nomnieka izdevumu kompensēšanu par tā
veiktajiem ar Sabiedrību nesaskaņotiem ieguldījumiem Sabiedrības infrastruktūrā. Sabiedrība
prasījumu neatzīst un šobrīd tiesvedības turpinās, finanšu pārskatā nav veiktas nekādas korekcijas
attiecībā uz šo tiesvedību. Nākamā tiesas sēde nozīmēta 2023.gadā.
17.3.2.
2022.gadā prasītājs apakšuzņēmējs ir cēlis prasījumu pret Sabiedrību par daļējas samaksas par
sniegtajiem pakalpojumiem piedziņu. Ar Rīgas pilsētas tiesas 2022.gada 22.novembra aizmugurisku
spriedumu prasītāja prasība ir apmierināta, taču Sabiedrība prasījumu neatzīst un ir to pārsūdzējusi.
Tiesvedība turpinās, nākamā tiesas sēde nav nozīmēta. Finanšu pārskatā nav veiktas nekādas korekcijas
attiecībā uz šo tiesvedību.
18) Tiesvedības
Pārskata periodā Sabiedrībai ir bijusi viena tiesvedība, kura pārskata sagatavošanas brīdi ir noslēgusies:
18.1. Sabiedrība 2021.gadā veica kuģa remontu, taču iemesla dēļ, ka remonta darbu veikšanas laikā
piesaistīto apakšuzņēmēju vainas dēļ kuģim tika radīti zaudējumi, Sabiedrība nesaņēma pēdējo
maksājumu par veikto kuģa remontu. Pamatojoties uz to, ka Sabiedrība jau iepriekš kompensēja kuģim
radītos zaudējumus, Sabiedrība vērsās ar prasījumu tiesā par parāda piedziņu. Laika periodā līdz pārskata
sagatavošanai, ar Londonas šķīrējtiesas 2023.gada 20.februāra spriedumu kuģa īpašniekam tika uzlikts
pienākums veikt galīgu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, un samaksa ir saņemta.
19) Būtiski notikumi pēc bilances datuma, kas neattiecas uz pārskata periodu un tāpēc nav iekļauti
bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata perioda beigām, kas sniedz papildu informāciju par
sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata
perioda beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos, tikai tad, ja tie ir būtiski.
20) Asociētās sabiedrības
Asociētās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kas atrodas citas sabiedrības būtiskā ietekmē, kura tiek nodrošināta
ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk kā 50 procentiem no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā.
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
20
Finanšu pārskata pielikumi
21) Salīdzinošā informācija
Atbilstoši likuma prasībām mainīti atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances posteņu nosaukumi, kā arī
veikta posteņu pārklasifikācija, pārklasificējot iepriekšējā perioda salīdzinošos rādītājus atbilstoši pārskata
periodā lietotajiem principiem, tādejādi pārskata perioda finanšu rādītāji ir savstarpēji salīdzināmi:
Posteņu vērtības
pēc
pārklasifikācijas
Eur
Ar saimniecisko
darbību nesaistītas
izmaksas
Eur
Posteņu vērtības
pirms
pārklasifikācijas
Eur
2 163 536
(14 710)
2 178 246
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,
pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
96 372
14 710
81 662
22) Saistītās puses
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, valdes un padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi
un sabiedrības, kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.
Visi darījumi ar saistītām pusēm pārskata periodā nav būtiski un atbilst parastajiem tirgus nosacījumiem.
23) Pārskata perioda laikā parakstītās akcijas
Pārskata perioda laikā parakstīšanās uz Sabiedrības akcijām nav bijusi.
24) Bilancē neiekļauta vienošanās, kam ir ietekme sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanā
Sabiedrībai nav bilancē neiekļautas vienošanās, kurām būtu ietekme Sabiedrības finansiālā stāvokļa
novērtēšanā.
25)
Ziņas par asociētajām sabiedrībām
Pašu kapitāls
Pašu kapitāls
2023.gada 6 nešu pārskats nav revidēts.
26) Pētniecības un attīstības pasākumi un pašu akcijas vai daļas
Sabiedrībai nav pētniecības un attīstības pasākumu un tā pārskata periodā nav atpirkusi savas akcijas.
