AKCIJU SABIEDRĪBA MOGO

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV50103541751)


GADA PĀRSKATS

PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2022. GADA 31. DECEMBRĪATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI, KAS SAGATAVOTI SASKAŅĀ

AR EIROPAS SAVIENĪBĀ PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

UN NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS


Rīgā, 2023


SATURS


Vispārēja informācija

3

Vadības ziņojums

4

Paziņojums par vadības atbildību

6

Atsevišķie finanšu pārskati

Atsevišķais visaptverošo ienākumu pārskats

7

Atsevišķais pārskats par finanšu stāvokli

8

Atsevišķais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

10

Atsevišķais naudas plūsmas pārskats

11

Atsevišķo finanšu pārskatu pielikums

12


Neatkarīgu revidentu ziņojums

60
Vispārēja informācijaSabiedrības nosaukums

mogo


Sabiedrības juridiskais statuss

AS


Vienotais reģistrācijas numurs, reģistrācijas vieta un datums

50103541751, Latvija, 03.05.2012Juridiskā Adrese

Skanstes iela 52, Rīga, Latvija


Akcionāri

31.12.2022.

Eleving Stella AS kopš 01.09.2021

98%

Eleving Luna AS līdz 31.08.2021

98%

Citi

2%

KOPĀ

100%


Galejā mātes sabiedrība

Eleving Group S.A. (Luksemburga)


Valdes locekļi

Krišjānis Znotiņš - Valdes priekšsēdētājs kopš 17.08.2020.

Krišjānis Znotiņš - Valdes loceklis no 14.03.2019 līdz 17.08.2020.

Aivis Lonskis - Valdes loceklis kopš 17.08.2020 līdz 31.05.2022Padomes locekļi

Valērijs Petrovs - Padomes priekšsēdētājs kopš 17.08.2020.

Vladislavs Mejertāls - Padomes priekšsēdētāja vietnieks no 17.08.2020.

Neringa Plauškiene - Padomes locekle no 17.08.2020.


Meitas sabiedrība

Renti AS, Latvija (100%)Finanšu gads

2022. gada janvāris - decembris


Iepriekšējais finanšu gads

2021. gada janvāris - decembrisRevidenti

SIA “BDO ASSURANCE”

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 182

Kaļķu iela 15-3B, Rīga, Latvija, LV-1050


Atbildīgais zvērināts revidents

Raivis Jānis Jaunkalns

Sertifikāta Nr. 237Vadības ziņojums


2023. gada 20. aprīlī


Uzņēmuma valdes locekļi iepazīstina ar pārskatu par atsevišķajiem finanšu pārskatiem par decembrī slēgto gadu. Visi skaitļi ir norādīti EUR (eiro).


Vispārīga informācija


AS mogo (turpmāk - Sabiedrība) specializējas lietotu automašīnu finansēšanā privātpersonām, kā arī sniedz operatīvās vadības pakalpojumus citiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lietotu automašīnu finansēšanu vai nomu. Uzņēmums nodrošina ātrus un ērtus auto finansēšanas pakalpojumus, izmantojot vairāk nekā 220 partneru (profesionālu auto pārdevēju) tīklu, uzņēmuma firmas mājaslapu, mobilo mājaslapu un klātienē klientu apkalpošanas centrā, kas stratēģiski izvietots Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) ēkā.
Gada laikā Sabiedrība turpināja apkalpot esošos klientus, nodrošināt stabilu jaunu pārdošanu un turpināt apkalpošanu un attīstību 100% meitas uzņēmumam AS Renti un patēriņa kreditēšanas uzņēmumam AS Primero Finance. Pakalpojumi ietver pilnu ciklu no produkta izstrādes līdz klientu apkalpošanai un parādu piedziņas darbībām.


Sabiedrība ievēro likumā noteiktās prasības vides aizsardzības jomā.


Misija, vīzija un vērtības


Misija

Padarīt personīgo mobilitāti viegli pieejamu visiem Latvijas iedzīvotājiem, vienlaikus esot vienotiem mīlestībā pret automašīnu.


Vērtības

▪Drosme - Mēs saskatām izaicinājumu it visā, kas ir mūsu ceļā, un izaugsmi tajā, ko darām. Pārmaiņas ir mūsu dzinējspēks, un mēs tās sagaidām ar augsti paceltu galvu. Mēs sakām "jā" katram pagriezienam, parādot spēku un drosmi!
▪Enerģija - Mēs tiecamies pēc panākumiem un izcilības. Mēs izbaudām procesu un izaicinājumus mūsu ceļā, taču mūsu rezultāti ir vissvarīgākie. Mūsu uzvaras dod mums motivāciju un enerģiju nākotnei!
▪Ambīcijas - Mēs uzņemamies pilnu atbildību par savām darbībām un lēmumiem un mudinām to darīt arī citus. Iniciatīva ļauj mums virzīties uz priekšu, nevis pasīvi reaģēt. Lai arī ceļš var būt līkumains, mērķtiecība mūs ved uz priekšu!
▪Mīlestība - Mūsu biznesa pamatā ir mīlestība pret darbu, ko darām, un klientiem, kurus apkalpojam. Radām iespējas, kas nodrošina mobilitāti, jo saprotam vēlmi iemīlēt auto.


Pamatdarbības un finanšu rezultāti


Sabiedrības kopējie aktīvi sasniedza 55,5 miljonus eiro (-1% pieaugums, salīdzinot ar 2021.gadu), procentu un tamlīdzīgi ienākumi sasniedza 7 miljonus eiro (10% samazinājums salīdzinājumā ar 2021.gadu), un Sabiedrības tīrā peļņa sastāda 3,1 miljonu eiro (48% samazinājums salīdzinājumā ar 2021. gadu).

Līzinga un kredītportfeļa bruto vērtība 2022. gada decembra beigās sasniedza 3,8 miljonus eiro (36% samazinājums salīdzinājumā ar 2021. gadu).

Neto peļņas samazināšanos galvenokārt ietekmējuši iepriekšējos gados veiktie portfeļa pārdošanas darījumi. Jauno kredītu izsniegšana ir bijusi stabila, salīdzinot ar 2021.gadu, samazinoties tikai par 4%, savukārt lietotu automašīnu imports Latvijā 2022.gadā ir samazinājies par 13%, salīdzinot ar 2021.gadu. Uzņēmums joprojām guva peļņu no saistīto uzņēmumu apkalpošanas un viena performējoša portfeļa pārdošanas darījuma izpildes nominālvērtībā 3,5 miljoni eiro. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi samazinājušies par 43% (no 3,1 miljona eiro 2021.gadā līdz 1,8 miljoniem eiro 2022.gadā), ko galvenokārt ietekmēja pakalpojumu maksas samazinājums saistītajām sabiedrībām un mazāki ienākumi no garantiju atzīšanas. Uzņēmums turpināja finansēt saistītās sabiedrības, palielinot finansējumu no 42 miljoniem eiro 2021. gada beigās līdz 44,2 miljoniem eiro 2022. gada beigās, tādējādi uzsverot uzņēmumu nozīmi Eleving grupas struktūrā.
Portfeļa samazināšanās un paaugstināta efektivitāte palīdzēja samazināt administratīvos izdevumus par 22% (no 2,4 miljoniem eiro 2021. gadā līdz 1,9 miljoniem eiro 2022. gadā), kopā ar FTE skaita samazināšanos no 49 2021. gadā līdz 27 2022. gada beigās.

Vēsturiskais bruto neperformējošais portfelis 440 tūkstošu eiro apmērā, ieskaitot nenodrošinātos atlikumus un komplicētos gadījumus, tika pārdots "forward flow" darījumā un vienreizējās cesijas ceļā. Uzņēmuma bilance tika iztīrīta ar neitrālu P&L efektu.


2022. gadā uzņēmums turpināja savu darbību, lai īstenotu savu misiju - padarīt personīgo mobilitāti viegli pieejamu visiem Latvijas iedzīvotājiem, vienlaikus vienojoties mīlestībā pret automašīnu. 2022. gadā tika turpinātas investīcijas klientu apkalpošanas automatizācijas procesā, kā arī ar noteiktas skaidras prioritātes 2023. gadam. Uzņēmums turpināja saviem klientiem piedāvāt OCTA apdrošināšanu sadarbībā ar AAS Balta, pievienojot izmaksu pie ikmēneša maksājuma.Vadības ziņojums (turpinājums)


Uzņēmuma nākotnes attīstība


Uzņēmuma vadība plāno turpināt investēt procesu automatizācijā un digitalizācijā, radot klientiem nevainojamu digitālo pieredzi. Galvenās fokusa jomas 2023. gadā būs turpināt nodrošināt stabilu portfeļa kvalitāti un nodrošināt uzlabotu klientu pieredzi, izmantojot saistīto pušu apkalpošanu.


Finanšu risku vadība


Sabiedrības darbība pakļauj to dažādiem finanšu riskiem: tirgus riskam, kredītriskam un likviditātes riskam. Sabiedrības vispārējā riska pārvaldība ir vērsta uz to, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finanšu rezultātiem.


Turpmākie notikumi


2022. gadā Eiropas savienība un citas valstis ieviesa vairākas būtiskas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, šo valstu uzņēmumiem, uzņēmumiem citās valstīs amatpersonām, biznesmeņiem un citām personām saistībā ar uzsākto karadarbību Ukrainā, kura aizsākās 2022.gada 24.februārī. Ieviestās sankcijas un ierobežojumi un karadarbības ietekme rada ekonomisko nenoteiktību pasaulē un Latvijā. Precīzu sankciju, ierobežojumu un karadarbības ietekmi uz Sabiedrības saimniecisko darbību 2023. gadā nevar prognozēt, bet Sabiedrība uzskata, ka pēc finanšu pārskata datuma ieviestās sankcijas un ierobežojumi un karadarbības sekas Sabiedrības darbību gan tiešā, gan netiešā veidā būtiski neietekmēs. Šī pieņēmuma pamatā ir finanšu pārskata parakstīšanas datumā pieejamā informācija, un turpmākā notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no Sabiedrības novērtējuma.
Inflācijas kāpums nav negatīvi ietekmējis uzņēmumu klientu parādu atgūšanas iespējas. Ir ieviestas dažādas valdības atbalsta iniciatīvas, lai kompensētu enerģijas cenu pieauguma ietekmi uz privātpersonām. Tomēr uzņēmums rūpīgi seko līdzi situācijai un piedāvā klientiem risinājumus īslaicīgu finansiālu grūtību pārvarēšanai.
Paredzams, ka klientu parādu atgūšanas iespējas 2023. gadā būs stabilas un uzlabosies.

Plašāka informācija ir sniegta 40. piezīmē.


AS mogo paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2022.gadā ir sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2.panta 3.daļas prasībām un ir publiski pieejams elektroniski Nasdaq Baltic mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.


Sabiedrības pamatkapitāls ir 425 000 eiro un sastāv no 425 000 akcijām. Katras akcijas nominālvērtība ir 1 eiro. Visas akcijas ir pilnībā apmaksātas.
Pārskata gadā akciju apjomā izmaiņas nav notikušas.Sabiedrības vārdā 2023. gada 20. aprīlī atsevišķos finanšu pārskatus ir parakstījis:


Krišjānis Znotiņš, valdes priekšsēdētājsŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Paziņojums par vadības atbildību


2023. gada 20. aprīlī


AS “mogo” vadība ir atbildīga par atsevišķo finanšu pārskatu sagatavošanu.


Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, atsevišķie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar grāmatvedības uzskaites pamatdokumentiem un ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, saistībām, finansiālo stāvokli 2022. gada 31. decembrī, darbības rezultātiem un naudas plūsmām par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī.


Sabiedrības vadība apliecina, ka ir izmantotas atbilstošas un konsekventas grāmatvedības politikas un vadības aplēses. Sabiedrības vadība apliecina, ka, sagatavojot atsevišķos finanšu pārskatus, ir izmantots piesardzības princips, kā arī darbības turpināšanas princips. Sabiedrības vadība apliecina, ka ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu, kā arī par Sabiedrības aktīvu uzraudzību, kontroli un saglabāšanu.


Sabiedrības vadība ir atbildīga par kļūdu, neprecizitāšu un/vai apzinātu datu sagrozīšanas apzināšanu un novēršanu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par Sabiedrības darbības nodrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normu prasībām.
Vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par Sabiedrības komercdarbības attīstību un darbības rezultātiem.


Sabiedrības vārdā 2023. gada 20. aprīlī atsevišķos finanšu pārskatus ir parakstījis:


Krišjānis Znotiņš, valdes priekšsēdētājsŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
 Atsevišķie finanšu pārskati


Atsevišķais visaptverošo ienākumu pārskats


2022

2021

 EUR

EUR

Procentu ienākumi

4

6,972,460

7,752,943

Procentu izdevumi

5

(4,160,750)

(4,105,164)

Neto procentu ieņēmumi

2,811,710

3,647,779

Komisijas naudas ieņēmumi no finanšu nomas darbības

6

33,488

77,298

Vērtības samazinājums

7

(226,672)

(170,438)

Neto peļņa/(zaudējumi) no amortizētajā iegādes vērtībā novērtētu finanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas

8

860,168

2,022,003

Ar savstarpējo kreditēšanas platformu pakalpojumiem saistītās izmaksas

9

(48,634)

(53,616)

Automašīnu pārdošanas izmaksas

(255)

(2,250)

Pārdošanas izmaksas

10

(43,238)

(40,217)

Administrācijas izmaksas

11

(1,873,164)

(2,380,836)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

12

1,761,965

3,088,142

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

13

(100,787)

(110,131)

Neto pamatdarbības izdevumi

362,871

2,429,955

Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas neto rezultāts


(62,734)

(42,379)

Peļņa pirms nodokļiem3,111,847

6,035,355

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

14

-

-

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis


14

-

-

Pārskata perioda neto peļņa3,111,847

6,035,355


Pārējie apvienotie zaudējumi:

Posteņi, kurus var pārklasificēt uz peļņu vai zaudējumiem:

Ieguldījumu parāda instrumenti - neto izmaiņas patiesajā vērtībā 

-

23,991

Pārskata perioda pārējie apvienotie ienākumi/(zaudējumi), atskaitot nodokļus

-

23,991

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

3,111,847

6,059,346


Peļņa, kas attiecināma uz:

Mātes sabiedrības akcionāriem

3,049,610

5,914,648

Nekontrolējošo līdzdalību

62,237

120,707

Pārskata perioda neto peļņa

3,111,847

6,035,355


Kopējie apvienotie ienākumi, kas attiecināmi uz:

Mātes sabiedrības akcionāriem

3,049,610

5,938,159

Nekontrolējošo līdzdalību

62,237

121,187

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi

3,111,847

6,059,346Pielikums ir šo atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.


Sabiedrības vārdā 2023. gada 20. aprīlī atsevišķos finanšu pārskatus ir parakstījis:


Krišjānis Znotiņš, valdes priekšsēdētājs

Agnese Baltkāja, galvenā grāmatvede


ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUAtsevišķais pārskats par finanšu stāvokliAKTĪVI

31.12.2022.

31.12.2021.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

EUR

EURPamatlīdzekļi

Lietošanas tiesību aktīvi

16, 17

703,605

603,145

Pamatlīdzekļi

16

22,549

44,239

Ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos

16

1,989

3,803

Pamatlīdzekļi kopā

728,143

651,187


Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un no nomas izrietošās prasības

No finanšu nomas izrietošas prasības

18

1,699,996

2,005,856

Kredīti un izsniegtie avansi

19

1,370,742

2,448,219

Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām

32

44,162,985

42,079,330

Ieguldījumi meitas sabiedrības kapitālā

33

5,500,000

5,500,000

Pārējie ieguldījumi

34

-

20

Pircēju un pasūtītāju parādi

21

134,987

512,164

Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un no nomas izrietošās prasības

52,868,710

52,545,589ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ

53,596,853

53,196,776


APGROZĀMIE LĪDZEKĻI


Debitori un citi apgrozāmie līdzekļi

No finanšu nomas izrietošas prasības

18

331,371

482,348

Kredīti un izsniegtie avansi

19

413,455

974,094

Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām

32

133,644

-

Pircēju un pasūtītāju parādi

21

490,236

969,061

Nākamo periodu izmaksas

20

71,118

77,436

Citi debitori

22

16,504

50,917

Līguma aktīvi

23

366,556

331,574

Nauda un naudas ekvivalenti

24

82,397

191,318

Kopā debitori un citi apgrozāmie līdzekļi

1,905,281

3,076,748KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
1,905,281

3,076,748

KOPĀ AKTĪVI

55,502,134

56,273,524


Pielikums ir šo atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.


Sabiedrības vārdā 2023. gada 20. aprīlī atsevišķos finanšu pārskatus ir parakstījis:


Krišjānis Znotiņš, valdes priekšsēdētājs

Agnese Baltkāja, galvenā grāmatvede


ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUAtsevišķais pārskats par finanšu stāvokliPASĪVS

31.12.2022.

31.12.2021.

PAŠU KAPITĀLSEUR

EUR

Akciju kapitāls (pamatkapitāls)

25

425,000

425,000

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve

25

1

1

Pārējās rezerves

36

(376,473)

(1,925,471)

Nesadalītā peļņa

22,505,992

19,816,601

       iepriekšējo gadu uzkrātā peļņa

19,456,382

13,901,953

       pārskata perioda peļņa

3,049,610

5,914,648

Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz Mātes sabiedrības akciju turētājiem

22,554,520

18,316,131

Nekontrolējošo līdzdalību

459,306

404,421

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

23,013,827

18,720,551


KREDITORIIlgtermiņa kreditori


Ilgtermiņa aizņēmumi pret obligācijām 

27

28,886,905

29,205,009

Savstarpējās kreditēšanas platformās piesaistīts finansējums

27

1,536,870

2,677,385

Nomas saistības par lietošanas tiesību aktīviem

17, 27

613,371

532,457

Aizņēmumi no saistītajām pusēm

-

1,705,000

Īstermiņa saistības kopā

31,037,146

34,119,851


Uzkrājumi finanšu garantijām

36

108,238

1,751,009

Citi uzkrājumi

26

164,648

140,053

Kopā uzkrājumi saistībām un maksām un finanšu garantijām

272,886

1,891,062
Īstermiņa kreditori

Savstarpējās kreditēšanas platformās piesaistīts finansējums

27

336,488

636,780

Nomas saistības par lietošanas tiesību aktīviem

17, 27

105,593

77,821

No pircējiem saņemtie avansi un citi maksājumi

28

42,865

58,433

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

32

5,733

6,140

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

86,652

117,891

Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības

14

3,129

2,943

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

29

20,853

49,276

Pārējie kreditori

30

386,921

363,893

Uzkrātās saistības

31

190,041

228,883

Īstermiņa kreditori kopā

1,178,275

1,542,060

KOPĀ KREDITORI
32,488,307

37,552,973

KOPĀ PASĪVS


55,502,134

56,273,524Pielikums ir šo atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.


Sabiedrības vārdā 2023. gada 20. aprīlī atsevišķos finanšu pārskatus ir parakstījis:


Krišjānis Znotiņš, valdes priekšsēdētājs

Agnese Baltkāja, galvenā grāmatvede


ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUAtsevišķais pašu kapitāla izmaiņu pārskats


Akciju kapitāls
(pamatkapitāls)

Patiesās vērtības rezerve

Valūtas pārvērtēšanas rezerve

Pārējās rezerves

Nesadalītā peļņa

Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz Mātes sabiedrības akciju turētājiem

Nekontrolējošo līdzdalību

KopāEUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Atlikums 01.01.2021.


5,000,000

(23,511)

1

(3,474,331)

16,486,308

17,988,467

335,976

18,324,442

Pārskata gada peļņa 

-

-

-

-

5,914,648

5,914,648

120,707

6,035,355

Pārējie apvienotie ienākumi 

-

23,511

-

-

-

23,511

480

23,991

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

-

23,511

-

-

5,914,648

5,938,159

121,187

6,059,346

Akciju kapitāla samazināšana (27.piezīme)

(4,575,000)

-

-

-

-

(4,575,000)

-

(4,575,000)

Garantijas atzīšanas pārtraukšana (38. piezīme)

-

-

-

3,474,331

(2,584,355)

889,976

(52,742)

837,234

Finanšu garantiju izsniegšana (36. pielikums

-

-

-

(2,886,850)

-

(2,886,850)

(2,886,850)

Garantiju patiesās vērtības samazinājums nebūtisku modifikāciju dēļ (38. piezīme)

-

-

-

961,379

961,379

961,379

Atlikums 31.12.2021.

425,000

-

1

(1,925,471)

19,816,601

18,316,131

404,421

18,720,551Atlikums 01.01.2022.

425,000

-

1

(1,925,471)

19,816,601

18,316,131

404,421

18,720,551

Pārskata gada peļņa 

-

-

-

-

3,049,610

3,049,610

62,237

3,111,847

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi

-

-

-

-

3,049,610

3,049,610

62,237

3,111,847

Garantijas atzīšanas pārtraukšana (38. piezīme)

-

-

-

1,403,970

(360,219)

1,043,751

(7,351)

1,036,400

Garantiju patiesās vērtības samazinājums nebūtisku modifikāciju dēļ (36. piezīme)

-

-

-

145,029

-

145,029

-

145,029

Atlikums 31.12.2022.

425,000

-

1

(376,473)

22,505,992

22,554,521

459,306

23,013,827Pielikums ir šo atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.