Nosaukums
Juridiskā adrese
Līdzdalības
daļa
30.06.2023
%
30.06.2023
Eur
Peļņa vai
zaudējumi
2023
Eur
Līdzdalības
daļa
30.06.2022
%
30.06.2022
Eur
Peļņa vai
zaudējumi
2022
Eur
SIA "Rem ars
Granula"
Gāles iela 2, Rīga
49.79%
236 787
49.79%
236 837
(50)
236 787
236 837
(50)
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
21
Finanšu pārskata pielikumi
27)
Neto apgrozījums
30.06.2023
Eur
30.06.2022
Eur
Ieņēmumi no infrastruktūras iznomāšanas
933 925
933 925
740 776
740 776
Sadalījumā pa darbības veidiem
NACE kods
30.06.2023
30.06.2022
Eur
Eur
Sava vai nomāta Nekustamā īpašuma izīrēšana un
pārvaldīšana
6820
933 925
740 776
933 925
740 776
Sadalījumā pa ģeogrāfiskajiem tirgiem
Vācija
Nīderlande
Beļģija
Somija
Latvija
Kipra
Krievija
Lielbritānija
Valsts kods
DE
NL
BE
FI
LV
CY
RU
GB
36 364
11 723
-
-
835 130
50 708
-
-
933 925
-
-
-
-
740 776
-
-
-
740 776
28)
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
Materiālās izmaksas
Apakšuzņēmēju pakalpojumi
Personāla darba samaksa
Valsts sociālās apdrošināšanas obligatās iemaksas
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
Komunālo pakalpojumu izmaksas
Zemes, telpu un inventāra nomas izmaksas
Transporta izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas
Atkritumu izvešanas un utilizācijas izmaksas
Pārējās ražošanas izmaksas
30.06.2023
Eur
6 872
17 079
240 424
55 125
76 119
777 206
30 961
1 178
78 729
6 887
87 121
9 077
1 389 778
30.06.2022
Eur
47 619
158 791
192 470
27 771
93 930
164 403
30 076
185
79 440
7 558
1 151
67 498
870 892
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
22
Finanšu pārskata pielikumi
29)
Administrācijas izmaksas
30.06.2023
Eur
30.06.2022
Eur
4 828
3 441
55 215
107
6 259
Administrācijas darba samaksa
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Komandējumu izmaksas
Transporta izdevumi
Juridiskie pakalpojumi
Reprezentācijas izdevumi
Sakaru izmaksas
Biroja uzturēšanas izmaksas
-
7 767
1 976
1 066
5 912
38 129
3 871
16 200
23 400
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
Gada pārskata revīzijas izmaksas
Tiesiskās aizsardzības plāna uzraudzība
Pārējās administrācijas izmaksas
4 654
16 801
21 780
1 183
114 268
98 321
30)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Neto ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas
30.06.2023
Eur
468 600
30.06.2022
Eur
5 250 000
468 600
5 250 000
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
23
Finanšu pārskata pielikumi
31)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
30.06.2022
Eur
2 975 279
30.06.2023
Eur
7 804
-
Šaubīgo un bezcerīgo debitoru norakstīšanas izdevumi Zaudējumi
no valūtas pārdošanas un valūtas kursa pazemināšanas Soda nauda,
kavējuma nauda un līgumsodi
Izdevumu saskaņā ar tiesas spriedumiem
Korekcijas kontu inventarizācijas rezultātā
Iepriekšējo periodu izdevumi
Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas
Ziedojumi
Pārējās izmaksas
7 804
2 975 279
32)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem
30.06.2023
Eur
2 645
2 645
30.06.2022
Eur
4 313
4 313
33)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
30.06.2023
Eur
30.06.2022
Eur
Aprēķinātie aizņēmumu procenti
3 951
64 378
3 95164 378
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
24
Finanšu pārskata pielikumi
35) Pārvērtēšanas rezerve
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves bilances vērtība 2023.gada 30.jūnijā ir iepriekšējo periodu
pārvērtēšanas rezerves atlikums uz 2022.gada 31.decembri.