Sabiedrības vārdā 2023. gada 20. aprīlī atsevišķos finanšu pārskatus ir parakstījis:


Krišjānis Znotiņš, valdes priekšsēdētājs

Agnese Baltkāja, galvenā grāmatvede


ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Atsevišķais naudas plūsmas pārskats


2022

2021

Pamatdarbības naudas plūsmaEUR

EUR

Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem

3,111,847

6,035,355

Korekcijas:

              Nolietojums un amortizācija

15, 16

126,195

149,771

              Procentu izdevumi

5

4,160,750

4,105,164

              Procentu ieņēmumi

4

(6,972,460)

(7,752,943)

              Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas

246

-

              Vērtības samazinājums

7

226,672

170,438

              Finanšu garantijas

36

(524,077)

(1,043,412)

       Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām

129,173

1,664,373

              Debitoru parādu atlikumu pieaugums

3,237,890

7,160,610

              Saņemto avansu, parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem un garantiju 

(569,499)

(468,536)

       Naudas plūsma no saimnieciskās darbības

2,797,564

8,356,447

              Saņemti procenti

7,440,934

8,265,726

              Samaksāti procenti

(3,821,608)

(4,208,644)

              Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem

(4,938)

(3,514)

Pamatdarbības neto naudas plūsma

6,411,953

12,410,015


Ieguldīšanas darbības naudas plūsma       Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

15, 16

(203,397)

(679,881)

       Saistīto pušu atmaksātie aizdevumi

27,562,000

57,206,147

       Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām

(29,560,000)

(65,332,500)

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

(2,201,397)

(8,806,234)


Finansēšanas darbības naudas plūsma       Izsniegti aizdevumi

27

17,588,734

45,267,024

       Atmaksāti aizdevumi

27

(21,773,083)

(43,197,901)

       Maksājumi par aizņēmumu iegūšanas izmaksām

27

(7,527)

(927,439)

       Nomas saistību par lietošanas tiesību aktīviem atmaksa

27

(127,601)

(78,038)

       Pamatkapitāla samazināšana

-

(4,575,000)

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(4,319,477)

(3,511,354)


Pārskata gada neto naudas plūsma

(108,921)

92,427

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā191,318

98,891

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

24

82,397

191,318Pielikums ir šo atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.


Sabiedrības vārdā 2023. gada 20. aprīlī atsevišķos finanšu pārskatus ir parakstījis:


Krišjānis Znotiņš, valdes priekšsēdētājs

Agnese Baltkāja, galvenā grāmatvede


ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUAtsevišķo finanšu pārskatu pielikums


1. Vispārīga informācija


“mogo” AS (“Sabiedrība") ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība. Sabiedrība tika reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2012. gada 3. maijā kā akciju sabiedrība uz neierobežotu laiku saskaņā ar vispārējām uzņēmējdarbības tiesībām.

“mogo” AS koncerna mātes sabiedrība ir Eleving Group S.A. (Luksemburga). “mogo” AS patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds (38,1319%). Pārējo akcionāru līdzdalības daļa nepārsniedz 25%.

Sabiedrība nodarbojas galvenokārt ar finanšu nomas pakalpojumu sniegšanu, pārdošanu ar saņemšanu atpakaļ nomā un kredītu un avansu izsniegšanu klientiem.


2021. gada 1. martā, īstenojot publisko piedāvājumu, Sabiedrība emitēja nodrošinātās korporatīvās obligācijas (LV0000802452) EUR 30 miljonu vērtībā, kuras no 2021. gada 31. marta atrodas regulētā tirgū - Nasdaq Riga Baltijas Regulētajā tirgū. 


Papildu informācija ir sniegta 27. piezīmē.


Atsevišķie finanšu pārskati par 2022. gadu ir apstiprināti ar valdes lēmumu 2023. gada 20. aprīlī.


Akcionāriem ir tiesības labot atsevišķos finanšu pārskatus pēc to apstiprināšanas valdē.


2022

2021

Vidējais nodarbināto personu skaits pārskata gadā

27

49


2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums


a) Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes


Finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 31.12.2022, ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Sabiedrības atsevišķo finanšu pārskatu un tās darbības finanšu rezultātu ietekmē grāmatvedības politikas, pieņēmumi, aplēses un vadības spriedumi (3. piezīme), kas jāveic, sagatavojot atsevišķo finanšu pārskatu. Sabiedrība veic aplēses un izdara pieņēmumus, kas ietekmē aktīvu un saistību vērtību pārskata un turpmākajā periodā. Visas aplēses un pieņēmumi, kas izdarīti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), ir vislabākās iespējamās aplēses atbilstoši piemērojamajam standartam. Aplēses un spriedumi tiek pastāvīgi izvērtēti, un tie tiek veikti, pamatojoties uz pagātnes pieredzi un citiem faktoriem, tajā skaitā uz nākotnes notikumu prognozēm. Grāmatvedības politikas un vadības spriedumi attiecībā uz atsevišķiem posteņiem un jautājumiem to būtiskuma dēļ var īpaši ietekmēt Sabiedrības rezultātus un finansiālo stāvokli. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota atsevišķā finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. Skatīt 3. piezīmi.

Konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, ir sagatavoti atsevišķi.

Atsevišķais finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz sākotnējām iegādes izmaksām, izņemot finanšu instrumentus, kas ir atzīti patiesajā vērtībā.

Sabiedrības uzrādīšanas valūta ir eiro (EUR). Atsevišķie finanšu pārskati ir sagatavoti par periodu no 01.01.2022 līdz 31.12.2022. Grāmatvedības politikas un metodes ir saskaņā ar
iepriekšējos periodos pielietotajām, izņemot kā norādīts zemāk.

Sabiedrības vadība operatīvo lēmumu pieņemšanā neizmanto segmentu pieeju. Visa Sabiedrības saimnieciskā darbība tiek realizēta vienā ģeogrāfiskajā segmentā - Latvijā. 2022. gadā Sabiedrība turpināja attīstīt kredītu apkalpošanas biznesa virzienu, tomēr tiek uzskatīts, ka tas vēl nav pietiekami būtisks, lai uz pārskata perioda beigām to atsevišķi atspoguļotu atsevišķajos finanšu pārskatos, un tā aktīvi un rentabilitāte nav atsevišķi analizēti.


Darbības turpināšana


Šis atsevišķais finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz darbības turpināšanas principu. 

Pieņēmumus par darbības turpināšanu turpmāko notikumu kontekstā skatīt sadaļā “darbības turpināšana (nekoriģējoši turpmākie notikumi)” (3. piezīme).


b) Salīdzinošo rādītāju pārklasifikācija

2022. gada 31. decembrī Sabiedrība konstatēja, ka 2021. gada finanšu pārskatos bija nepareizi norādīta pozīcija "Pārdošanai turēti aktīvi". Sabiedrība ir konstatējusi, ka šie darījumi drīzāk būtu jāuzrāda saskaņā ar 9. SFPS prasībām. Tāpēc tie tika pārklasificēti no "Pārdošanai turēti aktīvi" uz "No finanšu nomas izrietošas prasības" un "Kredīti un izsniegtie avansi" finanšu stāvokļa pārskatā, attiecīgi atzīstot ietekmi uz 18. un 19. skaidrojumā uzrādītajiem atlikumiem. Tā kā pārklasifikācija neietekmēja Sabiedrības galvenos darbības rādītājus, tā tiek uzskatīta par nebūtisku, un 2022. gada 1. janvāra finanšu stāvokļa pārskats netiek sniegts.

Atlikums 31.12.2021

Pārklasificēts

Atlikums 31.12.2021

2021. gada pārskatā

Pēc pārklasifikācijas

Pārskats par finanšu stāvokli - AktīviEUR


EUR


EUR

Pārdošanai turēti aktīvi

32,117

-32,117

-

No finanšu nomas izrietošas prasības (ilgtermiņa)

2,004,863

993

2,005,856

No finanšu nomas izrietošas prasības (īstermiņa)

462,314

20,031

482,345

Kredīti un izsniegtie avansi (ilgtermiņa)

2,447,696

523

2,448,219

Kredīti un izsniegtie avansi (īstermiņa)


963,524

10,570

974,094
KOPĀ:

5,910,514


-


5,910,514


Saistībā ar pārdošanai turētu aktīvu pārklasifikāciju informācija par No finanšu nomas izrietošajām prasībām (18. piezīme) un informācija par Kredītiem un izsniegtajiem avansiem (19.piezīme) ir pārklasificēta.c) Izmaiņas grāmatvedības politikā un informācijas sniegšanā


Ir izmantotas tās pašas grāmatvedības uzskaites politikas, kas tika izmantotas pagājušajā finanšu gadā, izņemot šādus papildinājumus SFPS, kurus Sabiedrība ir pieņēmusi no 2021. gada 1. janvāra.


SFPS Nr.16: “Noma”


Sabiedrība ir pirms noteiktā termiņa pieņēmusi Papildinājumus 16. SFPS “Ar Covid-19 saistītās nomas koncesijas”, kas tika publicēti 2020. gada 28. maijā. Ar šiem papildinājumiem ir ieviests izvēles praktiskais ieteikums nomām, kurās sabiedrība ir nomnieks - t.i., nomās, kurām Sabiedrība piemēro praktisko ieteikumu, Sabiedrībai nav nepieciešams izvērtēt, vai piemērojamās nomas koncesijas, kas ir radušās tiešā Covid-19 pandēmijas ietekmē, ir nomas modifikācijas. Šo papildinājumu Sabiedrība ir pieņēmusi retrospektīvi, piemērošanas efekts nav būtisks.

Efekts ir atspoguļots 14. pielikumā un 18. pielikumā.


Jaunu un papildinātu standartu un interpretāciju piemērošana

Jauni standarti, interpretācijas un grozījumi pieņemti no 2022. gada 1. janvāra

Laikposmā no 2022. gada 1. janvāra spēkā ir šādi grozījumi:

• Apgrūtinoši līgumi - līguma izpildes izmaksas (37. SGS grozījumi);
• Pamatlīdzekļi: ieņēmumi pirms paredzētās lietošanas (16. SGS grozījumi);
• Ikgadējie uzlabojumi SFPS standartos 2018-2020 (grozījumi 1. SFPS, 9. SFPS, 16. SFPS un 41. SGS); un
• Atsauces uz konceptuālo ietvaru (3. SFPS grozījumi).

Šie dažādu SFPS standartu grozījumi ir obligāti spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk. Sīkāku informāciju par to, kā grozījumi ietekmēja Koncernu, skatīt piemērojamās piezīmēs.

Apgrūtinoši līgumi - līguma izpildes izmaksas (37. SGS grozījumi)

37. SGS apgrūtinošs līgums ir definēts kā līgums, kurā neizbēgamās izmaksas (izmaksas, ko Koncerns ir apņēmies izpildīt saskaņā ar līgumu), kas saistītas ar līguma saistību izpildi, pārsniedz sagaidāmos saimnieciskos labumus saskaņā ar šo līgumu.

Grozījumi SGS 37.68A precizē, ka izmaksas, kas ir tieši saistītas ar līgumu, sastāv no:
• Līguma izpildes papildu izmaksas, piemēram, tiešais darbaspēks un materiāli; un
• Citu izmaksu sadalījums, kas tieši attiecas uz līgumu izpildi, piemēram, amortizācijas maksas piešķiršana pamatlīdzekļiem, ko izmanto līguma izpildei.

Koncernam pirms grozījumu piemērošanas nebija apgrūtinošu līgumu.

Izmaiņu rezultātā, nosakot līgumu izpildes izmaksas, Koncerns tagad ir iekļāvis dažas citas tieši saistītas izmaksas. Tādēļ Koncerns ir atzinis papildu apgrūtinošus līguma uzkrājumus 2022. gada 1. janvārī.

Saskaņā ar pārejas noteikumiem grupa piemēro grozījumus līgumiem, attiecībā uz kuriem tā vēl nav izpildījusi visas savas saistības tā gada pārskata perioda sākumā, kurā tā pirmo reizi piemēro grozījumus (sākotnējās piemērošanas datums), un nav atkārtoti precizējusi savu salīdzinošo informāciju.
Tiek atklāta 37. SGS grozījumu pieņemšanas ietekme uz 2022. gada 1. janvāri (palielinājums/( samazinājums)).

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

Pamatlīdzekļi: ieņēmumi pirms paredzētās izmantošanas (16. SGS grozījumi)

16. SGS grozījums aizliedz uzņēmumam no pamatlīdzekļu posteņu izmaksām atskaitīt visus ieņēmumus, kas saņemti, pārdodot posteņus, kuri saražoti, uzņēmumam sagatavojot aktīvu paredzētajai izmantošanai (piemēram, ieņēmumi no tādu paraugu pārdošanas, kas ražoti ražotnes testēšanas posmā pēc tās uzbūvēšanas, bet pirms komerciālās ražošanas sākšanas). Ieņēmumus no šādu paraugu pārdošanas kopā ar to izgatavošanas izmaksām tagad atzīst peļņā vai zaudējumos.

Šie grozījumi neietekmēja grupas gada beigu konsolidētos finanšu pārskatus, jo netika pārdoti šādi pamatlīdzekļi un iekārtas, kas bija pieejami lietošanai agrākā uzrādītā perioda sākumā vai vēlāk.

SFPS standartu ikgadējie uzlabojumi 2018. -2020. gadā (grozījumi 1. SFPS, 9. SFPS, 16. SFPS un 41. SGS)

• SFPS Nr. 1: meitasuzņēmums kā pirmreizējs ieviesējs (FTA)
• SFPS Nr. 9: maksas “10 procentu” pārbaudē par finanšu saistību atzīšanas pārtraukšanu
• 41. SGS: nodokļi patiesās vērtības novērtējumos
 
Atsauces uz konceptuālo ietvaru (grozījumi 3. SFPS)
SGSP 2020. gada maijā izdeva grozījumus 3. SFPS, kuros atjaunināta atsauce uz konceptuālo nostādni finanšu pārskatu sniegšanai, nemainot grāmatvedības prasības uzņēmējdarbības apvienošanai.

d) Standarti, kas ir izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā un nav piemēroti pirms spēkā stāšanās

SGSP ir izdevusi vairākus standartus, standartu grozījumus un interpretācijas, kas ir efektīvas turpmākajos pārskata periodos un ko grupa ir nolēmusi nepieņemt pirms termiņa.

Laikposmā no 2023. gada 1. janvāra spēkā ir šādi grozījumi:

Laikposmā no 2023. gada 1. janvāra spēkā ir šādi grozījumi:

• Grāmatvedības politiku atklāšana (grozījumi 1. SGS un 2. SFPS prakses pārskatā);
• Grāmatvedības aplēšu definīcija (grozījumi 8. SGS) un
• Atliktais nodoklis, kas saistīts ar aktīviem un saistībām, kuras izriet no viena darījuma (grozījumi 12. SGS).

Laikposmā no 2024. gada 1. janvāra spēkā ir šādi grozījumi:

• 16. SFPS noma (Grozījums - atbildība par pārdošanu un atpakaļnomu)
• 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana (Grozījums - saistību klasificēšana par īstermiņa vai ilgtermiņa saistībām)
• 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana (Grozījums - ilgtermiņa saistības ar paktiem)

Grupa pašlaik izvērtē šo jauno grāmatvedības standartu un grozījumu ietekmi. Grupa neuzskata, ka 1. SGS grozījumi būtiski ietekmēs tās saistību klasifikāciju, jo konvertējamo parāda instrumentu pārvēršanas iezīme ir klasificēta kā pašu kapitāla instruments un tāpēc neietekmē tās konvertējamā parāda klasificēšanu kā ilgtermiņa saistības.

Grupa neuzskata, ka citi SGSP izdoti, bet vēl neefektīvi standarti būtiski ietekmētu grupu.

[Šis ir saraksts ar citiem jauniem un grozītiem standartiem, kurus rakstīšanas laikā bija izdevusi SGSP, bet kuri ir spēkā turpmākajos periodos. Kvantitatīvās un kvalitatīvās informācijas apjoms, kas jāsniedz par katru standartu, būs atkarīgs no katra uzņēmuma apstākļiem.
• SFPS Nr. 17 apdrošināšanas līgumi (spēkā 2023. gada 1. janvārī) - 2020. gada jūnijā SGSP izdeva grozījumus SFPS Nr. 17, tostarp atlika tā spēkā stāšanās datumu uz 2023. gada 1. janvāri.


e) Nozīmīgas grāmatvedības politikas


Licences un citi nemateriālie aktīvi

Nemateriālos ilgtermiņa aktīvus sākotnēji norāda izmaksās un amortizē to aplēstajā lietderīgās lietošanas laikā lineāri. Nemateriālo aktīvu uzskaites vērtības pārskata vērtības samazinājumam, ja notikumi vai apstākļu izmaiņas norāda, ka uzskaites vērtība var nebūt atgūstama. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst, ja nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites vērtība pārsniedz to atgūstamo summu.

Citi nemateriālie aktīvi galvenokārt sastāv no iegādātajiem datoru programmatūras produktiem.

Amortizāciju aplēstajā aktīva lietderīgās lietošanas laikā aprēķina lineāri šādi:

Koncesijas, patenti, licences un līdzīgas tiesības

- ilgāk par 1 gadu;

Citi nemateriālie aktīvi - iegādātās IT sistēmas

- ilgāk par 2, 3 un 5 gadiem.


Īpašums un aprīkojums

Iekārtas norāda izmaksās, no kurām atskaitīts uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums. Nolietojumu aprēķina lineāri attiecībā uz aplēsto aktīva lietderīgās lietošanas laiku šādi:

Datori

- ilgāk par 3 gadiem;

Mēbeles

- ilgāk par 5 gadiem;

Transportlīdzekļi

- ilgāk par 7 gadiem;

Nomas uzlabojumi

- atbilstoši nomas termiņam;

Citas iekārtas

- 2 gadu laikā.Aktīva nolietojums sākas, kad tas ir pieejams lietošanai, t. i., kad tas atrodas vajadzīgajā vietā un stāvoklī, lai tas varētu darboties vadības paredzētajā veidā. Iekārtu uzskaites vērtības tiek pārskatītas attiecībā uz vērtības samazināšanos, ja notikumi vai apstākļu izmaiņas norāda, ka uzskaites vērtība var nebūt atgūstama. Ja šāda norāde pastāv un ja uzskaites vērtības pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvus vai naudu ienesošās vienības noraksta līdz to atgūstamajai summai. Aprīkojuma atgūstamā summa ir augstāka par aktīva neto pārdošanas cenu un tā lietošanas vērtību. Novērtējot izmantoto vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas diskontē līdz to pašreizējai vērtībai, izmantojot diskonta likmi pirms nodokļu nomaksas, kas atspoguļo pašreizējos tirgus novērtējumus par naudas laika vērtību un ar aktīvu saistītajiem riskiem. Attiecībā uz aktīvu, kas nerada lielākoties neatkarīgas ienākošās naudas plūsmas, atgūstamo summu nosaka naudu ienesošajai vienībai, kurai aktīvs pieder. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst visaptverošo ienākumu pārskatā vērtības samazinājuma izdevumu parakstā.

Aprīkojumu vairs neatzīst mirklīt, kad no tā atbrīvojas vai no tā netiek sagaidīta turpmāka saimniecisku labumu iegūšana. Visus guvumus vai zaudējumus, kas rodas, pārtraucot aktīva atzīšanu (ko aprēķina kā starpību starp tīrās atsavināšanas ieņēmumiem un posteņa uzskaites vērtību), iekļauj vispārējā ienākuma pārskatā tajā gadā, kad postenis tiek pārprasts.

Finanšu aktīvi

Finanšu instrumentu sākotnējā atzīšana

Atzīšanas datums

Kredīti un izsniegtie avansi tiek atzīti, kad naudas līdzekļi tiek ieskaitīti klienta kontā. Citi aktīvi tiek atzīti brīdī, kad Sabiedrība noslēdz līgumu, ar kuru tiek radīts finanšu instruments.


Sākotnējā atzīšana un novērtēšana

Finanšu instrumenta klasifikācija sākotnējās atzīšanas brīdī ir atkarīga no konkrētā instrumenta līguma nosacījumiem un biznesa modeļa, kas izvēlēts instrumenta pārvaldīšanai, kā aprakstīts turpmāk. Finanšu instrumenti sākotnēji tiek novērtēti patiesajā vērtībā, kurai pievienotas vai atskaitītas darījuma izmaksas. Izņēmums ir finanšu aktīvi un finanšu saistības, kasuzrādītas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Citi debitoru parādi tiek novērtēti darījuma vērtībā. 


Finanšu aktīvu klasificēšana

Sabiedrība novērtē izsniegtos kredītus un izsniegtos avansus, radniecīgu sabiedrību parādus, aizdevumus radniecīgām sabiedrībām un pārējos aizdevumus un debitoru parādus amortizētajā iegādes vērtībā tikai tādā gadījumā, ja izpildīti abi no turpmāk minētajiem nosacījumiem: -finanšu aktīvs tiek turēts tāda biznesa modeļa ietvaros, kura mērķis ir turēt aktīvus, lai iekasētu līgumiskās naudas plūsmas, un -saskaņā ar līguma nosacījumiem finanšu aktīvs noteiktos datumos rada naudas plūsmas, ko veido vienīgi pamatsummas un procentu maksājumi (VPPM) par nenomaksāto pamatsummu.


Biznesa modeļa novērtējums

Biznesa modeli Sabiedrība nosaka līmenī, kurš vislabāk atspoguļo veidu, kādā tas pārvalda finanšu aktīvu grupas ar mērķi sasniegt biznesa mērķi, riskus, kuri ietekmē biznesa modeļa darbību (un finanšu aktīvus, kas turēti šā biznesa modeļa ietvaros) un veidu, kādā šie riski tiek pārvaldīti. Svarīgas Sabiedrības novērtējuma sastāvdaļas ir arī paredzamais pārdošanas darījumu biežums, vērtība un laiks. Biznesa modeļa novērtējums ir balstīts uz saprātīgi sagaidāmiem scenārijiem, neņemot vērā “sliktākos” vai “stresa” scenārijus. Ja pēc sākotnējās atzīšanas naudas plūsmas tiek realizētas citādāk nekā Sabiedrība bija sagaidījusi, Sabiedrība nemaina atlikušo finanšu aktīvu, kas turēti konkrētā biznesa modeļa ietvaros, klasifikāciju, bet gan izmanto šādu informāciju, turpmāk izvērtējot no jauna radītus vai iegādātus finanšu aktīvus. Novērtētais biznesa modelis ir turēt finanšu aktīvus, lai gūtu līgumā noteiktās naudas plūsmas.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Finanšu aktīvi (turpinājums)

SPPI tests

Kā otro posmu klasifikācijas procesā Sabiedrība novērtē finanšu aktīva līguma nosacījumus, lai noteiktu, vai tie atbilst SPPI kritērijam. Finanšu aktīvi, kuriem tiek veikts SPPI tests, ir kredīti un izsniegtie avansi (ieskaitot finanšu aktīvus, kas rodas no pārdošanas darījumiem ar saņemšanu atpakaļ nomā, kā aprakstīts šīs piezīmes atsevišķā sadaļā) un aizdevumi saistītajām pusēm, kas ietver vienīgi pamatsummas un procentu maksājumus. Šī testa nolūkā “pamatsumma” ir definēta kā finanšu aktīva patiesā vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī, un tā var mainīties finanšu aktīva darbības laikā (piemēram, ja tiek veikta pamatsummas atmaksa vai prēmijas / diskonta amortizācija). Aizdevuma darījumā visnozīmīgākie procentu elementi parasti ir atlīdzība par naudas laika vērtību un kredītrisks.
Novērtējot to, vai līgumiskās naudas plūsmas veido SPPI, Sabiedrība izvērtē konkrētā instrumenta līgumiskos noteikumus. Tas ietver novērtējumu attiecībā uz to, vai finanšu aktīvs ietver līgumisku noteikumu, kas varētu mainīt līgumisko naudas plūsmu laiku vai apjomu tādā apmērā, ka tas varētu neatbilst šim nosacījumam. Veicot šo novērtējumu, Sabiedrība izvērtē galvenokārt:
- ārpusbilances notikumus, kas varētu mainīt naudas plūsmu apjomu un laiku;
- priekšlaicīgas atmaksas un atmaksas termiņa pagarinājuma nosacījumus; un
- nosacījumus, kas ierobežo Sabiedrības prasījuma tiesības uz naudas plūsmām no konkrētiem aktīviem, (piem., aizdevumi bez prasījuma tiesībām papildus nodrošinājumam).
Aizdevuma līgumos ir noteikts, ka saistību neizpildes un ķīlas atsavināšanas gadījumā prasības apmērs nav ierobežots pārņemtās ķīlas vērtībā, un, ja ķīlas vērtība nesedz parādsaistību atlikumu, lai kompensētu kredītzaudējumus, no aizņēmēja var pieprasīt papildu resursus. Tāpēc šis aspekts nerada šķēršļus SPPI testa izpildei. Atsevišķos gadījumos Sabiedrība izsniegtiem ar ķīlu nodrošinātiem aizdevumiem Sabiedrības prasījuma tiesības ir ierobežotas un ietver tikai naudas plūsmas no aizdevuma nodrošinājuma (aizdevumi bez prasījuma tiesībām papildus nodrošinājumam). Lai noteiktu, vai šādi aizdevumi atbilst SPPI kritērijam, Sabiedrība izdara spriedumu. Sprieduma izdarīšanā parasti tiek izvērtēta šāda informācija:
-vai līguma nosacījumos ir konkrēti noteiktas summas un datumi, kuros jāveic aizdevuma maksājumi;
-ķīlas patiesā vērtība attiecībā pret aizdevuma vērtību;
-aizņēmēja spēja un vēlme veikt līgumā paredzētos maksājumus par spīti ķīlas vērtības samazinājumam;
-Sabiedrības zaudējumu risks par konkrēto aktīvu salīdzinājumā ar aizdevumu bez prasījuma ierobežojumiem; un
-vai Sabiedrība gūs labumu no aktīvu vērtības pieauguma.
Atbilstoši izdarītajam spriedumam aizdevumi bez prasījuma tiesībām papildus nodrošinājumam, kas ir nodrošināti ar ķīlu, atbilst SPPI kritērijam.

Iegultie atvasinātie finanšu instrumenti

Sabiedrībai ir noslēgti atsevišķi pārdošanas vai pirkšanas iespējas līgumi (opcijas), kas var paātrināt emitēto obligāciju atmaksu. Šādas opcijas paredzētas obligāciju (galvenā līguma) prospektā un individuālos līgumos ar obligāciju turētājiem un atbilst iegulta atvasināta instrumenta definīcijai saskaņā ar SFPS Nr. 9. Iegultais atvasinātais finanšu instruments ir hibrīda (kombinēta) instrumenta sastāvdaļa, kas ietver arī neatvasināta instrumenta apkalpošanas līgumu nolūkā, lai atsevišķas hibrīda instrumenta naudas plūsmas mainītos tādā veidā, kas līdzinās autonoma atvasinājuma naudas plūsmām. Iegultie atvasinājumi izraisa zināma vai visu veidu naudas plūsmas rašanos, kuras citos apstākļos līgumos būtu paredzēts mainīt saskaņā ar noteiktu procentu likmi, finanšu instrumenta cenu,preču cenu, ārvalstu valūtu maiņas kursu, cenu maksājumu indeksu, kredītu reitingu vai kredītu indeksu vai citu mainīgu faktoru, ar nosacījumu, ka nefinanšu mainīgā gadījumā šis mainīgais nav īpaši attiecināms uz kādu līgumu slēdzošo pusi. Atvasinātais finanšu instruments, kas ir piesaistīts finanšu instrumentam, bet saskaņā ar līgumu ir pārvedams neatkarīgi no instrumenta, nav iegultais atvasinātais finanšu instruments, bet atsevišķs finanšu instruments. Iegultos atvasinātos finanšu instrumentus uzskaita atsevišķi no galvenā līguma, ja:
• galvenais līgums nav aktīvs, kam piemērojamas SPFS Nr. 9 prasības;
• galvenais līgums nav novērtēts patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;
• iegultā atvasinātā finanšu instrumenta nosacījumi atbilstu atvasinātie finanšu instrumenta definīcijai, ja tas būtu ietverts atsevišķā līgumā; un
• iegultā atvasinātā finanšu instrumenta ekonomiskās iezīmes un riski nav cieši saistīti ar galvenā līguma ekonomiskajām iezīmēm un riskiem.
Nodalītos iegultos atvasinātos finanšu instrumentus novērtē patiesajā vērtībā un visas izmaiņas patiesajā vērtībā atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā (izņemot, ja tie tiek izmantoti naudas plūsmas vai neto ieguldījumu riska ierobežošanai) un uzrāda finanšu stāvokļa pārskatā kopā ar galveno līgumu. Sabiedrībai ir atvasinātie finanšu instrumenti, kas iegulti finanšu saistību un nefinanšu galvenajos līgumos. Finanšu aktīvi tiek klasificēti atkarībā no biznesa modeļa un atbilstības SPPI kritērijam, kā izklāstīts iepriekš. Lūdzu, skatīt 3. piezīmi, kurā sniegta papildu informācija par iegultiem finanšu instrumentiem un to nošķiršanas apsvērumiem.


Finanšu aktīvu pārklasifikācija

Sabiedrība savus finanšu aktīvus nepārklasificē pēc to sākotnējās atzīšanas, izņemot īpašos apstākļos, kad Sabiedrība iegādājas, atsavina vai izbeidz kādu darbības virzienu.
Finanšu saistības nekad netiek pārklasificētas. 2021. un 2020. gadā Sabiedrība nepārklasificēja savus finanšu aktīvus vai saistības.


2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Finanšu aktīvu un saistību un no finanšu nomas izrietošo prasību atzīšanas pārtraukšana

Turpmāk aprakstītie atzīšanas pārtraukšanas nosacījumi ir piemērojami visiem amortizētajās iegādes izmaksās novērtētajiem finanšu aktīviem.


Atzīšanas pārtraukšana būtisku nosacījumu izmaiņu dēļ

Sabiedrība pārtrauc atzīt finanšu aktīvu, piemēram, kredītu un izsniegtu avansu vai no finanšu nomas izrietošās prasības, ja attiecīgā līguma nosacījumi mainīti tik lielā mērā, ka tas būtībā pārvērties par jaunu aizdevuma vai nomas līgumu; radušās starpības tiek atzītas kā peļņa vai zaudējumi no atzīšanas pārtraukšanas, ja jau nav atzīti zaudējumi no vērtības samazināšanās. No jauna atzītie aizdevumi paredzamo kredītu zaudējumu novērtēšanas nolūkā tiek klasificēti 1. stadijas kategorijā, ja vien jaunais aizdevums vai noma netiek uzskatīta kā pirkta vai iniciēta ar samazinātu kredītvērtību (POCI).
Izvērtējot, vai pārtraukt finanšu aktīva atzīšanu vai nē, Sabiedrība novērtē, vai modificētā aktīva naudas plūsmas ir būtiski atšķirīgas, un apsver šādus kvalitatīvos faktorus:
• Aizdevuma valūtas maiņa;
• Darījuma partnera maiņa;
• Izmaiņu rezultātā instruments vairs neatbilst SPPI kritērijam;
• Vai ir dzēstas juridiskās saistības.

• Turklāt attiecībā uz kredītiem avansiem un no finanšu nomas izrietošajām prasībām Sabiedrība īpaši izvērtē veikto izmaiņu nolūku, lai palielinātu nomas termiņu. Tiek izvērtēts, vai izmaiņas ir veiktas komerciālu (biznesa) iemeslu pēc klienta iniciatīvas vai kredīta restrukturizācijas dēļ. Vadība ir veikusi analīzi tām izmaiņām, kuras ir veiktas komerciālu iemeslu dēļ, un ir secinājusi, ka šādas izmaiņas rada būtiskas nosacījumu izmaiņas. Tas atbilst izmaiņu mērķim, kas ir radīt jaunu aktīvu ar būtiski atšķirīgiem nosacījumiem. Ja pirms izmaiņu veikšanas darījuma puses DPD rādītājs (kavēto dienu skaitu) ir mazāks par 5 un finanšu aktīva iezīmes tiek būtiski mainītas (piem., vidēji finanšu aktīva termiņš pieaug par vairākiem gadiem, kas būtiski maina aktīva termiņstruktūru), tiek uzskatīts, ka šīs izmaiņas tiek veiktas komerciālu iemeslu dēļ un to rezultātā sākotnējās nomas/aizdevuma atzīšana tiek pārtraukta.

Citas izmaiņas līgumu nosacījumos tiek uzskatītas par izmaiņām, kuru rezultātā netiek pārtraukta aktīva atzīšana (skat. sadaļu “Izmaiņas” zemāk).


Atzīšanas pārtraukšana citu iemeslu dēļ, izņemot būtiskas nosacījumu izmaiņas

Finanšu aktīva vai no finanšu nomas izrietošu prasību (vai atkarībā no apstākļiem finanšu aktīva vai no finanšu nomas izrietošas prasības daļas vai līdzīgu finanšu aktīvu vai no finanšu nomas izrietošu prasību grupas daļas) atzīšana tiek pārtraukta, kad beidzas tiesības uz naudas plūsmām no attiecīgā finanšu aktīva vai no finanšu nomas izrietošo prasību posteņa. Finanšu aktīvu vai no finanšu nomas izrietošu prasību atzīšanu Sabiedrība pārtrauc arī tādā gadījumā, ja tas nodevis finanšu aktīvu un nodošana atbilst atzīšanas pārtraukšanas kritērijiem.
Finanšu aktīvu vai no finanšu nomas izrietošas prasības Sabiedrība ir nodevusi, ja tā ir nodevusi savas līgumā noteiktās tiesības uz naudas plūsmām no finanšu aktīva vai no finanšu
nomas izrietošajām prasībām.

Sabiedrība ir nodevusi aktīvu tikai tādā gadījumā, ja tā:
-Sabiedrība ir nodevusi savas līgumā noteiktās tiesības uz naudas plūsmām no finanšu aktīva vai no finanšu nomas izrietošajām prasībām vai
-Sabiedrība patur tiesība uz naudas plūsmām, bet ir uzņēmies pienākumu veikt visu saņemto naudas plūsmu, kuras tas iekasē kādu trešo personu vārdā, pārskaitījumus bez būtiskas kavēšanās (“tranzīta pārskaitījumi”).


“Tranzīta pārskaitījumi” ir darījumi, kad Sabiedrība saglabā līgumā paredzētās tiesības uz finanšu aktīva posteņa (“sākotnējā aktīva posteņa”) naudas plūsmu, bet uzņemas līgumā paredzētas saistības izmaksāt šos naudas līdzekļus vienai vai vairākām sabiedrībām (“iespējamie saņēmēji”), ja tiek izpildīti visi trīs tālāk minētie nosacījumi:
- Sabiedrībai nav pienākuma veikt maksājumus iespējamiem saņēmējiem, ja no sākotnējā aktīva posteņa tas nav ieguvis ekvivalentus naudas līdzekļus, izņemot Koncerna izdarītos īstermiņa avansa maksājumus ar tiesībām uz pilnas aizdevuma summas un pēc tirgus likmes uzkrāto procentu atgūšanu;
-Sabiedrība nevar pārdot vai ieķīlāt sākotnējā aktīva posteni, izņemot kā nodrošinājumu iespējamajiem saņēmējiem attiecībā uz maksājumu veikšanas pienākuma izpildi;
- Sabiedrībai ir jāveic visu saņemto naudas līdzekļu pārskaitījumi iespējamiem saņēmējiem bez būtiskas kavēšanās. Turklāt Sabiedrībai nav tiesību reinvestēt šādus naudas līdzekļus,izņemot ieguldījumus naudā vai naudas ekvivalentos īstermiņa norēķinu periodā no naudas līdzekļu saņemšanas dienas līdz dienai, kurā tiek veikts pārskaitījums iespējamiem saņēmējiem, bet procentu ieņēmumus no šādiem ieguldījumiem nodod iespējamiem saņēmējiem.

Aktīva nodošana atbilst atzīšanas pārtraukšanai tikai tādā gadījumā, ja:
-Sabiedrība ir nodevusi būtībā visus riskus un atlīdzības, kas izriet no īpašumtiesībām uz šo aktīvu, vai
-Sabiedrība nav ne nodevusi, ne saglabājusi visus riskus un atlīdzības, kas izriet no īpašumtiesībām uz šo aktīvu, bet ir nodevusi kontroli pār attiecīgo finanšu aktīvu.


Izmaiņas

Sabiedrība mēdz mainīt aizdevumu/ nomas sākotnējos nosacījumus, reaģējot uz aizņēmēja finansiālām grūtībām, tā vietā, lai pārņemtu nodrošinājumu vai īstenotu piedziņu citā veidā. Sabiedrība uzskata, ka aizdevums/ nomas līgums ticis pārstrukturēts, ja šādas izmaiņas veiktas aizņēmēja esošo vai gaidāmo finansiālo grūtību dēļ un ja Sabiedrība šādām izmaiņām nebūtu piekritusi, ja aizņēmēja finanšu stāvoklis būtu bijis stabils. Finansiālo grūtību pazīmes ir saistību nepildīšana vai kavēto dienu skaits (angl.: Days Past Due (DPD)) pirms izmaiņu veikšanas. Šādas izmaiņas var ietvert atmaksas termiņa pagarināšanu un jaunu aizdevuma nosacījumu noteikšanu.

Ja izmaiņu rezultātā nerodas būtiski atšķirīgas naudas plūsmas, kā aprakstīts iepriekš, izmaiņas neizraisa atzīšanas pārtraukšanu. Apvienoto ienākumu pārskatā Sabiedrība iegrāmato izmaiņu radītu peļņu vai zaudējumus procentu ieņēmumos/izdevumos, kas aprēķināti saskaņā ar efektīvās procentu likmes metodi (4., 5. piezīme), pamatojoties uz izmaiņām naudas plūsmā, kas diskontēta ar sākotnējo efektīvo procentu likmi, izņemot, ja ir jau atzīti vērtības samazinājuma zaudējumi (7. piezīme). Papildu informācija par finanšu aktīviem un no finanšu nomas izrietošām prasībām ar mainītiem nosacījumiem ir sniegta sadaļā par vērtības samazinājumu.

Kā aprakstīts sadaļā “Atzīšanas pārtraukšana būtisku nosacījumu izmaiņu dēļ”, gadījumos, kad izmaiņas tiek veiktas komerciālu iemeslu dēļ, to rezultātā tiek pārtraukta sākotnējas nomas/no nomas izrietošo prasību atzīšana. Šādas izmaiņas ietver nomas vērtības palielināšanu un nomas termiņa pagarināšanu, kas tiek saskaņota ar klientu komerciālu iemeslu dēļ (t.i., gan klients, gan Sabiedrība ir ieinteresēta veikt būtiskas izmaiņas nomas/no nomas izrietošo prasību apjomā). Panākot vienošanos par izmaiņām, vecā līguma un no tā izrietošo prasību atzīšana tiek pārtraukta.


2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Finanšu aktīvu un saistību un no finanšu nomas izrietošo prasību atzīšanas pārtraukšana (turpinājums)

Nebūtisku izmaiņu uzskaite

Ja naudas plūsmas, kas sagaidāmas no finanšu aktīviem ar fiksētu likmi, tiek pārskatītas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar kredītrisku, izmaiņas līgumā paredzētajās nākotnes naudas plūsmās tiek diskontētas ar sākotnējo efektīvo procentu likmi un tad veiktas atbilstošas izmaiņas uzskaites vērtībā. Starpību starp iepriekšējo uzskaites vērtību iegrāmato vai nu kā pozitīvu, vai kā negatīvu korekciju finanšu aktīva uzskaites vērtībā, kas uzrādīta konsolidētajā finanšu stāvokļa pārskatā, kopā ar atbilstošu samazinājumu vai pieaugumu procentu ieņēmumos/izdevumos, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.
Finanšu aktīva vai finanšu saistību uzskaites vērtība tiek koriģēta, ja Sabiedrība pārskata savas maksājumu vai ieņēmumu aplēses. Amortizētajā iegādes vērtībā novērtētu finanšu aktīvu vai saistību nosacījumu izmaiņas neizraisa to atzīšanas pārtraukšanu, bet gan tiek aprēķināta peļņa/zaudējumi no šādām izmaiņām. Koriģētā uzskaites vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz sākotnējo efektīvo procentu likmi, un izmaiņas uzskaites vērtībā uzskaita kā procentu ienākumus vai izdevumus. Izmaiņas aktīva līgumā noteiktajās naudas plūsmās atzīst apvienoto ienākumu pārskatā, un izmainīto finanšu aktīva uzskaites vērtību koriģē par veiktām izmaksām vai maksām, kuras tiek amortizētas atlikušā izmainītā instrumenta dzīves cikla laikā. Tādējādi izmaiņu veikšanas brīdī sākotnējā efektīvā procentu likme, kas noteikta pie sākotnējās atzīšanas, tiek pārskatīta, lai atspoguļotu veiktās izmaksas vai maksas.


Sagaidāmo kredītzaudējumu principi 

Ja kopš sākotnējās atzīšanas nav būtiski pieaudzis kredītrisks, ECL uzkrājumi tiek veidoti, balstoties uz 12 mēnešu laikā sagaidāmiem kredītzaudējumiem (12mECL), kā aprakstīts zemāk. Ja kopš sākotnējās atzīšanas ir būtiski pieaudzis kredītrisks, ECL uzkrājumi tiek veidoti, balstoties uz dzīvesciklā sagaidāmiem kredītzaudējumiem (LTECL). Sabiedrības politika, kas paredzēta, lai noteiktu, vai kredītrisks ir būtiski pieaudzis, ir aprakstīta turpmāk.

12mECL ir tā daļa no dzīves cikla ECL, kas atspoguļo paredzamos kredītu zaudējumus no finanšu instrumenta saistību neizpildes, kas ir iespējama 12 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigu datuma. Atkarībā no finanšu instrumentu portfeļa iezīmēm gan LTECL, gan 12mECL aprēķina vai nu individuāli, vai portfeļa grupai.

Uzņēmums ir izveidojis politiku, lai katra pārskata perioda beigās veiktu novērtējumu par to, vai finanšu instrumenta kredītrisks kopš sākotnējās atzīšanas ir ievērojami palielinājies, ņemot vērā saistību neizpildes riska izmaiņas, kas radušās finanšu instrumenta atlikušajā darbības laikā. Tas sīkāk izskaidrots sadaļā par finanšu aktīvu vērtības samazināšanos (3. piezīme).
         