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerveEur
Atlikums
31.12.2022 21 573
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums
Atlikums
30.06.2023 21 573
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
25
Finanšu pārskata pielikumi
36)
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība asociēto
sabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto
sabiedrību kapitālā
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
Vērtības samazinājuma korekcijas:
pārskata perioda sākumā
pārskata perioda beigās
Bilances vērtība
(1 200 000)
(1 200 000)
-
(1 200 000)
(1 200 000)
-
37)
Aizdevumi asociētajām sabiedrībām
SIA "Remars Granula" parāds saskaņā ar cesijas līgumu
SIA "Remars Granula" pamatsumma par aizdevumu SIA
"Remars Granula" procenti par aizdevumu Uzkrājumi
šaubīgo debitoru parādiem
Bilances vērtība
30.06.2023
Eur
770 000
310 642
244 317
(1 324 959)
-
30.06.2022
Eur
770 000
310 642
244 317
(1 324 959)
-
Asociēto sabiedrību parādi uzrādīti neto vērtībā no pilnās summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem.
Pārskata periodā nav saņemti iepriekšējos periodos uzkrājumos norakstītie parādi, arī nav izveidots
uzkrājumus jauniem šaubīgiem parādiem.
38) Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
Sabiedrība 1999.gadā iegādājās Baltic International Bank SE (iepriekš AS “Baltic international bank”) 33 akcijas ar
vienas akcijas nominālvērtību 5 LVL jeb 7,1 EUR. Uz 30.06.2023 Sabiedrībai pieder 33 daļas, kur vienas akcijas
vērtība ir 7,1 EUR, un kas ir0,0006 % no Baltic International Bank SE akcijām, veidojot 235 EUR, kas reģistrētas
Uzņēmumu reģistrā.
39) Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Sabiedrība pārskata periodā atsavināja tai piederošos pamatlīdzekļus un saskaņā ar pārdošanas līguma daļa
darījuma vērtība sedzama līdz 2027.gadam.
40)
Izejvielas un materiāli
Izejvielas un materiāli
30.06.2023
Eur
45 910
30.06.2022
Eur
107 525
Vērtības samazinājums lēnas aprites un novecojošiem krājumiem
45 910
107 525
30.06.2023
Eur
30.06.2022
Eur
Sākotnējā uzskaites vērtība:
pārskata perioda sākumā
pārskata perioda beigās
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
26
Finanšu pārskata pielikumi
41)
Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība
30.06.2023
Eur
302 895
30.06.2022
Eur
913 669
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem
Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā no pilnās summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem. Pārskata
periodā nav izveidoti uzkrājumi jauniem šaubīgiem debitoru parādiem, taču norakstīta daļa bezcerīgo debitoru
parādu, kam iepriekš veidoti uzkrājumi.
42)
Citi debitori
30.06.2023
Eur
Samaksātie avansi par pakalpojumiem
Uzkrājumi šaubīgiem avansiem Parāds
par galvojuma izpildi *
Aizdevumu un uzkrāto procentu uzskaites vērtība **
Uzkrājumi šaubīgiem aizdevumiem
Avansu norēķinu personas
Norēķini par pārējiem debitoriem
387 719
(335 304)
611 471
714 000
(634 441)
10 753
967 802
1 722 000
30.06.2022
Eur
405 553
(344 456)
611 471
630 872
(583 196)
-
178 007
898 251
* 2014.gadā Sabiedrība noslēdza hipotēkas līgumu ar AS ABLV Bank, galvojot par AS “Remars Rīga” saistībām
pret AS ABLV Bank. 2021.gadā visas saistības pret AS ABLV Bank ir dzēstas, ieķīlātie Sabiedrības nekustamie
īpašumi ir atbrīvoti no ķīlas. Līdz 2023.gada 30.jūnijam Sabiedrība ir segusi AS “Remars Rīga” aizņēmuma
saistības 611 471 EUR apmērā.
Aizdevumi un uzkrātie procenti
SIA Eiro Paint ***
Aizdevumi un uzkrātie procenti
SIA Eiroholdings****
Aizdevums un uzkrātie procenti
AS Remars Rīga *****
*** 2015.gadā Sabiedrība izsniedza aizdevumu SIA “Eiro Paint” 500 000 EUR apmērā ar procentu likmi 6
% gadā un atmaksas termiņu 2020.gada 31.decembris. Aizdevumam pārskata periodā nav rēķināti procenti, jo SIA
“Eiro Paint” 2019.gada 11.februārī ir apturēta saimnieciskā darbība un nav ticams, ka Sabiedrība jebkad
aprēķinātos procentus saņems. Ilgtermiņa aizdevums ir izsniegts bez nodrošinājuma, tomēr Sabiedrībai ir iespēja
atpirkt par aizdevuma summu iegādātās iekārtas. 2020.gadā izveidots uzkrājumus kā šaubīgam SIA “Eiro Paint”
izsniegtajam aizdevumam un uzkrātajiem procentiem EUR 535 520 apmērā.