         


No finanšu nomas izrietošo prasību un kredītu un izsniegto avansu klientiem vērtības samazinājums

Kredītreitinga noteikšana

Tā kā Sabiedrības saimnieciskās darbības pamata aktīvi - no finanšu nomas izrietošas prasības un kredīti un izsniegtie avansi - ir saistīti ar privātpersonu apkalpošanu, kredītportfeļa ECL aprēķiniem, kuru pamatā galvenokārt ir kavēto dienu (PDP) rādītājs, tie ir apvienoti grupās pēc valsts un produkta (no finanšu nomas izrietošas prasības un kredīti un izsniegtie avansi). No finanšu nomas izrietošo prasību un kredītu un izsniegto avansu portfeli Sabiedrība analizē, iedalot debitoru parādus kategorijās pēc katra parāda valsts, produkta grupas, kavēto dienu skaita un ķīlas esamības (nodrošinātiem produktiem). No finanšu nomas izrietošās prasības un nodrošinātie kredīti (kredīti ar automašīnas nodrošinājumu) ir apvienoti, jo tie pēc rakstura ir līdzīgi.

Sabiedrība pastāvīgi uzrauga visus aktīvus, kuriem ir noteikti sagaidāmie kredītzaudējumi. Lai noteiktu, vai instrumentam vai instrumentu portfelim būtu jānosaka 12mECL vai LTECL, Koncerns izvērtē, vai kopš sākotnējās atzīšanas ir būtiski pieaudzis kredītrisks. Aplēšot ECL līdzīgu aktīvu portfelim, Koncerns piemēro tos pašu principus, lai izvērtētu, vai kopš sākotnējās atzīšanas ir būtiski pieaudzis kredītrisks visiem portfeļiem vienā valstī pēc produkta veida - nomas vai aizdevuma produkts.

No finanšu nomas izrietošās prasības un kredītus un izsniegtos avansus Sabiedrība iedala šādās kategorijās:

No finanšu nomas izrietošas prasības un nodrošināti kredīti:

1) Nav kavēti

2) Kavējums līdz 30 dienām;

3) Kavējums no 31 līdz 60 dienām;

4) Kavējums vairāk nekā 60 dienas;

5) bez nodrošinājuma (vispārēja definīcija: kavējums vairāk nekā 90 dienas vai ķīla nav pieejama, t.i., zaudēta vai pārdota).


Kredīti un izsniegti avansi (nenodrošināti kredīti):

1) Nav kavēti

2) Kavējums līdz 30 dienām;

3) Kavējums no 31 līdz 60 dienām;

4) Kavējums vairāk nekā 60 dienas.


Balstoties uz iepriekš aprakstīto procesu, nomas un kredītus Sabiedrība iedala 1. stadijā, 2. stadijā un 3. stadijā šādi:

• 1. stadija: Kad noma/kredīts tiek atzīts pirmo reizi, Sabiedrība atzīst uzkrājumus, balstoties uz 12mECL. Nomas un kredītus, kas uzskatāmi par īstermiņa vai kuru DPD rādītājs ir līdz 30 dienām, Sabiedrība iekļauj 1. stadijā.

Pirms riska darījumu, kas klasificēts kā 2. stadija, pārceļ uz 2. stadiju, ir jāpaiet vienu mēnesi garam atveseļošanās periodam, un šādam riska darījumam ir jāatbilst iepriekš minētajiem vispārējiem 1. stadijas DPD kritērijiem. Healing period concept is not applied for unsecured loans. Riska darījumi tiek izņemti no 1. stadijas brīdī, kad tie vairs neatbilst iepriekš aprakstītajiem kritērijiem.

• 2. stadija: Ja tiek secināts, ka kopš sākotnējās atzīšanas ir būtiski pieaudzis kredīta/nomas kredītrisks, Sabiedrība atzīst uzkrājumus sagaidāmiem kredītzaudējumiem. Par 2. stadijas kredītiem Sabiedrība parasti atzīst nomas un nodrošinātus kredītus, kuru kavēto dienu skaits ir no 31 līdz 60 dienām. Arī nenodrošināts kredīts tiek klasificēts 2. stadijā, ja DPD rādītājs ir robežās no 31 līdz 60. Nomas riska darījumi tiek saglabāti 2. stadijā vienu mēnesi ilgu atveseļošanās periodu pat tad, ja šajā periodā tie citādi atbilst 2. stadijas kritērijiem.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Sagaidāmo kredītzaudējumu principi (turpinājums)

No finanšu nomas izrietošo prasību un kredītu un izsniegto avansu klientiem vērtības samazinājums (turpinājums)

Kredītreitinga noteikšana (turpinājums)

• 3. stadija: Nomas un kredīti ar samazinātu kredītvērtību un saistību neizpildi. Sabiedrība veido uzkrājumus LTECL. Sabiedrība uzskata, ka finanšu nomas un nodrošināta kredīta līgumā netiek pildītas saistības un tāpēc tas būtu jāpārceļ uz 3. stadiju tad, kad aizņēmējs ir kavējis maksājumus 61 dienas vai nomas / kredīta līgums tiek pārtraukts. Sabiedrība uzskata, ka nenodrošināta kredīta līgumā netiek pildītas saistības un tāpēc tas būtu jāpārceļ uz 3. stadiju tad, kad aizņēmējs ir kavējis maksājumus 61 dienu. Riska darījumi tiek saglabāti 3. stadijā vienu mēnesi ilgu atveseļošanās periodu pat tad, ja šajā periodā tie citādi atbilst 2. stadijas kritērijiem.

Ņemot vērā Sabiedrība riska darījumu raksturu, kvalitatīvs izvērtējums par to, vai klients nepilda saistības, netiek veikts un galvenais uzsvars tiek likts uz iepriekš aprakstītajiem kritērijiem.


Šīs desmitgades pirmie gadi ir iesākuši īpaši smagu periodu sabiedrībai. Atgriešanos pie “jauna normāla” pēc COVID-19 pandēmijas ātri izjauca kara sākums Ukrainā, ieslīgstot svaigās pārtikas un enerģētikas krīžu virknē - izraisot problēmas, kuras gadu desmitiem ilgušais progress bija centies atrisināt. Lielākā daļa grupas valstu atgriezās pie “vecajiem” riskiem kā inflācija, dzīves dārdzības krīzes, plaši sabiedrības nemieri, ģeopolitiskā konfrontācija, kas negatīvi ietekmēja grupas darbību un izraisīja kredītriska pieaugumu.

Analizējot un izvērtējot grupas atbildes uz šādām nestandarta situācijām iepriekš, vadība nolēma saglabāt un uzturēt ieviestus Covid-19 pandēmijas tā dēvētās TDR (pagaidu parādu restrukturizācijas) programmu. TDR un pārstrukturēšana, t. i., sākotnējā maksājumu grafika maiņa ir gandrīz vienīgais iespējamais risinājums, lai samazinātu finanšu slogu klientiem krīzes apstākļos, tādējādi iecietības fakts pats par sevi neizraisa SICR atzīšanu, ja klients maksā saskaņā ar jauniem noteikumiem un vēlāk atgriežas sākotnējā grafikā vai tuvu tam.

Pēc krīzes situācijas grupas vadība var nolemt aktivizēt TDR programmu noteiktam tirgum uz noteiktu laika posmu (no 3 līdz 6 mēnešiem). Minētajā situācijā - gadījumi, kad grupai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka klients atgriezīsies regulārajā disciplīnā ne ilgāk kā 12 mēnešu laikā, nebūtu jāklasificē kā SICR pat tad, ja klientam ir piešķirts iecietības rīks.


Iecietības pasākumi (turpmāk tekstā TDR) un Pārstrukturēšana

1. Alternatīvais grafiks (AS) - ikmēneša maksājuma īslaicīgs samazinājums, parasti ne vairāk kā 50%. Klienti šo opciju izmanto vairākus, piemēram, 3-6 mēnešus pēc kārtas.

2. Pagarinājums - ir maksājumu brīvdiena uz 1 mēnesi. Klients maksā pagarinājuma maksu (dažos gadījumos ir iespējami bezmaksas pagarinājumi) un atgriežas sākotnējā grafikā nākamajos 1-3 mēnešos.

3. Pārstrukturēšana - pastāvīga grafika grozīšana (termiņa beigu pagarināšana, mēneša maksājumu samazinājums, procentu samazinājums).


TDR tiek piešķirts pēc klienta pieprasījuma. Klients ir TDR programmā, ja atbilst saskaņotajiem noteikumiem (SICR netiek atpazīts). Ja tiek pārkāpti noteikumi, klients atgriežas sākotnējā grafikā un viņa kredītrisku novērtē saskaņā ar faktisko DPD.


Sagaidāmo kredītzaudējumu aprēķināšana

Sagaidāmos kredītzaudējumus Sabiedrība aprēķina, balstoties uz iespējamības svērtiem scenārijiem, kuros novērtēts paredzamais naudas deficīts, kas diskontēts ar aptuvenu EIR. Naudas deficīts ir starpība starp naudas plūsmām, kas Sabiedrībai pienākas saskaņā ar līgumu, un naudas plūsmām, kuras Sabiedrība sagaida saņemt.

Modeļa galvenie elementi šādi:

• PD (angl: Probability of Default) saistību neizpildes varbūtība atspoguļo aplēsto iespējamību, ka 12 mēnešu vai dzīvescikla laikā iestāsies saistību neizpilde (laika periods ir atkarīgs no ECL veida - t.i., , 12mECL vai LTECL).

Saistību neizpildes izkliedes vektors (angl: Default distribution vector (DDV)) ir aplēstais laiks, līdz iestājas saistību neizpilde, precīzāk, tas nodrošina PD izkliedi 12 mēnešu perioda vai 

• EAD Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības, ir aplēstie riska darījumi nākotnes saistību neizpildes datumā, ņemot vērā paredzamās izmaiņas riska darījumā pēc pārskata perioda beigu datuma, ieskaitot atmaksas - gan paredzētas saskaņā ar līgumu, gan citādas.

• LGD (angl: Loss Given Default) Zaudējumi no saistību neizpildes ir aplēstie zaudējumi gadījumā, kad konkrētā laikā iestājas saistību neizpilde. To pamatā ir starpība starp naudas plūsmām, kas saņemamas saistību neizpildes brīdī, un tām naudas plūsmām, kuras aizdevējs ir paredzējis saņemt, ieskaitot naudas plūsmas no ķīlas realizācijas, atskaitot izdevumus, kas saistīti ar piedziņu un ķīlas realizāciju. Parasti šis rādītājs ir izteikts kā procentuāla daļa no atlikuma ar saistību neizpildi.

•  Dzīves cikls tiek aplēsts kā attiecīgā portfeļa vidējais atlikušais līgumā noteiktais termiņš. 

Sabiedrība var izvēlēties EAD vietā izmantot faktisko atlikumu un nepiemērot DDV rādītāju segmentiem ar paaugstinātu kredītrisku. 


ECL aprēķiniem Sabiedrība izmanto reizināšanas modeli, kas tiek piemērots visām stadijām: 

ECL=EAD*PD*LGD*[DDV]

Tā kā DDV ir daudzdimensiāls vektors (12 vai 13 dimensijas) pirms multiplicēšanas to apkopo vienā vērtībā [DDV]. DDV apkopoto vērtību iegūst šādi:

• katru DDV vērtību pareizina ar diskonta faktoru;
• diskonta faktoru aprēķina parastā veidā (piem., NPV formula), kur diskontu aprēķina par portfeļa EIR un periodu skaits atbilst attiecīgās DDV vērtības dimensijai;
• [DDV] veido visu atbilstošo DDV vērtību reizinājumu summa ar atbilstošajiem diskonta faktoriem.


Vispārējam ECL modelim tiek piemēroti šāda specifiski parametri, kas atkarīgi no klasifikācijas stadijas: 

• 1. stadija: Aprēķina 12mECL. 12mECL uzkrājumus Sabiedrība aprēķina, izmantojot SNV un DDV rādītāju par 12 mēnešiem (vai mazāku termiņu, ja produkta dzīves cikls ir īsāks par 12 mēnešiem vai vēsturiskie dati ir pieejami par īsāku periodu). 12 mēnešu saistību neizpildes varbūtība tiek piemērota prognozētajam EAD rādītājam un pareizināta ar sagaidāmo LGD rādītāju un tad diskontēta ar aptuveno sākotnējo EIR, izmantojot DDV, šādi modelī ietverot laiku līdz saistību neizpildei.

• 2. stadija: Ja tiek secināts, ka kopš sākotnējās atzīšanas ir būtiski pieaudzis kredīta kredītrisks, Sabiedrība atzīst uzkrājumus sagaidāmiem kredītzaudējumiem. Procedūra ir līdzīga iepriekš aprakstītajai, bet PD un DDV rādītāji tiek aplēsti instrumenta dzīves ciklam. Paredzamais naudas deficīts tiek diskontēts ar aptuveno sākotnējo EIR, izmantojot DDV.

• 3. stadija: Kredītiem ar samazinātu kredītvērtību Sabiedrība atzīst dzīves ciklā sagaidāmos kredītzaudējumus. Šīs metode ir līdzīga tai, ko izmanto 2. stadijas aktīviem, un SNV rādītājs ir noteikts kā 100%.


2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Sagaidāmo kredītzaudējumu principi (turpinājums)


Neatgūstamu debitoru parādu norakstīšana

Jebkuru debitoru parādu Sabiedrība uzskata par pilnībā neatgūstamu un norakstāmu no bilances pilnā apmērā, ja ir izpildītas visas juridiskās darbības, lai to atgūtu, un Sabiedrībai nav pamatotu cerību šo finanšu aktīvu atgūt.


Finanšu aktīvu, izņemot kredītus un izsniegtos avansus, vērtības samazināšanās 

Finanšu aktīvi, kuriem Sabiedrība aprēķina ECL individuāli vai portfeļa grupām, ir:

• Citi klientu debitoru parādi/līgumu aktīvi
• Pircēju un pasūtītāju parādi
• Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām
• Nauda un naudas ekvivalenti
• Finanšu garantijas


Citu klientu debitoru parādu/līgumu aktīvu vērtības samazināšanās (pircēju un pasūtītāju parādi)

Saimnieciskās darbības gaitā Sabiedrībai var rasties cita veida prasības pret nomas klientiem. Šādos gadījumos attiecīgo no nomas izrietošo prasību ECL metodoloģija tiek apvērsta, un ELC rādītājs atspoguļo šo prasību vērtības samazinājumu. Citiem debitoriem un līguma aktīviem, kas nav saistīti ar nomas portfeļa debitoru parādiem, Sabiedrība piemēro vienkāršotu ECL aprēķināšanas pieeju. Sabiedrība neuzrauga izmaiņas kredītriskā, bet gan atzīst uzkrājumus zaudējumiem, balstoties uz dzīves cikla ECL katrā pārskata perioda beigu datumā. ECL reģistrē, balstoties uz vēsturisko zaudējumu pieredzi, kas koriģēta par nākotnes faktoriem, kas attiecināmi uz konkrēto debitoru un tā ekonomisko vidi. Prasībām pret nomas klientiem Sabiedrība izmanto apvērstu iedalījumu stadijās, kas piemērots konkrētajam nomas riska darījumam.


Aizdevumu radniecīgām sabiedrībām vērtības samazināšanās

Radniecīgo sabiedrību debitoru parādu kredītrisks pēc būtības atbilst Sabiedribas kredītriskam. Tāpēc ECL noteikšanā ir piemērots atbilstošs PD rādītājs, ko nosaka pamatojoties uz Standard & Poor's korporatīvas statistikas izpētēm. LGD ir novērtēts, ņemot vērā saistītās personas finansiālo stāvokli.


Naudas un naudas ekvivalentu vērtības samazināšanās

Saistību neizpilde naudai un naudas ekvivalentiem iestājas brīdī, kad atlikumi netiek nokārtoti ierastajā bankas norēķinu termiņā, t.i., dažu dienu laikā. Tā kā dienu skaits līdz brīdim, kad riska darījums atbilstu 3.stadijas kritērijiem, t.i., iestātos saistību neizpilde, ir mazs, šie aktīvi tiek pārcelti no 1. stadijas tieši uz 3. stadiju. Naudai un naudas ekvivalentiem netiek piemērota 2. stadija, jo jebkurš kavējums nozīmē saistību neizpildi.


Finanšu garantijas

Garantijas, kas neietilpst aizdevuma līguma nosacījumos, tiek uzskaitītas kā atsevišķas vienības, kurām nosaka ECL. Šim nolūkam ECL Sabiedrība aplēš, balstoties uz vērtību, kas noteikta sagaidāmajiem maksājumiem, kas kompensē turētājam radušos kredītu zaudējumus. ECL tiek aprēķināti katrai garantijai atsevišķi.

ECL uzkrājumi tiek veidoti, balstoties uz kredītu zaudējumiem, kas paredzami garantijas dzīves cikla laikā, izņemot, ja kopš garantijas izsniegšanas ir būtiski pieaudzis kredītrisks, tad uzkrājumi tiek veidoti, balstoties uz 12 mēnešu laikā paredzamajiem kredītu zaudējumiem. Sabiedrība politika, kas paredzēta, lai noteiktu, vai kredītrisks ir būtiski pieaudzis, ir aprakstīta 3. piezīmē.


Finanšu saistības


Sākotnējā atzīšana un novērtēšana

Sākotnējās atzīšanas brīdī finanšu saistības tiek klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētas finanšu saistības ar pārvērtēšanas atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kā aizdevumi un aizņēmumi vai kā kreditoru parādi.

Visas finanšu saistības sākotnēji tiek atzītas patiesajā vērtībā, bet aizdevumu un aizņēmumu un kreditoru parādu gadījumā - atskaitot tieši attiecināmās darījuma izmaksas. Sabiedrības finanšu saistības ietver kreditoru parādus un aizņēmumus un aizdevumus.


Turpmāka novērtēšana

Finanšu saistību novērtējums ir atkarīgs no to klasifikācijas:

- Finanšu saistības, kas uzrādītas patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu apvienoto ienākumu pārskatā Finanšu saistības, kas uzrādītas patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu apvienoto ienākumu pārskatā, ietver tirdzniecībai turētas finanšu saistības un tās finanšu saistības, kas sākotnējās atzīšanas brīdī ir klasificētas kā patiesajā vērtībā uzrādītas ar pārvērtēšanas atzīšanu apvienoto ienākumu pārskatā. Finanšu saistības klasificē kā turētas tirdzniecībai, ja tās ir iegūtas, lai tuvākajā laikā tiktu atpirktas. Arī nodalītus iegultos atvasinātos finanšu instrumentus klasificē kā turētus tirdzniecībai, izņemot, ja tie ir izmantoti kā riska ierobežošanas instrumenti.

Peļņu vai zaudējumus no tirdzniecībai turētām saistībām atzīst apvienoto ienākumu pārskatā.
Finanšu saistības, kas sākotnējās atzīšanas brīdī ir uzrādītas patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu apvienoto ienākumu pārskatā, sākotnējās atzīšanas datumā uzrāda šajā kategorijā tikai tad, ja tās atbilst SFPS Nr.9 iekļautajiem kritērijiem. Sabiedrībai nav finanšu saistību, kas ir uzrādītas patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu apvienoto ienākumu pārskatā.

 - Aizdevumi un aizņēmumi 
Šī kategorija Sabiedrībai ir vissvarīgākā. Pēc sākotnējās atzīšanas procentus nesoši aizdevumi un aizņēmumi tiek novērtēti to amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu procentu likmes metodi (EIR). Kad saistību atzīšana tiek pārtraukta, kā arī izmantojot amortizācijas procesu, tā rezultātā radusies peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti apvienoto ienākumu pārskatā.
Amortizētā vērtība tiek aprēķināta, ņemot vērā iegādes diskontu vai prēmiju, kā arī maksas vai izmaksas, kas veido neatņemamu efektīvās procentu likmes sastāvdaļu. EIR amortizācija ir iekļauta apvienoto ienākumu pārskatā kā finanšu izmaksas (procentu izdevumi).
Šī kategorija ir piemērojama procentus nesošiem aizdevumiem un aizņēmumiem.


2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Finanšu saistības (turpinājums)

Finanšu saistību izmaiņas

Izmaiņas finanšu saistībās Sabiedrība uzskata par būtiskām, balstoties uz kvalitatīviem faktoriem, un tad, ja to rezultātā rodas starpība starp finanšu saistību koriģēto diskontēto pašreizējo vērtību un sākotnēju uzskaites vērtību, un šādas starpības apjoms ir 10% vai vairāk. Ja izmaiņas ir būtiskas, tad atzīšanas pārtraukšanas brīdī tiek atzīta peļņa vai zaudējumi no atzīšanas pārtraukšanas. Ja izmaiņu rezultātā nerodas būtiski atšķirīgas naudas plūsmas, izmaiņas neizraisa atzīšanas pārtraukšanu. Sabiedrība iegrāmato izmaiņu radītu peļņu vai zaudējumus, pamatojoties uz izmaiņām naudas plūsmā, kas diskontēta ar sākotnējo EIR.