Bilances vērtība 302 895913 669
-98 921
-79 559
** Aizdevumu un uzkrāto procentu uzskaites vērtība
30.06.2022
Ilgtermiņa
daļa
Eur
30.06.2023
Īstermiņa
daļa
Eur
KopāIlgtermiņa
daļa
EurEur
ĪstermiņaKopā
daļa
EurEur
-535 520
535 520-535 520535 520
98 921-95 35295 352
79 559154 483-154 483
-714 000
714 000154 483630 872785 355
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
27
Finanšu pārskata pielikumi
**** Sabiedrība ir izsniegusi aizdevumu saistītajai pusei SIA Eiroholdings” 88 000 EUR apmērā ar procentu
likmi 4 % gadā. Uzkrātie procenti ir atmaksājami kopā ar aizdevuma pamatsummu. 2021.gadā ir veikti grozījumi
2019.gadā noslēgtajā līgumā, pagarinot atmaksas termiņu līdz 2024.gada 16.augustam. Aizdevums izsniegts bez
nodrošinājuma. 2021.gadā izveidots uzkrājumus šaubīgam SIA “Eiroholdings” izsniegtajam aizdevumam un
uzkrātajiem procentiem 47 676 EUR apmērā, savukārt 2022.gadā izveidots uzkrājums atlikušajai aizdevuma un
uzkrāto procentu daļai 51 245 EUR apmērā.
***** 2022.gadā “Remars Rīga” aizdevumu ir daļēji atmaksājusi. Aizdevums izsniegts ar procentu likmi 3%
gadā, un uzkrātie procenti ir atmaksājami kopā ar aizdevuma summu. 2021.gadā ir veikti grozījumi 2019.gada
noslēgtajā līgumā, pagarinot aizdevuma atmaksas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim. Aizdevums izsniegts
bez nodrošinājuma.
43)
Nākamo periodu izmaksas
30.06.2023
Eur
30.06.2022
Eur
73 730
Sabiedrības īpašuma apdrošināšana
Autotransporta apdrošināšana
167
167
5 445
79 175
44)
Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļi bankās
30.06.2023
Eur
28 342
28 342
30.06.2022
Eur
944 300
944 300
45) Pamatkapitāla daļu kopums
AS “Rīgas kuģu būvētava” dibināta 1991.gadā. Sabiedrības pamatkapitāls ir 16 340 950 EUR, kas sastāv no 11 672
107 parastajām vārda akcijām, vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Uz 30.06.2023. Sabiedrības
pamatkapitāls kopumā sastāv no 11 672 107 akcijām, no kurām 10 000 000 akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū un 1
672 107 akcijas ir slēgtās emisijas akcijas.
Sabiedrības akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū un tiek kotētas AS NASDAQ Rīga Otrajā sarakstā. Visas akcijas dod
vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
Viena akcija dod tiesības uz 1 balsi akcionāru sapulcē.
Statūtu grozījumi:
1. 1998.gada 30.decembrī Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz 15 651 590 EUR;
2. 1999.gada 30.decembrī Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz 16 607 912 EUR;
3. 2015.gadā maijā tika veikta pamatkapitāla denominācija. Pamatkapitāla lielums pēc denominācijas ir 16
340 950 EUR. Akciju skaits 11 672 107, akciju nominālvērtība 1,40 EUR;
3. 2017.gadā maijā tika noteikts, ka valde sastāv no 3 valdes locekļiem (pirms tam valde sastāvēja no 5 valdes
locekļiem).
Informācija par akcijām un daļām
NominālUzskaites
Akciju veidsSkaitsvērtībavērtība
EurEur
Parastās vārda akcijas11 672 1071.40
1.40
16 340 950
16 340 950
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
Finanšu pārskata pielikumi
28
AS ’’Rīgas kuģu
būvētava’’ akcionāri
Akcijas Biržas
regulētajā tirgū
Akciju skaits
Slēgtas
emisijas
akcijas
KOPĀ
Vienas akcijas
nominālvērtība,
Eur
Kopējā
akciju
vērtība, Eur
1.40
1.40
AS "Remars-Rīga"
Citi
Kopā
4 673 757
5 326 243
10 000 000
1 145 437
526 670
1 672 107
5 819 194
5 852 913
11 672 107
8 146 872
8 194 078
16 340 950
AS ’’Rīgas kuģu
būvētava’’ akcionāri
AS "Remars-Rīga"
Citi
30.06.2023
Eur%
8 146 872 49.86
8 194 07850.14
30.06.2022
Eur%
8 146 872 49.86
8 194 07850.14
Kopā 16 340 95010016 340 950100
46)
Citi aizņēmumi
Aizņēmuma no vadības
procenti *
Aizņēmumi no juridiskām
sabiedrībām **
* nav aizņēmumu.