Nebūtisku izmaiņu uzskaite

Ja naudas plūsmas, kas sagaidāmas no finanšu saistībām ar fiksētu likmi, tiek pārskatītas, izmaiņas līgumā paredzētajās nākotnes naudas plūsmās tiek diskontētas ar sākotnējo efektīvo procentu likmi un tad veiktas atbilstošas izmaiņas uzskaites vērtībā. Starpību starp iepriekšējo uzskaites vērtību iegrāmato vai nu kā pozitīvu, vai kā negatīvu korekciju finanšu saistību uzskaites vērtībā, kas uzrādīta konsolidētajā finanšu stāvokļa pārskatā, kopā ar atbilstošu samazinājumu vai pieaugumu procentu ieņēmumos/izdevumos, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.

Finanšu saistību uzskaites vērtība tiek koriģēta, ja Sabiedrība pārskata savas maksājumu vai ieņēmumu aplēses. Amortizētajā iegādes vērtībā novērtētu finanšu saistību nosacījumu izmaiņas neizraisa to atzīšanas pārtraukšanu, bet gan tiek aprēķināta peļņa/zaudējumi no šādām izmaiņām. Koriģētā uzskaites vērtība tiek aprēķināta, pamatojoties uz sākotnējo efektīvo procentu likmi, un izmaiņas uzskaites vērtībā uzskaita kā procentu ienākumus vai izdevumus (4. un 5. piezīme).

Izmaiņas aktīva līgumā noteiktajās naudas plūsmās atzīst apvienoto ienākumu pārskatā, un izmainīto finanšu aktīva vai finanšu saistību uzskaites vērtību koriģē par veiktām izmaksām vai maksām, kuras tiek amortizētas atlikušā izmainītā instrumenta dzīves cikla laikā. Tādējādi izmaiņu veikšanas brīdī sākotnējā efektīvā procentu likme, kas noteikta pie sākotnējās atzīšanas, tiek pārskatīta, lai atspoguļotu veiktās izmaksas vai maksas.


Atzīšanas pārtraukšana

Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, kad tās tiek nokārtotas, atceltas vai ir beidzies to termiņš. Gadījumos, kad esošas finanšu saistības tiek aizvietotas ar tā paša aizņēmēja citām saistībām, kuru nosacījumi ir būtiski atšķirīgi, vai esošo saistību nosacījumi tiek būtiski mainīti, šādu apmaiņu vai izmaiņas uzskata par sākotnējo saistību atzīšanas pārtraukšanu un jaunu saistību atzīšanu. Starpību atbilstošajās uzskaites vērtībās atzīst apvienoto ienākumu pārskatā.

Izmaiņas Sabiedrība uzskata par būtiskām, balstoties uz kvalitatīviem faktoriem, un tad, ja to rezultātā rodas starpība starp finanšu saistību koriģēto diskontēto pašreizējo vērtību un sākotnēju uzskaites vērtību, un šādas starpības apjoms ir 10% vai vairāk.


Finanšu instrumentu savstarpējs ieskaits

Finanšu aktīvus un saistības savstarpēji ieskaita un neto summu uzrāda pārskatā par finanšu stāvokli, tikai tādā gadījumā, ja ir spēkā esošas juridiskas tiesības veikt savstarpēju ieskaitu un atzītus summas, un pastāv nolūks veikt neto norēķinus vai pārdot aktīvu un nokārtot saistības vienlaicīgi.


Uzkrājumi finanšu garantijām un pārējās rezervēs

Ja līgums atbilst finanšu garantijas līguma definīcijai, Sabiedrība kā emitents piemēro SFPS Nr. 9 noteiktās uzskaites un novērtēšanas prasības. SFPS Nr. 9 prasības tiek piemērotas visiem garantijas līgumiem, ieskaitot garantijas, kas izsniegtas kopīgā kontrolē esošu sabiedrību starpā, kā arī garantijas, kuras mātes sabiedrības labā ir izsniegusi meitas sabiedrība. Ja Sabiedrība izsniedz garantiju kopīgā kontrolē esošas sabiedrības labā, atsevišķajā finanšu pārskatā tiek atzīti atbilstoši uzkrājumi. Ja darījuma izpildi veicina Sabiedrības akcionāri īpašnieku kapacitātē, Sabiedrība uzskaita šādus darījumus kā finanšu garantiju uzkrājumu pieaugumu un tiek veiktas attiecīgas izmaiņas pašu kapitālā (kā pašu kapitāla sadale). Pašu kapitāla sadali finanšu garantiju ietvaros atzīst citu rezervju sastāvā.

Finanšu garantijas sākotnēji tiek atzītas patiesajā vērtībā. Pēc sākotnējās atzīšanas finanšu garantiju līgumiem, kas pie noslēgšanas nav klasificēti kā novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu apvienotajos ienākumos, Sabiedrības saistības konkrētas garantijas ietvaros tiek novērtētas kā augstākā no sākotnēji atzītās summas, atskaitot kumulatīvo amortizāciju, kas atzīta apvienoto ienākumu pārskatā, un ECL uzkrājumus, kas noteikti saskaņā ar SFPS Nr.9 prasībām (kā aprakstīts 3.piezīmē). Amortizāciju atzīst apvienoto ienākumu pārskatā pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu sastāvā garantijas termiņa laikā, izmantojot lineāro metodi.

Finanšu garantijas atzīšanu pārtrauc, ja ir būtiski mainījušies garantijas nosacījumi. Izmaiņas garantijas limitā tiek uzskaitītas kā atzīšanas pārtraukšana. Šādos gadījumos sākotnējās garantijas atzīšanu pārtrauc, un atzīst jaunu garantiju tās patiesajā vērtībā. Izmaiņas patiesajā vērtībā atzīst kā uzkrājumu finanšu garantijām samazinājumu vai palielinājumu un tiek veiktas atbilstošas izmaiņas citu rezervju sastāvā. Kad uzkrājumi finanšu garantijām tiek dzēsti, citas rezerves tiek pārnestas uz nesadalīto peļņu.


Finanšu noma - Sabiedrība kā iznomātājs

Finanšu noma, kas būtībā nodod visus riskus un atlīdzības, kas raksturīgas aktīva īpašumtiesībām, tiek atzīta kā aktīvi par summu, kas līdzvērtīga neto ieguldījumiem nomātajā īpašumā nomas uzsākšanas brīdī. Finanšu ienākumi tiek atzīti visa nomas perioda garumā, nodrošinot pastāvīgu un regulāru atdevi no neatmaksātajiem neto ieguldījumiem finanšu nomā.

Kaut arī no finanšu nomas izrietošās prasības, kas ir finanšu instrumenti, kuriem ir piemērojamas SGS Nr.17 un SFPS Nr.16 prasības, ietilpst SGS Nr.32 un SFPS Nr.7 darbības apjomā, SFPS Nr.9 darbības apjomā tās ietilpst vienīgi tādā apmērā, cik uz tām attiecas (1) atzīšanas pārtraukšanas nosacījumi, (2) prasības attiecībā uz paredzamajiem kredītu zaudējumiem un (3) prasības, kas attiecināmas uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas iegulti nomas ietvaros.

Finanšu nomas darījumus Sabiedrība veic, pārdodot klientiem automašīnas, slēdzot finanšu nomas līgumus.

Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Finanšu noma - Sabiedrība kā iznomātājs (turpinājums)

Līguma noslēgšanas brīdī Sabiedrība izvērtē, vai līgums ir vai turpina būt nomas līgums vai tas ietver nomu: Nomas uzsākšanas datums ir nomas līguma parakstīšanas datums vai cita dokumenta, ar kuru puses apņēmušās pildīt galvenos nomas noteikumus, datums, atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir pirmais. Šajā datumā:

• nomu klasificē kā finanšu nomu; un

• nosaka nomas termiņa sākumā atzīstamās summas.

Nomas sākums ir datums, no kura nomniekam ir tiesības izmantot nomāto aktīvu. Tas ir nomas sākotnējās atzīšanas datums (t. i. aktīvu, saistību, ienākumu vai izdevumu uzskaite, kas atbilstoši radušies nomas rezultātā).

Nomu klasificē kā finanšu nomu, ja tās ietvaros nomniekam pēc būtības tiek nodoti visi īpašuma tiesībām raksturīgie riski un atlīdzības. Nomas uzsākšanas datums ir nomas līguma parakstīšanas datums vai cita dokumenta, ar kuru puses apņēmušās pildīt galvenos nomas noteikumus, datums, atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir pirmais. Šajā datumā:

• nomātā aktīva īpašuma tiesības tiek nodotas nomniekam nomas termiņa beigās;
• nomniekam ir iespēja nopirkt aktīvu par cenu, kura datumā, kad šo iespēju varēs izmantot, būtu pietiekami zemāka par patieso vērtību un nomas uzsākšanas datumā ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomnieks šo iespēju izmantos;
• nomas termiņš ietver būtiski lielāko daļu no aktīva saimnieciskās izmantošanas laika pat tad, ja īpašuma tiesības nomas termiņa beigās netiek nodotas;
•minimālo nomas maksājumu pašreizējā vērtība nomas uzsākšanas datumā būtībā ir gandrīz vienāda ar visu iznomātā aktīva patieso vērtību;
• iznomātie aktīvi ir tik specifiski, ka tos, būtiski nepārveidojot, var lietot tikai nomnieks.

Citas norādes, kuras katra atsevišķi vai kombinācijā ar citām norādēm liecina par to, ka noma ir jāklasificē kā operatīvā noma:
• nomnieks drīkst atcelt nomu, un iznomātājam radušos zaudējumus saistībā ar nomas atcelšanu sedz nomnieks;
• peļņa vai zaudējumi no nomas objekta atlikuma patiesās vērtības svārstībām attiecas uz nomnieku;
• nomnieks var turpināt nomu vēl vienu periodu par nomas maksu, kas ir ievērojami zemāka nekā tirgū pastāvošā maksa.


Sākotnējais novērtējums

Nomas sākumā finanšu nomu Sabiedrība uzskaita šādi:
•pārtrauc atzīt nomas aktīva uzskaites vērtību;
•atzīst neto ieguldījumu nomā; un
•peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīst peļņu vai zaudējumus no pārdošanas. 

Finanšu nomas sākšanas brīdī Sabiedrība iegrāmato neto ieguldījumu nomā, kas sastāv no minimālo nomas maksājumu summas un bruto ieguldījuma nomā, atskaitot nenopelnītos finanšu nomas ienākumus. Starpību starp bruto ieguldījumu un tā pašreizējo vērtību iegrāmato kā nenopelnītos finanšu nomas ienākumus. Sākotnējās tiešās izmaksas, piemēram, klienta komisijas naudas un Sabiedrības samaksātās komisijas naudas automašīnu dīleriem, ietver no nomas izrietošo prasību sākotnējā novērtējumā. Aprēķini tiek veikti, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.

No klientiem saņemtos avansus un citus maksājumus iegrāmato finanšu stāvokļa pārskatā to saņemšanas brīdī un par to summu samazina no finanšu nomas izrietošas prasības pret klientu brīdī, kad tiek izrakstīts nākamā mēneša rēķins par līgumā paredzētajiem maksājumiem.

No klientiem saņemtos avansus uzrāda atsevišķi saistību sastāvā, jo nav noteiktības par to, kā tie tiks izmantoti.

No klientiem saņemtos avansus uzrāda finanšu stāvokļa pārskatā to saņemšanas brīdī un tiek veikts norēķins pret attiecīgā klienta finanšu nomas debitoru parādiem.


Turpmāka novērtēšana

Finanšu nomas ienākumi sastāv no nenopelnīto finanšu nomas ienākumu amortizācijas. Finanšu nomas ienākumi tiek atzīti, balstoties uz modeli, kas atspoguļo pastāvīgu periodisku neto ieguldījuma atdeves likmi saskaņā ar konkrētajā finanšu nomā piemēroto efektīvo procentu likmi. Bruto ieguldījumu nomā Sabiedrība samazina par nomas maksājumiem, kas attiecināmi uz konkrētu periodu, samazinot gan pamatsummas apmēru, gan nenopelnītos finanšu ienākumus.

Ienākumus no mainīgiem maksājumiem, kas nav ietverti neto ieguldījumā nomā (piem., tādi no izpildes atkarīgi maksājumi kā soda naudas vai parādu piedziņas ienākumi) Sabiedrība atzīst atsevišķi tajā periodā, kurā tie tiek gūti. Šādi ienākumi tiek atzīti “Komisijas naudas ienākumu' sastāvā (6.piezīme) saskaņā ar SFPS Nr.15 prasībām.

Pēc nomas sākuma neto ieguldījums nomā tiek pārvērtēts, izņemot gadījumus, kad nomas nosacījumi ir izmainīti un izmainītā noma netiek uzskaitīta kā atsevišķs līgums vai nomas termiņš ir pārskatīts, mainot nomas neatceļamo periodu.

Neto ieguldījumam nomā Sabiedrība piemēro SFPS Nr. 9 atzīšanas pārtraukšanas un vērtības samazināšanas noteikumus. 


Operatīvā noma - Sabiedrība kā iznomātājs

Noma, kuras ietvaros Sabiedrība nenodod būtībā visus ar aktīva īpašumtiesībām saistītos riskus un atlīdzības, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas ienākumi tiek uzskaitīti saskaņā ar lineāro metodi visā nomas perioda laikā un apvienoto ienākumu pārskatā uzrādīti kā ieņēmumi. Sākotnējās tiešās izmaksas, kas radušās operatīvās nomas saskaņošanas gaitā, tiek pievienotas nomātā aktīva uzskaites vērtībai un atzītas nomas perioda laikā saskaņā ar tādiem pašiem principiem kā nomas ienākumi. Ārpusbilances nomas maksas tiek atzītas izdevumos brīdī, kad tās radušās.


Sabiedrība kā nomnieks

Nomas saistības

Sākotnējā atzīšana

Nomas sākuma datumā nomas saistības Sabiedrība novērtē to nomas maksājumu pašreizējā vērtībā, kas tajā datumā nav samaksāti saskaņā ar nomas termiņu. Nomas saistību novērtēšanā tiek ņemti vērā šādi nomas maksājumi:

• fiksētie maksājumi (ieskaitot maksājumus, kas pēc būtības ir fiksēti), atskaitot saņemamus nomas stimulus;

• mainīgie nomas maksājumi, kas ir atkarīgi no indeksa vai likmes, kas sākotnēji novērtēti, izmantojot konkrēto indeksu vai likmi nomas sākuma datumā;

• summas, kuras Sabiedrībai ir paredzēts maksāt saskaņā ar atlikušās vērtības garantijām;

• pirkuma opcijas izmantošanas cena apstākļos, kad ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Sabiedrība izmantos šo opciju; un

• soda naudas maksājumi par nomas pārtraukšanu, ja nomas termiņš atspoguļo to, ka Sabiedrība ir izmantojusi iespēju pārtraukt nomu.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Nomas saistības (turpinājums)

Attiecībā uz visām nomas aktīvu klasēm Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu nomas maksājumos nenodalīt nenomas komponentus no nomas komponentiem. Tā vietā katru nomas komponentu un ar to saistītos nenomas komponentus Sabiedrība uzskaita kā vienotu nomas komponentu. Nomas maksājumus diskontē, izmantojot konkrētās nomas netiešo procentu likmi, ja to ir iespējams viegli noteikt. Ja šo likmi nav iespējams viegli noteikt, Sabiedrība izmanto pieaugošo aizņēmumu likmi.

Nomas termiņš ir neatceļamais periods, kura laikā Sabiedrībai ir tiesības izmantot nomas aktīvu kopā ar:

(a) periodiem, kuriem piemērojama opcija pagarināt nomas termiņu, ja pastāv pietiekams pamats uzskatīt, ka Sabiedrība izmantos šo opciju; un

(b) periodiem, kuriem piemērojama opcija pārtraukt nomu, ja pastāv pietiekams pamats uzskatīt, ka Sabiedrība neizmantos šo opciju.

Sākumā datumā Sabiedrība izvērtē, vai pastāv pietiekams pamats uzskatīt, ka Sabiedrība izmantos opciju pagarināt nomu vai iegādāties nomas aktīvu, un neizmantos opciju pārtraukt nomu.


Turpmāka novērtēšana

Pēc sākuma datuma Sabiedrība novērtē nomas saistības:

• palielinot to uzskaites vērtību, atspoguļojot procentus par nomas saistībām;

• samazinot uzskaites vērtību, atspoguļojot veiktos nomas maksājumus; un

• pārvērtējot uzskaites vērtību, lai atspoguļotu nomas pārvērtēšanu vai izmaiņas, vai atspoguļotu pārskatītus tos nomas maksājumus, kas pēc būtības ir fiksēti.


Lietošanas tiesību aktīvi

Sākotnējā atzīšana

Nomas sākuma datumā Sabiedrība atzīst lietošanas tiesību aktīvu, kas novērtēts iegādes izmaksās. Lietošanas tiesību aktīva iegādes izmaksas ietver:
•nomas saistību sākotnējā novērtējuma summu;
•nomas maksājumus, kas veikti sākuma datumā vai pirms tā, atskaitot saņemtus nomas stimulus;
•Sabiedrībai radušās sākotnējās tiešās izmaksas; un
•aplēstās izmaksas, kas Sabiedrībai radīsies, lai nojauktu un pārvestu nomas aktīvu, atjaunotu vietu, kurā tas ir atradies, vai atjaunotu nomas aktīvu tādā stāvoklī, kādu pieprasa nomas
nosacījumi, izņemot, ja šādas izmaksas rodas, lai izveidotu krājumus.


Turpmāka novērtēšana

Uzņēmums novērtē lietošanas tiesību aktīvu pēc izmaksām, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās, un koriģē, lai pārvērtētu nomas saistības. Lietošanas tiesību aktīva amortizāciju lineāri atzīst peļņā vai zaudējumos. Ja noma nodod pamatā esošā aktīva īpašumtiesības uzņēmumam līdz nomas termiņa beigām vai ja lietošanas tiesību aktīva izmaksas atspoguļo to, ka uzņēmums izmantos pirkšanas iespēju, uzņēmums amortizē lietošanas tiesību aktīvu no sākuma datuma līdz pamatā esošā aktīva lietderīgās lietošanas laika beigām saskaņā ar uzņēmuma politiku līdzīgiem īpašumā esošiem aktīviem. Pretējā gadījumā lietošanas tiesību aktīvu amortizē no sākuma datuma līdz lietošanas tiesību aktīva lietderīgās lietošanas laika beigām vai nomas termiņa beigām.

Sabiedrības iesaiste ar pamatā esošo aktīvu pirms sākuma datuma

Ja uzņēmumam rodas izmaksas, kas saistītas ar pamatā esošā aktīva būvniecību vai projektēšanu, nomnieks uzskaita šīs izmaksas, piemērojot citus SFPS, piemēram, 16. SGS. Izmaksas, kas saistītas ar pamatā esošā aktīva būvniecību vai projektēšanu, neietver nomnieka maksājumus par tiesībām izmantot pamatā esošo aktīvu.

Sabiedrība piemēro 36. SGS, lai noteiktu, vai lietošanas tiesību aktīvam ir vērtības samazināšanās, un uzskaitītu konstatētos zaudējumus no vērtības samazināšanās.


Piemērotie sākotnējās atzīšanas atbrīvojumi

Kā atzīšanas atbrīvojumu sabiedrība izvēlas nepiemērot lietošanas tiesību aktīva un nomas saistību atzīšanas prasības:
a) Īstermiņa noma - visām pamatā esošo aktīvu kategorijām; un
b) Mazvērtīgu aktīvu noma - par katru nomu atsevišķi.

Attiecībā uz nomu, ko kvalificē kā īstermiņa nomu un/vai mazvērtīgu aktīvu nomu, sabiedrība neatzīst nomas saistības vai lietošanas tiesību aktīvu. Uzņēmums atzīst nomas maksājumus, kas saistīti ar šo nomu, kā izdevumus vai nu lineāri nomas termiņa laikā.
a) Īstermiņa noma

Īstermiņa noma ir noma, kuras sākuma datumā nomas termiņš ir 3 mēneši vai īsāks. Noma, kurā ir pirkšanas iespēja, nav īstermiņa noma. Šo nomas atbrīvojumu piemēro visām pamatā esošo aktīvu kategorijām.
b) Mazvērtīgu aktīvu noma

Uzņēmums definē mazvērtīgu aktīvu ja:
1) iegādes vērtība ir 5 000 euro vai mazāka. Uzņēmums novērtē pamatā esošā aktīva vērtību, pamatojoties uz aktīva vērtību, kad tas ir jauns, neatkarīgi no iznomājamā aktīva vecuma.
2) sabiedrība var gūt labumu no aktīvu izmantošanas pati vai kopā ar citiem sabiedrībai viegli pieejamiem resursiem;
3) pamatā esošais aktīvs nav atkarīgs no citiem aktīviem vai cieši saistīts ar tiem.


Pārdošanas darījums ar saņemšanu atpakaļ nomā

Uzņēmums nodarbojas arī ar klientiem jau piederošu transportlīdzekļu finansēšanu. Pārdošanas darījums ar saņemšanu atpakaļ nomā ir darījums, kura ietvaros Sabiedrība iegādājas esošo aktīvu un pēc tam to iznomā atpakaļ tam pašam klientam. Transportlīdzeklis kalpo kā nodrošinājums visām nomas saistībām. Lai noteiktu, vai aktīva nodošana ir uzskatāma par šā aktīva pārdošanu, Sabiedrība piemēro SFPS Nr. 15 prasības, kuras nosaka, kad izpildes pienākums ir īstenots. Ja aktīva nodošana, ko veic pārdevējs-nomnieks, neatbilst SFPS Nr. 15 prasībām, lai to uzskaitītu kā aktīva pārdošanu, pārdevējs-nomnieks neatzīst nodoto aktīvu un atzīst finanšu aktīvu darījuma summas apmērā. Tas uzskaita finanšu aktīvu kā aizdevumus un avansus klientiem, piemērojot 9. SFPS. 