** 2014.gadā Sabiedrība noslēdza līgumu un saņēma aizņēmumu no SA SOGIP SERVICES GENEVA 2
000 000 EUR apmērā ar procentu likmi 6% gadā. Aizņēmums bija atmaksājams līdz 2019.gada 22.jūnijam.
Aizņēmums nav nodrošināts ar ķīlām vai garantijām. Uzkrātie aprēķinātie procenti uz tiesiskās aizsardzības
procesa īstenošanas uzsākšanas brīdi 16.08.2019 bija 178 773 EUR apmērā, kas sedzami kopā ar pamatsummu. Pēc
TAP apstiprināšanas turpmāk aizņēmuma procenti netika aprēķināti. 2020.gadā aizņēmums pret SA SOGIP
SERVICES GENEVA palielinājies 186 251 EUR apmērā, jo saistībā ar AS “Tosmares kuģubūvētava”
likvidāciju, Sabiedrības atlikušais parāds pret radniecīgo uzņēmumu tika cedēts par labu SA SOGIP SERVICES
GENEVA.
Saskaņā ar tiesiskās aizsardzības plāna pēdējiem grozījumiem, kas apstiprināti 2022.gada 01.novembrī,
aizņēmums un uzkrātie procenti, ir jāatmaksā līdz 2024.gada 16.augustam, tāpēc parāda summa 2 536 827 EUR
apmērā, kas atmaksājama vēlāk kā gadu pēc pārskata perioda beigām, uzrādīta kā ilgtermiņa aizņēmums.
** 2017.gadā un 2018.gadā Sabiedrība noslēdza četrus līgumus un saņēma aizņēmumus no SIA “Eironams” par
kopējo summu 773 933 EUR apmērā ar procentu likmēm līgumiem 4% gadā. Trīs aizņēmumu līgumu atmaksas
termiņi bija 2018.gads un vienam līgumam 2021.gads. Aizņēmumi nav nodrošināti ar ķīlām vai garantijām.
Uzkrātie un aprēķinātie procenti uz tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas uzsākšanas brīdi 16.08.2019 bija 22
079 EUR apmērā, kas sedzami kopā ar pamatsummu. Pēc TAP apstiprināšanas turpmāk aizņēmumu procenti vairs
netika aprēķināti. Saskaņā ar TAP pasākumu plāna pēdējiem grozījumiem, kas apstiprināti 2022.gada
01.novembra, aizņēmums un uzkrātie procenti ir jāatmaksā līdz 2024.gada 16.augustam, tāpēc parāda summa, kas
atmaksājama vēlāk gadu pēc pārskata perioda beigām 164 044 EUR apmērā uzrādīta ilgtermiņa
aizņēmums.
2 700 871
71 889
2 443 594
422 772
2 866 366
2 700 871
93 939
2 794 810
2 443 594
422 772
2 866 366
30.06.2023
Īstermiņa
daļa
Eur
Kopā
Eur
Ilgtermiņa
daļa
Eur
30.06.2022
Īstermiņa
daļa
Eur
Kopā
Eur
Ilgtermiņa
daļa
Eur
-
2 772 760
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
Finanšu pārskata pielikumi
29
** 2021.gadā Sabiedrība noslēdza līgumu un saņēma aizņēmumu no saistītā uzņēmuma SIA “MM INVEST” par
kopējo summu 265 000 EUR apmērā ar procentu likmi 3,5% gadā, un atmaksas termiņu 2022.gada
31.decembris. nodrošinājums tika reģistrēta hipotēka uz peldošajiem dokiem Nr.791 un K-4. 2022.gadā
aizņēmums tika atmaksāts un hipotēka dzēsta.