2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Pārdošanas darījums ar saņemšanu atpakaļ nomā (turpinājums)


Pārdošanas darījumiem ar saņemšanu atpakaļ nomā Sabiedrība ir veikusi SPPI testu. Automašīna kalpo par nodrošinājumu visiem šādiem kredītiem. Pārdošanas darījumi ar saņemšanu atpakaļ nomā ietver līgumu nosacījumus, kas var mainīt līgumā noteiktās naudas plūsmas veidā, kas nav saistīts ar parastiem aizdevumu nosacījumiem. Šādas naudas plūsmas rodas aizņēmēja saistību neizpildes gadījumā, pārdodot pārņemtās automašīnas, kad pārdošanas rezultātā Sabiedrībai rodas papildu ieņēmumi, un no klienta saņemot komisijas naudu un citus maksājumus, kas nav tieši saistīti ar maksājamo pamatsummu/procentiem (piem., klienta apmaksātas ārējas parādu piedziņas izmaksas ar uzcenojumu). Citi līgumu elementi, kas ir svarīgi komponentu SPPI novērtējumam, ietver nomātā aktīva izpirkšanas opcijas, kuru vērtība opcijas izmantošanas datumā ir zemāka par automašīnas tirgus vērtību, un būtiskas soda naudas par līgumu laušanu, kas paredzētas atsevišķiem līgumiem bez prasījuma tiesībām papildus nodrošinājumam.

Sabiedrība ir izdarījusi nepieciešamos spriedumus un secinājusi, ka SPPI kritērijs ir izpildīts visos iepriekš aprakstītajos apstākļos, jo
1) Sabiedrības iekasētā komisijas nauda par ķīlu pārņemšanu un citas maksas ir paredzētas, lai segtu izmaksas, kas Sabiedrībai radušās parādu apkalpošanas laikā, izmantojot parasto kreditēšanas modeli,
2) fakts, ka Sabiedrība gūst peļņu no pārņemto automašīnu pārdošanas, kas pārsniedz atgūtā riska darījuma vērtību (ja piemērojams), nav pierādījums tam, ka Sabiedrības uzņemtais risks faktiski ir automašīnas cenas risks, nevis kredītrisks. Sabiedrība var pārdot ķīlu un gūt peļņu tikai tad, kad iestājusies klienta saistību neizpilde, un dažkārt gūtie nebūtiskie ienākumi no pārdošanas darījumiem nav pamata biznesa modeļa mērķis (kas ir gūt procentu ieņēmumus no aizdevuma) un nav uzskatāmi par svarīgu komercdarbības jomu, bet ir veids, kādā samazināt kredītzaudējumus,
3) soda naudas par līgumu laušanu pārdošanas darījumos ar saņemšanu atpakaļ nomā bez prasījuma tiesībām papildus nodrošinājumam ir uzskatāmi par līgumu sastāvdaļām, kas paredzētas kredītriska kompensēšanai un nerada Sabiedrībai ievērojamu neto peļņu.

Nauda un naudas ekvivalenti

Naudas un naudas ekvivalentu atlikumus veido nauda bankā un kasē.


Pārdošanai turēti aktīvi

Ilgtermiņa ieguldījumus un atsavināšanas grupas Sabiedrība klasificē kā pārdošanai turētas, ja to uzskaites vērtības tiks atgūtas galvenokārt pārdodot aktīvus, nevis turpinot tos lietot. 

Pārdošanai turēti aktīvi ietver automašīnas, kas iegūtas, pārņemot ķīlas, kas nodrošinājušas spēkā esošu nomas līgumu saistības, kurām iestājusies saistību neizpilde. Pārņemtie ķīlu nodrošinājumi ir klasificēti kā turēti pārdošanai un novērtēti zemākajā no uzskaites vērtības un patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas (FVLCTS). Pārdošanas izmaksas ir papildu izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz aktīva pārdošanu, un neietver finanšu izmaksas un ienākuma nodokli.

Tiek uzskatīts, ka kritēriji klasificēšanai pārdošanai turēto aktīvu kategorijā ir izpildīti tikai tad, kad pārdošana ir ļoti iespējama un aktīvu ir iespējams nekavējoties pārdot tā esošajā stāvoklī. Darbībām, kas nepieciešamas aktīva pārdošanai, ir jānorāda, ka ir mazticams, ka pārdošanas nosacījumi tiks būtiski mainīti vai lēmums pārdot tiks atcelts. Vadībai ir jāizrāda apņemšanās pārdot aktīvu, un pārdošanas darījumam ir jānotiek viena gada laikā pēc klasifikācijas datuma.

Pārdošanai turēti aktīvi finanšu stāvokļa pārskatā ir uzrādīti atsevišķi kā īstermiņa posteņi.


Uzkrājumi atvaļinājumiem

Uzkrājumi atvaļinājumiem tiek aprēķināti saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.


Ieguldījumi meitas sabiedrības kapitālā

Šie ir Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati. Konsolidētie finanšu pārskati tiek sagatavoti atsevišķi. Ieguldījumus meitas sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai pieder vairāk nekā 50% pamatkapitāla vai kurus tā kontrolē citādi) un asociētajās sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai ir būtiska ietekme, taču nav kontroles pār ieguldījumu saņēmēja finanšu un pamatdarbības politikas lēmumu pieņemšanu) atsevišķajos pārskatos uzskaita, izmantojot izmaksu metodi saskaņā ar SGS Nr. 27 prasībām. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījumus meitas un asociētajos sabiedrībās uzskaita to sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Katra pārskata gada beigās pārbauda, vai nav novērojamas ieguldījumu vērtības samazināšanās pazīmes. Vērtības samazinājumu Sabiedrība aprēķina kā starpību starp meitas un asociēto sabiedrību atgūstamo vērtību un šo ieguldījumu bilances vērtību, zaudējumus atzīstot apvienoto ienākumu pārskatā.


Pārējie ieguldījumi

Ieguldījumi sabiedrību kapitālos, kas uzrādīti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu pārējos apvienotajos ienākumos (FVOCI)

Sākotnējās atzīšanas brīdī Sabiedrība var neatgriezeniski izvēlēties klasificēt savus ieguldījumus kā uzrādītus patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu pārējos apvienotajos ienākumos (FVOCI). Šo klasifikāciju Sabiedrība novērtē un piemēro katram instrumentam atsevišķi. Šie instrumenti sākotnēji tiek novērtēti patiesajā vērtībā, pieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz to iegādi. Pēc sākotnējās atzīšanas šos instrumentus novērtē patiesajā vērtībā. Dividendes tiek uzrādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pārējā neto peļņa un zaudējumi tiek uzkrāti pārējo apvienoto ienākumu sastāvā un nekad netiek pārcelti uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

Ieguldījumi biržā nekotētu sabiedrību kapitālos tiek klasificēti un novērtēti kā ieguldījumi, kas uzrādīti patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu pārējos apvienotajos ienākumos. Sabiedrība ir izvēlējies ieguldījumus biržā nekotētās sabiedrībās neatgriezeniski klasificēt šajā kategorijā, jo tam ir nodoms turēt šos ieguldījumus pārredzamā nākotnē.


FVOCI parāda instrumenti

Parāda instrumentus Sabiedrība klasificē kā novērtētus patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (FVOCI) tad, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:
- instruments tiek turēts tāda komercdarbības modeļa ietvaros, kura mērķi sasniedz, gan iekasējot līgumiskās naudas plūsmas, gan pārdodot finanšu aktīvus;
- finanšu aktīva līguma nosacījumi atbilst SPPI kritērijam.

Parāda instrumenti FVOCI sākotnēji tiek novērtēti patiesajā vērtībā, pieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz to iegādi. Pēc sākotnējās atzīšanas šos instrumentus novērtē
amortizētajā vērtībā. Procentu ieņēmumus un izdevumus atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā tādā pašā veidā, kā amortizētajā vērtībā novērtētus finanšu aktīvus. Skatīt 20. piezīmi. 

Gada beigās FVOCI parādu instrumentus novērtē patiesajā vērtībā, bet peļņu vai zaudējumus no izmaiņām patiesajā vērtībā atzīst pārējos apvienotajos ienākumos. Ja Sabiedrībai ir vairāk nekā viens ieguldījums tajā pašā vērtspapīrā, tiek uzskatīts, ka tie tiek pārdoti saskaņā ar FIFO principu. Pēc atzīšanas pārtraukšanas kopējo peļņu vai zaudējumus, kas iepriekš atzīti pārējos apvienotajos ienākumos, pārceļ uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Darījumi ar savstarpējās kreditēšanas platformām

Vispārīga informācija

Sabiedrība kā aizdevuma izsniedzējs ir parakstījusi sadarbības līgumus ar interneta ieguldījumu platformu savstarpējiem aizdevumiem (P2P). Sadarbības līgums un attiecīgie cesijas līgumi ir spēkā, kamēr sadarbības partneri nav vienojušies pārtraukt sadarbību. Sadarbības līgums ir noslēgts ar mērķi piesaistīt finansējumu, izmantojot P2P platformu.

Savstarpējās kreditēšanas platforma dod iespēju fiziskām un juridiskām personām - investoriem iegūt tiesības uz pilnībā proporcionālu procentu naudas plūsmu un pamatsummas naudas plūsmu, kas radusies no Sabiedrības izsniegtiem parāda instrumentiem (no finanšu nomas izrietošās prasības vai aizdevumus un izsniegtos avansus), pret avansa maksājumu pilnā apmērā. Šīs tiesības ir nostiprinātas, pamatojoties uz cesijas līgumiem starp investoriem un savstarpējās kreditēšanas platformu, kas darbojas kā aģents Sabiedrības vārdā. Koncerns ir noslēdzis divu veidu līgumus:

1) Līgumi ar atpirkuma tiesībām, kuros no Koncerna ir pieprasīts sniegt garantiju, ka Koncerna klienta saistību neizpildes gadījumā Sabiedrība garantē pilnu investora samaksātās summas atmaksu (atpirkšanas garantija);
2) Līgumi bez atpirkuma tiesībām, kuros Koncerns nesniedz garantiju, ka Koncerna klienta saistību neizpildes gadījumā Sabiedrība garantē pilnu investora samaksātās summas atmaksu (bez atpirkšanas garantijas).

Sabiedrība saglabā īpašumtiesības uz saviem parāda instrumentiem (ieskaitot maksājumu piedziņu), bet nodod daļu no objektīvām īpašumtiesībām un procentiem investoriem ar P2P platformas starpniecību.


Savstarpējās kreditēšanas platformas debitoru un kreditoru parādi

Savstarpējā kreditēšanas platforma darbojas kā aģents, pārskaitot naudas plūsmas starp Sabiedrību un investoriem. Debitoru parādi par piesaistīto finansējumu no investoriem, izmantojot savstarpējās kreditēšanas platformu, atbilst no platformas saņemamajiem maksājumiem.

Prasības veidojas no cesijas, kas veikta savstarpējās kreditēšanas platformā, kuras ietvaros piesaistītais finansējums vēl nav pārskaitīts Sabiedrībai (22.piezīme).

Komisijas maksa un maksa par pakalpojumiem, kas Sabiedrībai jāmaksā platformai par finansējuma piesaisti, ir uzrādītas 9. piezīmē.


Funding attracted through peer-to-peer platform

Saistības, kas rodas no cesijas līgumiem ar regresa prasījuma tiesībām vai bez tām, sākotnēji tiek atzītas izmaksu (iegādes) vērtībā, kas ir no investoriem saņemtās atlīdzības patiesā vērtība, no kuras atskaitītas ar aizdevuma izsniegšanu saistītās izmaksas.

Saistības pret investoriem tiek uzskaitītas bilances postenī “Savstarpējās kreditēšanas platformās piesaistīts finansējums” (27. piezīme), un tos uzskaita kā saņemtos aizņēmumus. 

Pēc sākotnējās atzīšanas finansējums, kas piesaistīts, izmantojot savstarpējās kreditēšanas platformu, turpmāk tiek novērtēts tā amortizētajā vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Amortizētā vērtība tiek aprēķināta, ņemot vērā aizdevuma izsniegšanas vai aizņēmuma saņemšanas izmaksas, kā arī jebkādus ar aizdevumu vai aizņēmumu saistītos diskontus vai prēmijas. Peļņa vai zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu ienākumi / izmaksās brīdi, kad saistību atzīšana tiek pārtraukta.

Sabiedrībai ir jāatmaksā investoram proporcionāla daļa no piesaistītā finansējuma par katru parāda instrumentu saskaņā ar attiecīgā individuālā līguma nosacījumiem ar Sabiedrības klientu, kas var ilgt līdz 72 mēnešiem.


Cesijas līgumi ar atpakaļpirkuma garantijām

Cesijas līgumi ar atpakaļpirkuma garantijām nodrošina tiešu atpakaļpirkumu Sabiedrībai, tādējādi tie neatbilst kritērijiem, kas ļautu tos klasificēt par līgumiem, kas paredz “tranzīta pārskaitījumus” saskaņā ar SFPS Nr. 9. 

Līdz ar to Sabiedrības attiecīgie parāda instrumenti neatbilst daļējas atzīšanas pārtraukšanas prasībām un procentu izmaksas, kas atspoguļo investoram samaksātos procentus, tiek uzrādītas bilances postenī “Procentu izmaksas un tamlīdzīgas izmaksas” (4. piezīme).


Cesijas līgumi bez atpakaļpirkuma garantijām

Cesijas līgumi bez atpakaļpirkuma prasībām ir līgumi, kas būtībā nodod investoriem visus ar īpašumtiesībām saistītos riskus un atlīdzības, kas ir vienāda ar pilnībā proporcionālu naudas plūsmas daļu, kas saņemama no Sabiedrības parāda instrumentiem. Tādēļ šādus līgumus klasificē kā vienošanos par tranzīta pārskaitījumiem saskaņā ar SFPS Nr. 9.

Tādējādi tiek pārtraukta atzīšana pilnai proporcionālai daļai, kas vienāda ar investora prasību saistībā ar attiecīgo parāda instrumentu.

Atsavinātā daļa tiek uzskaitīta ārpusbilancē (18. piezīme), un procentu ieņēmumi tiek atzīti attiecībā uz atlikušo līdzdalību. Atlikusī līdzdalība ir starpība starp procentiem, kas nopelnīti par
attiecīgo Sabiedrības parāda instrumentu, un attiecīgo procentu daļu, ko nopelnījis investors.


Rezerves

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve

Veicot pāreju no Latvijas latiem uz EUR, Sabiedrībai ir izveidojusies valūtas pārvērtēšanas rezerve EUR 1 apmērā.

Patiesās vērtības rezerve

Patiesās vērtības rezerve ietver kumulatīvās neto izmaiņas FVOCI parādā vērtspapīru patiesajā vērtībā līdz brīdim, kad aktīva atzīšana tiek pārtraukta vai tas tiek pārklasificēts. 

Pārējās rezerves

Pārējās rezerves tiek izmantotas, lai reģistrētu ietekmi no darījumiem ar īpašniekiem īpašnieku kapacitātē, un ietver Sabiedrības izsniegtas finanšu garantijas.  


Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts pienākums), ko ir izraisījis kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas apvienoto ienākumu pārskatā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas ir atgūtas. Gadījumā, kad būtiska ietekme ir naudas vērtībai laikā, uzkrājumi tiek aprēķināti, diskontējot paredzamo nākotnes naudas plūsmu, izmantojot pirmsnodokļu likmi, kas atspoguļo riskus, kas attiecas uz konkrētajām saistībām. Ja tiek veikta diskontēšana, uzkrājumu palielināšana laika gaitā tiek atzīta kā aizņēmumu izmaksas.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Iespējamās saistības un aktīvi 

Šajā atsevišķajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā atsevišķajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.


Maksājumi ar akcijām

Pašu kapitāla darījumi

Izmaksas, kas radušās no darījumiem ar norēķiniem pašu kapitālā, tiek noteiktas patiesajā vērtībā datumā, kad norēķins ir piešķirts, izmantojot atbilstošu vērtēšanas modeli. Izmaksas tiek atzītas kā darbinieku pabalstu izmaksas kopā ar attiecīgu pieaugumu pašu kapitālā (citas kapitāla rezerves) laika periodā, kurā pakalpojums tiek sniegts un atkarībā no apstākļiem darba izpildes nosacījumi izpildīti (garantēšanas periods). Kumulatīvās izmaksas, kas saistībā ar pašu kapitāla darījumiem atzītas katrā pārskata datumā līdz garantēšanas datumam, atspoguļo pagājušo garantēšanas perioda laiku un Sabiedrības veikto labāko aplēsi attiecībā uz to pašu kapitāla instrumentu skaitu, kas galu galā tiks garantēti. Izmaksas vai ieņēmumi attiecīgā perioda apvienoto ienākumu pārskatā atspoguļo izmaiņas perioda sākumā un beigās atzītajās kumulatīvajās izmaksās.

Nekādas izmaksas netiek atzītas attiecībā uz atlīdzībām, kas galu galā netiek garantētas, jo nav izpildītas attiecīgās ārpustirgus saistības un/vai pakalpojumu nosacījumi. Ja atlīdzības ietver tirgus vai negarantētus nosacījumus, darījumi tiek uzskaitīti kā garantēti neatkarīgi no tā vai negarantētie nosacījumi ir izpildīti, ja visas citas saistības un/vai pakalpojumu nosacījumi ir izpildīti.

Ja atlīdzības pašu kapitāla darījuma veidā nosacījumi tiek mainīti, minimālā atzīstamā izmaksu summa ir nemodificētās atlīdzības patiesā vērtība piešķiršanas datumā, ja atlīdzības sākotnējie nosacījumi ir izpildīti. Papildu izmaksas, kas tiek noteiktas izmaiņu datumā, tiek atzītas par jebkādām izmaiņām, kas palielina ar akcijām veikto maksājumu kopējo patieso vērtību vai kā citādi dod darbiniekam zināmu labumu. Ja sabiedrība vai darījuma puse anulē atlīdzību, jebkāda atlīdzības atlikusī patiesā vērtība tiek nekavējoties atzīta apvienoto ienākumu pārskatā kā izmaksas.


Ieņēmumi un izmaksas

Izmaksas tiek atzītas to rašanās brīdī. Izmaksas atzīst bez pievienotās vērtības nodokļa. Dažās situācijās nav iespējams pilnībā atgūt PVN par saņemtiem pakalpojumiem vai PVN, kas aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Šādos gadījumos PVN atzīst attiecīgā izdevumu posteņa sastāvā. Tāds pats princips tiek piemērots gadījumos, kad nav atgūstams aktīva iegādes darījumā samaksāts PVN.

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par Sabiedrības iespēju gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt. 


Efektīvā procentu likmes metode

Saskaņā ar 9. SFPS procentu ieņēmumus uzrāda, visiem amortizētajā iegādes vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem piemērojot efektīvo procentu likmi, kas precīzi diskontē aplēstos nākotnes naudas maksājumus vai ieņēmumus visā finanšu instrumenta lietderīgās izmantošanas laikā vai atkarībā no apstākļiem īsākā laika periodā līdz attiecīgā finanšu aktīva vai saistību neto uzskaites vērtībai. Aprēķinā tiek ņemti vērā visi finanšu instrumenta līguma nosacījumi, un tas ietver visas maksas vai papildu izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz šo instrumentu un ir neatņemama efektīvās procentu likmes, bet ne nākotnes kredītu zaudējumu sastāvdaļa.

Kad finanšu aktīvs kļūst par tādu, kura vērtība ir samazinājusies, un tiek klasificēts kā 3. kategorijas, Sabiedrība aprēķina procentu ienākumus, piemērojot EIR finanšu aktīva neto amortizētajai iegādes vērtībai. Ja finanšu aktīvs atveseļojas un tā vērtība vairs netiek uzskatīta par samazinātu, Sabiedrība atkal aprēķina procentu ienākumus bruto vērtībā.


Ienākumi no bezcerīgo parādu cedēšanas

Peļņa vai zaudējumi no šaubīgu no finanšu nomas izrietošu prasību un kredītu un izsniegtu avansu pārdošanas tiek uzrādīti neto vērtībā postenī “Neto peļņa/zaudējumi no amortizētajā izmaksu vērtībā novērtēto finanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas”. Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no cesijas darījumiem, tiek atzīti apvienoto ienākumu pārskatā darījuma datumā kā starpība starp saņemtajiem ieņēmumiem un cedēto atzīto pārtraukto nomas/aizdevumu debitoru uzskaites vērtību.


Finansējuma piesaistes izmaksas

Izmaksas, kas saistītas ir finansējuma piesaisti, ietver savstarpējo kreditēšanas platformu izmantošanas administrācijas izmaksas. Rēķini par šiem izdevumiem tiek sagatavoti katru mēnesi, un izdevumi tiek atzīti Sabiedrības apvienoto ienākumu pārskatā to rašanās brīdī.


Ieņēmumi un izdevumi no līgumiem ar klientiem

Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 15. SFPS ietvaros iekļauj pārdotās preces vai sniegtos pakalpojumus, kas radīti Sabiedrības parastās saimnieciskās darbības rezultātā. Sabiedrība izmanto šādus kritērijus, lai identificētu līgumus ar klientiem:
- līguma puses ir apstiprinājušas līgumu (rakstiski, mutiski vai saskaņā ar citām ierastām uzņēmējdarbības metodēm) un ir apņēmušās pildīt savas attiecīgās saistības;
- katras puses tiesības attiecībā uz nododamajām precēm vai pakalpojumiem var identificēt;
- nododamo preču vai pakalpojumu apmaksas noteikumus var identificēt;
- līgumam ir komerciāls raksturs (t.i., paredzams, ka līguma rezultātā mainīsies sabiedrības nākotnes naudas plūsmu risks, laiks vai summa);
- ir iespējams, ka Sabiedrība saņems atlīdzību, uz kuru tai būs tiesības apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem, kas tiks nodoti klientam.

Izpildes saistības ir līgumos ar Sabiedrības klientiem ietverti solījumi (vai nu tieši vai netieši ietverti) nodot klientiem atšķirīgas preces vai pakalpojumus. Ja preces vai pakalpojumi ir atšķirīgi, solītās preces vai pakalpojumi ietver atsevišķas izpildes saistības. Solīto preci vai pakalpojumu uzskata par atšķirīgu, ja klients var gūt labumu no pašas preces vai pakalpojuma atsevišķi vai ar citiem jau pieejamiem resursiem (t.i., kuri ir individuāli atšķirīgi), un prece vai pakalpojums ir atsevišķi identificējams no citiem līgumā ietvertajiem solījumiem (atšķirīgs līguma kontekstā). Abiem šiem kritērijiem ir jābūt izpildītiem, lai secinātu, ka prece vai pakalpojums ir atšķirīgs.

Sabiedrība ņem vērā, vai līgumā ir ietverti citi solījumi, kas ir atsevišķas izpildes saistības, un kurām ir nepieciešams piešķirt daļu no darījuma cenas. Nosakot iekārtu pārdošanas darījuma cenu, Sabiedrība ņem vērā mainīgās atlīdzības ietekmi, nozīmīgu finansēšanas komponentu esamību, bezskaidras naudas atlīdzību un klientam maksājamo atlīdzību (ja tāda ir).

Ieņēmumus Sabiedrība atzīst brīdī, kad tiek izpildītas izpildes saistības nodot klientam apsolītās preces vai pakalpojumu. Ieņēmumi tiek atzīti, kad klients iegūst kontroli pār attiecīgo preci vai pakalpojumu. Ieņēmumi līgumiem ar klientiem tiek atzīti, kad kontrole pār precēm vai pakalpojumu tiek nodota klientam par summu, kas atspoguļo atlīdzību, kuru Sabiedrība paredz saņemt apmaiņā pret šādām precēm vai pakalpojumiem.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Ieņēmumi un izdevumi no līgumiem ar klientiem (turpinājums)

Ieņēmumi no izpildītām izpildes saistībām tiek atzīti laika gaitā, ja tiek izpildīts viens no zemāk uzskaitītajiem kritērijiem:
- klients reizē saņem un patērē labumus;
- klients kontrolē aktīva izveidi vai uzlabošanu;
- Sabiedrības darbības rezultātā tiek radīts aktīvs un Sabiedrībai ir tiesības saņemt atlīdzību par pabeigto darbību.

Klientam nododamo preču vai pakalpojumu apmaksas nosacījumi saskaņā ar līguma noteikumiem ir 45 līdz 60 dienu laikā no pakalpojumu sniegšanas vai preču pārdošanas. Darījuma cenu parasti nosaka līguma nosacījumi. Rēķini parasti tiek izrakstīti pēc tam, kad preces ir pārdotas vai pakalpojumi ir sniegtas.

2022. un 2021. gadā Sabiedrība neslēdza līgumus ar atgriešanas tiesībām, finansēšanas komponentiem, bezskaidras naudas atlīdzību vai klientam maksājamo atlīdzību.

Sabiedrība ir secinājusi, ka attiecībā uz ieņēmumiem tā darbojas kā pilnvarotājs, izņemot ieņēmumus no parādu piedziņas darbībām un aģenta pakalpojumiem, jo Sabiedrība parasti kontrolē preces vai pakalpojumus pirms tie tiek nodoti klientam.

Ja kāda cita puse ir iesaistīta preču vai pakalpojumu sniegšanā Sabiedrības klientiem, Sabiedrība uzskata, ka tas ir galvenā atbildīgā puse, ja tas iegūst kontroli pār kādu no zemāk uzskaitītajiem elementiem:

a) preci vai citu aktīvu no otras puses, ko tas nodod klientam.

b) tiesības uz pakalpojumu, kas jāveic otrai pusei, un kas dod sabiedrībai iespēju vadīt šo pusi sniegt pakalpojumu klientam sabiedrības vārdā.

c) otras puses preci vai pakalpojumu, ko tas apvieno ar citām precēm vai pakalpojumiem, sniedzot konkrēto preci vai pakalpojumu klientam. 

Vadības spriedums attiecībā uz darījumiem, kuros Sabiedrība darbojas kā pilnvarnieks, ir aprakstīts 3.piezīmē.


Komisijas naudas ienākumi no finanšu nomas darbības (6. piezīme)

Ienākumi no paradu iekasēšanas un nopelnītās soda naudas (konkrētā brīdī)

Ienākumus no parādu piedziņas un soda naudām atzīst Sabiedrības apvienoto ienākumu pārskatā brīdī, kad pastāv liela varbūtība, ka tiks veikts norēķins par šādiem pakalpojumiem, tāpēc ienākumus atzīst vienīgi tad, kad faktiski tiek saņemts maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem.

Ienākumi no soda naudām rodas, kad klienti pārkāpj no finanšu nomas izrietošo prasību un patēriņa kredītu līgumu nosacījumus, piemēram, kavējot maksājumu datumu. Šādās situācijās Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt klientiem atmaksu saskaņā ar līguma noteikumiem. Sabiedrība atzīst ienākumus no samaksātajām soda naudām naudas saņemšanas brīdī, jo norēķinu iespējamība un laiks ir neskaidrs. Gadījumā, ja klienti nesamaksā soda naudu, Sabiedrība ir tiesīga īstenot ķīlas atsavināšanu.

Ienākumi no parādu piedziņas darbībām parasti rodas, kad klienti kavē veicamos maksājumus. Kā iznomātājs Sabiedrība ir tiesīga uz nomas līgumos ar klientiem iekļautajām aizsargājošajām tiesībām, kas nosaka klientiem aizsargāt un uzturēt transportlīdzekļa stāvokli, jo tas kalpo kā nomas nodrošinājums. Sabiedrības ieņēmumi ietver Sabiedrības iekšējo un ārējo izmaksu kompensāciju saistībā ar parādu pārvaldību, juridiskās izmaksas, kā arī transportlīdzekļa atsavināšanu nomas līguma izbeigšanas gadījumā, un tie tiek iekasēti no klientiem saskaņā ar līguma noteikumiem. Parādu piedziņas ienākumi tiek atzīta neto (aģentu) līmenī, jo šīs summas tiek iekasētas no klienta saskaņā ar līguma noteikumiem, un Sabiedrība nekontrolē šos pakalpojumus, pirms to nodošanas klientam. Izpildes saistības tiek apmierinātas brīdī, kad attiecīgais pakalpojums tiek sniegts.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (12.piezīme)

Ieņēmumi no klientu piesaistes (konkrētā brīdī)

Komisijas naudas ieņēmumi par klientu piesaisti: Sabiedrība sniedz klientu piesaistīšanas pakalpojumus savām radniecīgajām sabiedrībām. Sabiedrība neatkarīgi slēdz nomas līgumus radniecīgo sabiedrību vārdā. Papildus tam Sabiedrība konsultē un sazinās ar klientiem, nodrošina, ka klientu sūdzības un pieteikumi tiek saņemti un izskatīti, apstiprina klientu identitāti un klientu sniegtās informācijas patiesumu, pārbaudot publiskus reģistrus, izskaidro līgumos ietvertos pienākumus un tiesiskās sekas, izskata pieteikumus un slēdz līgumus radniecīgo sabiedrību vārdā. Pakalpojums tiek sniegts, kad radniecīgās sabiedrības klients ir parakstījis nomas līgumu un šādus ienākumus atzīst konkrētā brīdī.


Mainīgās atlīdzības ieņēmumi no klientu piesaistes (konkrētā brīdī)

2019. gada 26. septembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar AS “Primero Finance” par klientu piesaistes pakalpojumu sniegšanu, kas ietver mainīgo atlīdzības komponentu.

Maksa tiek iekasēta par visiem ar klientiem noslēgtiem līgumiem. Maksa sastāv no diviem komponentiem - fiksētā un mainīgā. Fiksētā maksa ir noteikta kā procenti no kopējās aizdevuma summas, un rēķini par to tiek izrakstīti katru mēnesi, balstoties uz iepriekšējā mēnesī noslēgto līgumu sarakstu. Mainīgā maksa ir papildu maksa, ko nosaka kā procentuālu daļu, kas atkarīga no konkrēta gada procentu likmju sliekšņa (APR) katram atsevišķam noslēgtam līgumam.

Gan fiksēto, gan mainīgo klientu piesaistes maksas daļu aprēķina un iekļauj rēķinos katru mēnesi. Ieņēmumus no maksas fiksētās daļas atzīst brīdī, kad ir izpildītas attiecīgās izpildes saistības un nav jāizdara būtiski spriedumi, lai noteiktu darījuma cenu vai to, ka ir izpildītas izpildes saistības.

Papildu maksa par klientu piesaisti ir uzskatāma par mainīgo atlīdzību, jo tās pamatā ir katra noslēgtā līguma gada procentu likme.

Lai arī papildu maksu atzīst brīdī, kad tiek noslēgts līgums starp klientu un AS “Primero Finance”, ieņēmumus no mainīgas maksas Sabiedrība atzīst tikai tādā apmērā, cik ir ticams, ka tie tiks gūti un ka brīdī, kad ar mainīgo atlīdzību saistītā nenoteiktība tiks atrisināta, atzīto kumulatīvo ieņēmumu summa netiks būtiski samazināta. Rēķini par papildu maksu tiek izsniegti līdz brīdim, kad līgums tiek pārtraukts neatkarīgi no pārtraukšanas iemesla - vai nu atmaksa pirms noteiktā termiņa vai saistību neizpilde. Maksu par klientu piesaisti, kas nav ietverta rēķinos, nevar pieprasīt no AS “Primero Finance”.

Ja kredītiem iestājas saistību neizpilde, puses vienojas novērtēt tās ietekmē radušos zaudējumus. Gadījumos, kad visu nenokārtotā parāda summu nav bijis iespējams segt ķīlas realizācijas rezultātā, Sabiedrība atgriež daļu (proporcionāli nesegtā parāda apmērām) no papildu maksas, kas ir tikusi ietverta rēķinā AS “Primero Finance”.

No līguma parakstīšanas datuma līdz 2022. gada 31. decembrim ir bijuši 215 saistību neizpildes gadījumi, un papildu maksa ir tikusi atgriezta tikai 64 no tiem (2021. gada 31. decembrī bija 98 saistību neizpildes gadījumi, 30 gadījumos papildu maksa bija atgriezta).

Ieņēmumus no mainīgās un fiksētās daļas atzīst apvienoto ienākumu pārskatā kā komisijas naudu par klientu piesaisti. Detalizēta informācija ir sniegta 12. piezīmē.


2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (12.piezīme) (turpinājums)

Ieņēmumi no pārstādāmajām izmaksām - aģenta pakalpojumi (konkrētā brīdī): 

Sabiedrības sniegtie aģenta pakalpojumi ietver dažādus pakalpojumus, piemēram, norēķinus par izmaksām saistīto un trešu pušu labā un šo izmaksu iekļaušanu rēķinos klientiem vai saistītām pusēm. Sniedzot šos pakalpojumus klientiem, Sabiedrība rīkojas aģents. Šādi pakalpojumi tiek sniegti ar mērķi izmantot mēroga ietaupījumus, iepērkot pakalpojumus, kurus izmanto gan Sabiedrība, gan saistītās puses, gan trešās puses. Izpildes saistības tiek apmierinātas brīdī, kad attiecīgais pakalpojums tiek sniegts. Šiem pakalpojumiem Sabiedrība nepiemēro uzcenojumu.


Ieņēmumi no pakalpojumu maksas (konkrētā brīdī): 

Saistītajām pusēm Sabiedrība sniedz mārketinga, partnerību vadības, automašīnu vērtēšanas, parādu piedziņas, automašīnu pārdošanas, IT sistēmu atbalsta un citus pakalpojumus. Maksa par šo pakalpojumu izpildi tiek atzīta brīdī, kad darījums ir pabeigts, jo klients saņem labumus no Sabiedrības veiktās izpildes tikai pēc veiksmīgas nepieciešamo procedūru izpildes. Pakalpojumu maksu aprēķina un uzkrāj katru mēnesi, un rēķinus Sabiedrība izdod nākamajā mēnesī. Ieņēmumus atzīst brīdī, kad pakalpojums tiek sniegts.


Līgumi

Līguma aktīvi

Līguma aktīvi ir tiesības uz atlīdzību apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem, kas nodoti klientam. Ja Sabiedrība nodod preces klientam, pirms klients samaksā atlīdzību vai pirms pienācis maksājuma termiņš, līguma aktīvs tiek atzīts par nopelnītu atlīdzību.

Sabiedrības finanšu stāvokļa pārskatā 31. decembrī ir uzrādīti līgumu aktīvi. Skatīt 23. piezīmi.


Pircēju un pasūtītāju parādi

Debitoru parāds atspoguļo Sabiedrības tiesības uz beznosacījuma atlīdzību (t.i., ir jāpaiet tikai noteiktam laika periodam, pirms ir pienācis minētās atlīdzības maksājuma termiņš).

Pircēju un pasūtītāju parādi ir uzrādīti bilances postenī “Pircēju un pasūtītāju parādi” (21.piezīme).

Pircēju un pasūtītāju parādi nav procentus nesoši, un to parastais dzēšanas termiņš ir 30 līdz 120 dienas.


Līguma saistības

Līguma saistības ir pienākums nodot preces vai pakalpojumus klientam, par kuriem Sabiedrība ir saņēmusi atlīdzību no klienta (vai par ko pienākas atlīdzība no klienta). Ja klients samaksā atlīdzību, pirms Sabiedrība nodod preci vai pakalpojumu klientam, līguma saistības tiek atzītas, kad maksājums ir veikts vai pienācis maksājuma veikšanas termiņš (atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem noticis agrāk). Līguma saistības tiek atzītas kā ieņēmumi, kad Sabiedrība ir izpildījusi savus līgumā noteiktos pienākumus.

Sabiedrības finanšu stāvokļa pārskatā 31. decembrī nav ietverta līgumsaistību summa.


Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Sakot ar 2018. gada 1. janvāri, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izmaiņām juridiskām personām nav jāmaksā ienākuma nodoklis par gūto peļņu. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek maksāts par sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu. Tādējādi pārskata perioda nodokļa aktīvi un saistības tiek novērtētas, izmantojot nodokļu likmi, kas piemērojama nesadalītajai peļņai. Sadalītajai un nosacīti sadalītajai peļņai tiek piemērota nodokļa likme 20 procentu apmērā no bruto summas jeb 20/80 no neto izmaksām. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividenžu izmaksu tiek atzīts atsevišķajā apvienoto ienākumu pārskatā kā izmaksas tajā pārskata periodā, kad attiecīgās dividendes pasludinātas, savukārt pārējiem nosacītās peļņas objektiem - brīdī, kad izmaksas radušās pārskata gada ietvaros.

Pirms dividenžu izsludināšanas nekādi uzkrājumi uzņēmumu ienākuma nodoklim par dividenžu izmaksu netiek atzīti. Tā kā UIN tiek maksāts par sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu, neveidojas pagaidu starpības starp aktīvu un saistību vērtībām, kas tika izmantotas nodokļu aprēķiniem, un to vērtību grāmatvedības uzskaitē. Tāpēc netiek atzīts ne atliktā nodokļa aktīvs, ne atliktā nodokļa saistības.


Saistītās personas

Ja viena persona var kontrolēt otru vai arī, ja tai ir ievērojama ietekme uz otru pusi, pieņemot ar finansēm vai saimniecisko darbību saistītus lēmumus, tad tās tiek uzskatītas par saistītām personām. Sabiedrības saistītās personas ir akcionāri, kas varētu kontrolēt vai kam ir būtiska ietekme pār Sabiedrību, pieņemot ar saimniecisko darbību saistītus lēmumus, Sabiedrības augsta līmeņa vadība, ieskaitot tā uzraudzības struktūru ─ Revīzijas komisiju, un iepriekš minēto personu tuvi ģimenes locekļi, kā arī sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.


Saistītās puses ir personas vai personas tuvi ģimenes locekļi saskaņā ar zemāk minētiem noteikumiem: 

• šai personai ir kontrole vai kopīga kontrole pār pārskatu sniedzēju sabiedrībai; 

• šai personai ir būtiska ietekme pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; vai 

• šī persona ir pārskatu sniedzēja sabiedrības vai tā mātes sabiedrības augstākās vadības pārstāvis.


Sabiedrība saistīta ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

• sabiedrība un pārskatu sniedzēja sabiedrība pieder vienai uzņēmumu grupai (kas nozīmē, ka mātes sabiedrība, meitas sabiedrība un māsu sabiedrības ir radniecīgās sabiedrības vienai 

• viena sabiedrība ir otras sabiedrības asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums (vai asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums tās grupas sabiedrībai, kurai pieder otra sabiedrība);

• abas sabiedrības ir kopuzņēmumi vienai un tai pašai trešajai pusei;

• viena sabiedrība ir trešās puses kopuzņēmums, bet otra sabiedrība ir tās pašas trešās puses asociētā sabiedrība;

• sabiedrība ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns atskaišu sniedzēja sabiedrības darbiniekiem vai sabiedrības, kura saistīta ar atskaišu sniedzēju, darbiniekiem. Ja atskaišu sniedzēja
uzņēmums pats ir šāda veida plāns, saistītās puses ir arī to sponsorējošie darba devēji;

• sabiedrību kontrolē vai kopīgi kontrolē persona, kas identificēta (a) punktā;

• personai, kas identificēta (a)(i) punktā, ir būtiska ietekme pār sabiedrību vai ir sabiedrības (vai tā mātes sabiedrības) augstākās vadības pārstāvis;

• sabiedrība vai jebkurš grupas, kuram tas pieder, loceklis sniedz augstākās vadības personāla pakalpojumus pārskatu sniedzējam vai tā mātes sabiedrībai.


Darījumi ar saistītām pusēm - resursu, pakalpojumu vai saistību nodošana starp pārskatu sniedzēja sabiedrību un tā saistīto pusi neatkarīgi no tā, vai tiek noteikta maksa.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

e) Svarīgākās grāmatvedības uzskaites politikas (turpinājums)


Dividendes

Dividenžu izmaksa Sabiedrības akcionāriem atsevišķajos finanšu pārskatos tiek atzīta kā saistības un nesadalītās peļņas sadale tajā periodā, kurā Sabiedrības akcionāri apstiprinājuši
dividendes (25.piezīme).


Notikumi pēc bilances datuma

Atsevišķajos finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski (40. piezīme).


3. Nozīmīgi grāmatvedības spriedumi, aplēses un pieņēmumi


Sagatavojot atsevišķos finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, vadība pamatojas uz noteiktiem spriedumiem, aplēsēm un pieņēmumiem, kas attiecas uz aktīvu, saistību, ieņēmumu un izdevumu atzīšanu un uzrādāmajām iespējamām saistībām. Būtiskākias spriedums ir saistīts ar Sabiedrības spēju turpināt darbību, savukārt, būtiskas aplēšu jomas finanšu pārskatu sagatavošanā ir finanšu aktīvu vērtības samazinājums, vērtības samazināšanās pārbaudes ieguldījumam meitas sabiedrības kapitālā un finanšu garantiju patiesā vērtība. Lai gan šīs un citas šajā piezīmē aprakstītas aplēses ir sagatavotas, balstoties uz visaptverošu vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no tām.

Piemērojot Sabiedrības grāmatvedības uzskaites principus, vadība izdarījusi šādus vērtējumus, kuriem ir bijusi vislielākā ietekme uz atsevišķajā finanšu pārskatā atzītajām summām.

Finanšu aktīvu vērtības samazinājums 

Lai saskaņā ar 9. SFPS aprēķinātu zaudējumus no vērtības samazināšanās visām finanšu aktīvu kategorijām, ir nepieciešams spriedums, it īpaši par nākotnes naudas plūsmu apjomu un laiku, kā arī par ķīlu vērtību, nosakot zaudējumus no vērtības samazināšanās un novērtējot kredītriska būtisku pieaugumu. Šīs aplēses balstās uz vairākiem faktoriem, kuru izmaiņas var izraisīt dažādu līmeņu uzkrājumus. Sabiedrības ECL aprēķini izriet no sarežģītiem modeļiem ar vairākiem pamatā esošiem pieņēmumiem attiecībā uz mainīgo lielumu izvēli un to savstarpējo atkarību. ECL modeļu elementi, kas tiek uzskatīti par grāmatvedības spriedumiem un aplēsēm, ietver saistību neizpildi un zaudējumus saistību neizpildes gadījumā, spriedums tiek piemērots arī, nosakot būtisku kredītriska pieaugumu.