** 2021.gadā Sabiedrība noslēdza līgumu un saņēma aizņēmumu no saistītā uzņēmuma SIA “EIRO
WELDING” par kopējo summu 14 000 EUR apmērā ar procentu likmi 13,44% gadā, un atmaksas termiņu
2022.gada 1.oktobris. Aizņēmums nav nodrošināts ar ķīlām vai garantijām. 2022.gadā aizņēmums tika
atmaksāts.
Pēc aizņēmuma līgumiem un Tiesiskās aizsardzības plāniem, t.sk. visiem līdz pat 2022.gada 01.novembra
grozījumiem, nav maksājuma daļa, kas būtu sedzama piecus gadus pēc bilances datuma.
47)
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi saskaņā ar TAP
pasākumu plānu
Saskaņā ar 16.08.2019. apstiprinātā tiesiskās aizsardzības procesa plānā pēdējiem 2022.gada 01.novembrī
veiktajiem grozījumiem, parādi ir jāatmaksā līdz 2024.gada 16.augustam atbilstoši TAP plānā noteiktajam
grafikam.
48)
Pārējie kreditori
Darba algas
Norēķini ar avansa norēķinu personām
Debitoru pāramaksa
Drošības nauda
30.06.2023
Eur
2 364
-
70
8 289
10 723
30.06.2022
Eur
155 158
11 591
-
8 289
175 038
31.12.2021
Ilgtermiņa
daļa
Eur
31.12.2022
Īstermiņa
daļa
Eur
KopāIlgtermiņa
daļa
EurEur
ĪstermiņaKopā
daļa
EurEur
1 305 165
629 3851 934 550
1 541 671
1 173 856
2 715 527
1 305 165
629 3851 934 550
1 541 671
1 173 856
2 715 527
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
Finanšu pārskata pielikumi
30
49)
Nākamo periodu ieņēmumi
Projekts - siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcija *
Projekts - energoefektivitātes
pasākumu veikšana ražošanas
cehos **
* 2013. un 2014.gadā Sabiedrība ir saņēmusi finansējumu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 344
085 EUR pamatlīdzekļu izveidei: Līgums Nr. LIAA/017-PSC-12-0031 “AS “Rīgas kuģu būvētava”
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai”. Pamatlīdzekļi nodoti ekspluatācijā 2014.gadā. Saņemtais finansējums
periodā no 2014.-2019.gadam pakāpeniski pārnests uz peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumiem, atbilstoši
pamatlīdzekļu derīgās lietošanas laikam. Saskaņā ar 2021.gada 25.novembra Kurzemes apgabaltiesas lēmumu
Sabiedrībai saņemtais finansējums ir jāatgriež pilnā apmērā, un saskaņā ar TAP plānu atmaksas termiņš ir līdz
2024.gada augustam. saņemtais finansiālais atbalsts atmaksājams pilnā apmērā, tad saskaņā ar
16.pielikumā aprakstīto finansiālā atbalsta uzskaites politiku un pamatojoties uz tiesas lēmumu, Sabiedrība veica
korekcijas bilances ilgtermiņa un īstermiņa posteņos “Nākamo periodu ieņēmumi”. Kopējā Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras atmaksājumā summa uz 31.12.2022 bija 234 893 EUR, kas uz pārskata sagatavošanas brīdi ir
dzēsta.
** 2013. un 2014.gadā Sabiedrība ir saņēmusi finansējumu no SIA “Vides investīciju fonds” 479 807 EUR
pamatlīdzekļu izveidei: līgums Nr.KPFI-15.2/236 “Energoefektivitātes pasākumu veikšana ražošanas cehos”.
Pamatlīdzekļi nodoti ekspluatācijā 2014.gadā. Saņemtais finansējums tiks pārnests uz peļņas vai zaudējumu
aprēķina ieņēmumiem pakāpeniski pamatlīdzekļu atlikušajā derīgās lietošanas laikā. Pārskata periodā uz
ieņēmumiem attiecināti 7 240 EUR.
Ilgtermiņa summa, kas pārsniedz piecus gadus pēc bilances datuma ir 237 374 EUR.
50)
Neizmaksātās dividendes
Sabiedrības parāds pret akcionāriem par neizmaksātajām dividendēm 11 746 EUR apmērā ir izveidojies
2013.gadā. Dividenžu neizmaksāšana ir saistīta ar to, ka daži akcionāri līdz šim brīdim nav veikuši savu akciju
denomināciju un akcijas ir depozitāriju sākumu reģistrā, arī ir neizmaksātas dividendes likvidētiem slēgtas
emisijas akciju īpašniekiem.
51)
Uzkrātās saistības
Par pakalpojumiem
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas
30.06.2023
Eur
72 119
84 759
156 878
30.06.2022
Eur
43 784
45 519
89 203
6 598
7 2407 240
30.06.2022
Ilgtermiņa
daļa
Eur
ĪstermiņaKopā
daļa
EurEur
30.06.2023
Īstermiņa
daļa
Eur
151 071
KopāIlgtermiņa
daļa
EurEur
151 071
70 42170 421
6 598
157 669157 66977 66177 661
AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2023.GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU INFORMĀCIJA
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
31
Finanšu pārskata pielikumi
52)
Darbības turpināšanas pieņēmums un notikumi pēc pārskata perioda beigām
Sabiedrības pašu kapitāls 2023.gada 30.jūnijā ir pozitīvs 1 823 776 EUR apmērā. Sabiedrības 2023.gada 6
mēnešu darbības rezultāts bija neto zaudējumi 110 571 EUR apmērā un tās īstermiņa saistības 2023.gada
30.jūnijā ir mazākas par apgrozāmiem līdzekļiem.
Kopš tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna apstiprināšanas līdz starpperiodu pārskata sagatavošanai ir
bijuši vairāki tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna grozījumi, no kuriem pēdējie apstiprināti 2022.gada
01.novembrī, koriģējot Sabiedrības plānotos ieņēmumus un izdevumus, arī kreditoru prasījumu segšanas
grafiku, nemainot sedzamo saistību kopējo apmēru. Sabiedrības turpmākā darbība ir atkarīga no Sabiedrības
spējas realizēt tiesiskās aizsardzības plānu, arī noteiktajos termiņos segt saistības pret tās kreditoriem,
ievērojot visus plāna nosacījumus.
Sabiedrība apliecina, ka tās sagatavotie un tiesā apstiprinātie TAP pasākumu plāna grozījumi ļaus saglabāt
līdzšinējo darbības profilu un norāda, ka finanšu saistības gan pret nodrošinātajiem kreditoriem, gan
nenodrošinātajiem kreditoriem tiks izpildītas sešdesmit mēnešu laikā no TAP pasākumu plāna apstiprināšanas
brīža, t.i. līdz 2024.gadam.
Sabiedrība 2023.gadā un līdz starpperiodu pārskata sagatavošanai ir spējusi pildīt saistības saskaņā ar TAP
pasākumu plānu. Sabiedrības turpmākā darbība ir atkarīga no Sabiedrības spējas realizēt tiesiskās aizsardzības
plānu, arī noteiktajos termiņos segt saistības pret tās kreditoriem, ievērojot visus plāna nosacījumus.
Sabiedrība turpina veikt pasākumus procesu efektivitātes un izmaksu optimizācijas jomā, vienlaikus meklējot
risinājumus Sabiedrības darbības paplašināšanai, rezultātā Sabiedrības prognozes un operatīvie finanšu
darbības rezultāti tiek plānoti ar peļņu.
Lai gan Sabiedrībai ir skaidras perspektīvas tās darbības atjaunošanai, jau šobrīd zināms, ka būs nepieciešams
laiks, lai optimizētu personāla sastāvu, atjaunotu apgrozāmo līdzekļu plūsmu, diversificētu ražošanu un
piesaistītu investīcijas.
Šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko
notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.
Tāpat tiek plānots turpināt darba tiesiskās attiecības ar esošajiem Sabiedrības darbiniekiem atbilstoši ar tiem
noslēgtajiem darba līgumiem, kā arī netiek plānota Sabiedrības atrašanās vietas maiņa.
Konflikts Ukrainā un ar to saistītie notikumi noris nozīmīgas globālās ekonomiskās nenoteiktības un
nepastāvības laikā, kā rezultātā to sekas var saasināt vispārējo ietekmi uz tirgus apstākļiem. Sabiedrības vadība nav
identificējusi minēto apstākļu tiešu ietekmi uz Sabiedrības turpmāko saimniecisko darbību.
Pārskata periodā nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības
finansiālo stāvokli.
Valdes loceklis
Einārs Buks
Valdes loceklis
Deniss Parfens
Pārskatu sagatavoja
Galvenā grāmatvede
Ināra Tužilova
2023.gada 29.augustā