Saistību neizpildes varbūtība (SNV)

Saistību neizpildes varbūtība atspoguļo aplēsto iespējamību, ka noteiktā nākotnes periodā radīsies saistību neizpilde, kas ir definēta kā: 61 DPD.

Lai aplēstu PD rādītāju, Sabiedrība izmanto Markova ķēdes metodoloģiju. Šajā metodoloģijā tiek izmantota vēsturisko datu un kavēto dienu un saistību neizpildes statistiskā analīze, lai novērtētu aizdevumus, kas beigās tiks norakstīti.

Sabiedrība izmanto 12 mēnešu pastāvīgu horizonta logu (vai mazāku termiņu, ja produkta dzīves cikls ir īsāks par 12 mēnešiem vai vēsturiskie dati ir pieejami par īsāku periodu) un par n- to pakāpi 12 mēnešu matricā tika noteiktas aplēses dzīvescikla laikā (n ir atkarīgs no aplēstā dzīvescikla, piem., ja tas ir 36 mēneši, tad n=3).

Riska darījumi tiek sagrupēti pēc nokavēto dienu (DPD) kredītiem / nomām.

Sabiedrība izmanto 6 mēnešu (pastāvīgs horizonts) pārejas logu un par n-to pakāpi 6 mēnešu matricā noteiktas aplēses dzīvescikla laikā. Ar šo pieeju uzlabojās PD aprēķinu konsekvence, t.i., tika ņemta vērā 6 mēnešu sezonalitātes ietekme un izlīdzināta mainīgā ietekme, ko rada regulārās izmaiņas biznesa procesos.

Aprēķini tiek piemēroti produktu līmenī (nomas/ nodrošināti aizdevumi vai nenodrošināti aizdevumi). Riska darījumi tiek sagrupēti pēc nokavēto dienu (DPD) kredītiem / nomām.


Uz nākotni vērsto makroekonomikas rādītāju modelis portfeļa vērtības samazinājuma novērtējumam

Saskaņā ar SFPS Nr. 9 prasībām Sabiedrība izvērtē uz nākotni vērstu informāciju un iestrādā to vērtības samazinājuma modelī. Vērtības samazinājuma izmaiņas tiek modelētas, ņemot vērā nākotnē sagaidāmās izmaiņas makroekonomikas faktoros. 2021. gadā Sabiedrība nomainīja Hierarhiskā Beijesa modeļa pieeju uz vienkāršotu pieeju, pamatojoties uz sakarību analīzi starp ievades mainīgo izmaiņām un izmaiņām PD rādītājā un Sabiedrības eksperta atzinumu. Jaunā makro modeļa apraksts ir sniegts turpmāk.

Makro modelī ir izmantotas sagaidāmās izmaiņas makroekonomikas rādītājos gadu pret gadu un pieņemts, ka izmaiņas 1. stadijas PD ir tādas pašas vai līdzīgas. 

3. Nozīmīgi grāmatvedības spriedumi, aplēses un pieņēmumi (turpinājums)


Finanšu aktīvu vērtības samazinājums (turpinājums)

Ir izmantoti šādi mainīgie:

1. IKP pieaugums (IKP)

2. Bezdarba līmeņa izmaiņas (UR)

3. Inflācijas rādītāja izmaiņas (IR).

Modelis ietver rādītājus, kas, pamatojoties uz Sabiedrības ekspertu viedokli un pielietoto praksi nozarē, varētu būtiski ietekmēt finanšu produktu saistību nepildīšanas rādītājus. Šādus rādītājus plaši izmanto arī banku un nebanku nozare visā pasaulē. Modelis pieņem saistību starp makro indikatoru izmaiņām un 1. stadijas PD izmaiņām. Ja pastāv cieša korelācija starp 1. stadijas PD un makro indikatora izmaiņām, tad, lai noteiktu makro indikatora izmaiņu ietekmi uz PD, tika izmantots lineārās regresijas vienādojums. Ja starp 1. stadijas PD un makro rādītāju izmaiņām nav redzama korelācija, ietekme uz PD tiek novērtēta, pamatojoties uz pieejamo datu kvalitatīvu analīzi un pamatotiem ekspertu pieņēmumiem.


Lai ņemtu vērā iespējamās ekonomiskās svārstības un nenoteiktību, tiek ņemti vērā trīs scenāriji un izmantoti galīgajā aprēķinā, lai iegūtu vidējo svērto varbūtību:

    1. bāzes scenārijs - pamatojoties uz faktiskajiem datiem un prognozēm pēc ārējā avota.

    2. sliktākais scenārijs - balstoties uz ekspertu viedokli par iespējamo makroekonomisko rādītāju pasliktināšanos.

    3. labākais scenārijs - balstoties uz ekspertu viedokli par makroekonomisko rādītāju iespējamo uzlabošanos.


Sliktākais un labākais scenārijs tiek iegūts no bāzes scenārija palielināšanas vai samazināšanas bāzes scenārija pēc dotās makro indikatora prognozes ticamības intervāla. Katrai makroekonomiskā rādītāja prognozei ir pieejami ticamības intervāli, un tos ir viegli nolasīt no grafika. Katram scenārijam ir arī noteikta iespējamība, ka tas notiks. Grupa piemēro 15% varbūtību sliktākajam scenārijam un tikai 5% labākajam gadījumam.


Lai iegūtu makro indikatora izmaiņu galīgo ietekmi uz PD, katram makro indikatoram piemērotie svari un gala rezultāts tiek ņemts kā makrorādītāja PD ietekmes vidējais svērtais lielums. Svari tiek mainīti, pamatojoties uz to nozīmi saistību neizpildes līmeņa ietekmēšanā kopumā. Ņemot vērā modeļu galvenos pieņēmumus, Sabiedrības eksperti izvērtē vēsturiskās attiecības un izvēlas svarus katrai valstij atsevišķi. Latvijai svari ir šādi: UR - 48%, IR - 48% un IKP - 5%.


Lai ņemtu vērā nākotnes nenoteiktību gadījumā, ja modelis dos pozitīvu PD korekciju, Sabiedrība nolēma būt piesardzīgam un vērtības samazināšanās korekcijai nepiemērot uzlabojošu PD efektu. Šādā gadījumā 2022. gadam tiek noteikti 0% uzlabojumu griesti.


Tad makro modeļa rezultāts tiek piemērots 1. stadijas PD katra mēneša noslēgumā, sākot ar 2021. gada decembri. Makro prognozes tiek pastāvīgi atjaunotas reizi ceturksnī, un paredzams, ka arī makro modelis tiks atjaunots reizi ceturksnī 2023. gadā.


Saistību neizpildes izkliedes vektors (DDV)

Saistību neizpildes izkliedes vektors (angl: default distribution vector) atspoguļo PD rādītāja izkliedi 12 mēnešu vai dzīvescikla laikā. To aprēķina, izmantojot vēsturiskos datu paraugus no visiem kredītiem ar saistību neizpildi.


Zaudējumi no saistību neizpildes

No finanšu nomas izrietošas prasības

Sabiedrība stingri uzrauga no finanšu nomas izrietošo prasību ar saistību neizpildi atgūšanu un katru mēnesi pārskata LGD rādītājus, ņemot vērā faktiski atgūtās summas.

- LGD aprēķinā tiek izmantotas visas no finanšu nomas izrietošās prasības, kurās vēsturiski nav pildītas saistības. Ja līgums tiek pārtraukts pirms tiek sasniegta saistību neizpilde, tiek uzskatīts, ka aizdevumā netiek pildītas saistības (agrīna saistību neizpilde), un tas tiek iekļauts LGD paraugā. Šādu aizņēmumu atgūšana tiek uzraudzīta katru mēnesi. Tiek sekots līdzi naudas atgūšanai, izmantojot parasto parādu piedziņas procesu, pārdodot automašīnu, cedējot un ierosinot tiesvedību.

- Pārjaunotās nomas (atjaunojusies maksātspēja pēc līguma pārtraukšanas) ietekmē arī LGD rādītāju, ietverot pēc līguma pārjaunošanas atgūtos naudas līdzekļus un salīdzinot tos ar EAD līgumiem, kas vēlāk ir pārjaunoti, tā iegūstot atveseļošanās rādītāju. Atveseļošanās rādītājs pārjaunotiem līgumiem tiek aprēķināts trīs gadu periodā. Aprēķinot vērtības samazinājumu 2022. gada 31. decembrī, tika izmantots atveseļošanās rādītājs 90.4% (31.12.2021.: 82.5%). Iepriekš aprakstītais LGD rādītājs tiek izmantots visām portfeļa grupām, izņemot nenodrošinātajiem aizdevumiem. LGD rādītājs nenodrošinātajam portfelim tiek aplēsts, izmantojot triangulāru atgūšanas matricu visiem nenodrošinātajiem kredītiem. Atgūtās summas tiek diskontētas ar efektīvo procentu likmi atkarībā no mēnešu skaita starp datumu, kad kontam tika piešķirts nenodrošināta konta status, līdz datumam, kad tika atgūti līdzekļi. Tā kā lielākā daļa automašīnu pārdošanas darījumu notiek pirms nenodrošinātā statusa piešķiršanas, LGD rādītājs nenodrošinātajam portfelim ir augstāks nekā citām grupām.


Kredīti un izsniegti avansi (nenodrošināti kredīti)

Nenodrošinātiem aizdevumiem LGD nosaka, pamatojoties uz parāda pārdošanas tirgus aktivitāti un piedāvātajām cenām. Saistībām vēlākajās stadijās (DPD 360) LGD rādītājs ir noteikts 100% apmērā.


Riska darījumu, kuros netiek pildītas saistības, (EAD) modelēšana

Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības, tiek modelēti, koriģējot neatmaksāto nomas atlikumu un no nomas izrietošās prasības pārskata perioda beigu datumā par nākamo 12 mēnešu laikā paredzamajām atmaksām. 2022. gada 31. decembrī tas ir piemērots tikai 1. stadijas riska darījumiem. Novērtējumu veic, balstoties uz līgumā noteikto atmaksas grafiku, kas koriģēts par novēroto vēsturisko atmaksas rādītāju. Vēsturiskā atmaksas pieredze tiek uzskatīta par uzticamu pamatu aplēsēm par nākotnē sagaidāmo saistību atmaksu.


Aizdevumu radniecīgām un nesaistītām sabiedrībām un debitoru parādu vērtības samazināšanās

Radniecīgo un nesaistīto sabiedrību debitoru parādi ir pakļauti Sabiedrības kredītriskam. Tāpēc ELC noteikšanā ir piemērots salīdzinošs PD un LGD rādītājs, kas balstīts uz
Standard&Poor's korporatīvas statistikas izpēti.

Būtisks kredītriska pieaugums darījumos ar radniecīgām un nesaistītām sabiedrībām tiek noteikts, balstoties uz Sabiedrībai pieejamu informāciju par šo sabiedrību finanšu darbības rezultātiem. Novērtējumā tiek salīdzināts radniecīgās un nesaistītās sabiedrības finanšu stāvoklis vērtības samazinājuma novērtēšanas datumā ar tās finanšu stāvokli brīdī, kad tika slēgts riska darījums. Lai riska darījumus pārceltu uz 2.stadiju, tiek izmantots 30 dienu kavējuma indikators.


Vērtības samazināšanās pārbaudes ieguldījumam meitas sabiedrības kapitālā

Lietošanas vērtības aprēķinos ir izmantoti šādi galvenie pieņēmumi:

Atgūstamā vērtība tika noteikta, balstoties uz brīvo naudas plūsmu attiecību pret pašu kapitālu (lietošanas vērtību), izmantojot diskontētās naudas plūsmas prognozes par piecu gadu periodu, ietverot beigu gadu.

Lai noteiktu atgūstamo vērtību, naudas plūsmas prognozēm piemērotā diskonta likme bija 12,62% (2021. gadā - 11,61%), un tā balstījās uz ārējiem informācijas avotiem. Tika pieņemts, ka gala pieauguma temps ir 1% (2021. gadā - 1%). Cits galvenais pieņēmums, uz kuru vadība balstīja savas naudas plūsmas prognozes par periodu, bija meitasuzņēmuma darbības nākotnes rentabilitāte.

3. Nozīmīgi grāmatvedības spriedumi, aplēses un pieņēmumi (turpinājums)


Vērtības samazināšanās pārbaudes ieguldījumam meitas sabiedrības kapitālā (turpinājums)

Ņemot vērā visus iepriekš minētos aspektus, 2022. gada 31. decembrī un 2021. gada 31. decembrī Sabiedrība nav atzinusi uzkrājumus ieguldījuma meitas sabiedrībā vērtības samazinājumam.


Iegulto atvasināto instrumentu nošķiršana no galvenā līguma

Sabiedrība ir noslēgti atsevišķi pārdošanas vai pirkšanas iespējas līgumi (opcijas), kas var paātrināt emitēto obligāciju atmaksu. Šādas opcijas paredzētas obligāciju (galvenā līguma) prospektā un individuālos līgumos ar obligāciju turētājiem un atbilst iegulta atvasināta instrumenta definīcijai saskaņā ar SFPS Nr. 9.

Obligāciju prospektā iekļauta pirkšanas iespēja dod Sabiedrībai tiesības, bet ne pienākumu pilnībā vai daļēji priekšlaicīgi atpirkt esošas obligācijas ar 1% prēmiju. Līgumos ar atsevišķiem parādzīmju turētājiem iekļautās pārdošanas vai pirkšanas iespējas piešķir Sabiedrībai un attiecīgajam parādzīmes turētājam tiesības atpirkt vai pārdot parādzīmes pa izmantošanas cenu, kas ir vienāda ar attiecīgo parādzīmju amortizēto iegādes vērtību.

Sabiedrības vadība ir izvērtējusi, ka iegultie atvasinātie instrumenti nav līgumiski atdalāmi, tie nav līgumiski pārņemami un tiem ir viens un tas pats darījumu partneris. Katras opcijas izmantošanas cena izmantošanas datumā ir aptuveni vienāda ar obligāciju amortizēto iegādes vērtību, tādēļ šie iegultie atvasinātie instrumenti nav atdalāmi no galvenā līguma.


Finanšu garantijas

Patiesās vērtības (PV) noteikšana un sākotnējā atzīšana

Sabiedrība ir izvēlējusies noteikt garantiju patieso vērtību, izmantojot sagaidāmo kredītzaudējumu novērtēšanas metodi. Garantijas patiesā vērtība tiek noteikta kā EAD, SNV un ZSN rādītāju reizinātājs. EAD nosaka, balstoties uz līgumā noteiktās garantijas garantēto summu (38.pielikums) un izvērtējot Sabiedrība proporcionālo daļu no garantētās summas, kas aplēsta, ņemot vērā garantiju sniedzēju (Sabiedrība un citas Mogo Finance S.A. meitas sabiedrības) aktīvu kopsummu tā pārskata perioda beigās, kurā ir ietverts attiecīgais garantiju līgums.


Sagaidāmo kredītzaudējumu noteikšana turpmākas novērtēšanas nolūkā

Patiesās vērtības aplēšanai Sabiedrība izmanto līdzīga kredītriska sabiedrības, piemēram, Koncerna mātes sabiedrības Mogo Finance S.A. salīdzinošos datus. Kopš sākotnējā atzīšanas Sabiedrība ir novērtējusi, ka Koncerna mātes sabiedrības kredītrisks nav pieaudzis, un tāpēc garantijas saistības tiek uzskatītas par 1.stadijas riska darījumu.


Nomas termiņa noteikšana saskaņā ar SFPS Nr.16 (Sabiedrība kā nomnieks)

Nomas termiņa noteikšanā saskaņā ar SFPS Nr.16 un neatceļamā nomas perioda ilguma noteikšanā sabiedrībai ir jāpiemēro līguma definīcija saskaņā ar SFPS Nr.15 un jānosaka periods, kurā līgums ir spēkā. Nosakot nomas termiņu, Sabiedrība ņem vērā abu pušu tiesības un pienākumus. Jā līguma darbību jebkurā laikā vai pēc neatceļamā nomas perioda beigām var pārtraukt gan iznomātājs, gan nomnieks un nemaksāt par to būtisku soda naudu, tas nozīmē, ka pēc neatceļamā perioda nepastāv spēkā esošas tiesības un pienākumi. Nomas līgumiem bez fiksēta termiņa un līgumiem, kas katru mēnesi tiek pagarināti, līdz kāda no pusēm paziņo par līguma pārtraukšanu, Sabiedrība uzskata, ka šo līgumu ietvaros tam nav īstenojamas tiesības un pienākumi, tāpēc tiek izdarītas pamatotas aplēses par nomas termiņu.

Apsverot Sabiedrības iespējas pagarināt vai nepārtraukt nomas līgumu, Sabiedrība, pirmkārt, novērtē tās un iznomātāja tiesības šādas iespējas robežās. Sabiedrība apsver, vai nomas līgumos ietvertās iespējas (1) sniedz vienpusējas tiesības vienai pusei (t.i., Sabiedrība) un (2) rada pienākumu otrai pusei šīs tiesības ievērot (i.e., iznomātājam). Ja nevienai līgumslēdzējai pusei nav pienākuma, Sabiedrības novērtējums ir tāds, ka nomas līguma termiņa izvērtēšanas kontekstā opcijas netiks izskatītas. Šādā gadījumā nomas līguma termiņš nepārsniedz neatceļamo līgumtermiņu. Nosakot nomas termiņu, Sabiedrība izvērtē nomas līgumu noteiktās soda naudas, kā arī ekonomiskos stimulus nomas līgumu pagarināšanai, piemēram, vai pamatā esošais aktīvs ir stratēģisks.


Nomas saistību pieaugošās aizņēmumu likmes noteikšana saskaņā ar SFPS Nr.16 (Sabiedrība kā nomnieks)

Nomas saistības sākotnēji novērtē to nomas maksājumu pašreizējā vērtībā, kas nomas sākuma datumā nav samaksāti, diskontējot ar nomas netiešo procentu likmi vai, ja tā nav viegli pieejama, tad ar Sabiedrības pieaugošo aizņēmumu likmi. Kopumā Sabiedrība izmanto pieaugošo aizņēmuma likmi kā diskonta likmi.

Sabiedrība ir izmantojusi tirgus likmes kā pieaugošās aizņēmuma likmi. Sabiedrība uzskata izmantotās tirgus likmes par atbilstošu mēru pieaugošo aizņēmuma likmju noteikšanā, jo tās precīzi atspoguļo Sabiedrības spēju finansēt konkrētu aktīvu iegādi.

Pēc tam tiek apsvērta vietējo aizdevēju pieeja aktīvu finansēšanai katras meitas sabiedrības līmenī. Saskaņā ar Sabiedrības novērtējumu katra meitas sabiedrība ir labas kvalitātes aizņēmējs tās vietējā tirgū.


3. Nozīmīgi grāmatvedības spriedumi, aplēses un pieņēmumi (turpinājums)


Pārdošanas darījums ar saņemšanu atpakaļ nomā

Pārdošanas darījums ar saņemšanu atpakaļ nomā ir darījums, kura ietvaros Sabiedrība iegādājas aktīvu un tad šo pašu aktīvu iznomā tam pašam klientam. Lai noteiktu, kā uzskaitīt pārdošanas darījumus ar saņemšanu atpakaļ nomā, Sabiedrība vispirms izvērtē, vai nomas aktīva sākotnējo nodošanu no pārdevēja nomnieka (Klienta) pircējam-iznomātājam (Sabiedrībai) var uzskatīt par pārdošanas darījumu. Lai noteiktu, vai pārdošanas darījums ir noticis, Sabiedrība piemēro 15. SFPS prasības. Galvenie rādītāji tam, ka Sabiedrība ir ieguvusi kontroli pār aktīvu, ir tas, ka Sabiedrībai:
• ir pašreizējs pienākums veikt maksājumus;
• fiziski pieder iegādātais aktīvs;
• ir īpašumtiesības (uz iegādāto aktīvu);
• ir ar (iegādātā aktīva) īpašumtiesībām saistītie riski un atlīdzības;
• Sabiedrība ir pieņēmusi aktīvu;
• aizņēmējam ir iespēja vai pienākums izpirkt aktīvu par summu, kas ir mazāka par aktīva sākotnējo pārdošanas cenu.

2020. gada 31. decembrī uzņēmums secināja, ka tā pārdošanas un atpakaļnomas līguma noteikumi (tostarp automātiska īpašumtiesību nodošana uz aktīvu aizņēmējam nomas termiņa beigās vai iegultās atpirkšanas iespējas) ir tādi, ka aktīvu nodošana no pārdevēja-nomnieka uzņēmumam neatbilst un nekad neatbilst 15. SFPS prasībām. Šāds secinājums atšķiras no uzņēmuma vērtējuma 2019. gada 31. decembrī un sākotnējās 9. un 15. SFPS un 16. SFPS pieņemšanas 2018. gada 1. janvārī. Vadība uzskata, ka iepriekš piemērotais spriedums nebija pareizs.


SPPI novērtēšana

Novērtējot to, vai līgumiskās naudas plūsmas veido SPPI, Sabiedrība izvērtē konkrētā instrumenta līgumiskos noteikumos. Tas ietver novērtējumu attiecībā uz to, vai finanšu aktīvs ietver līgumisku noteikumu, kas varētu mainīt līgumisko naudas plūsmu laiku vai apjomu tādā apmērā, ka tas varētu neatbilst šim nosacījumam.
Veicot šo novērtējumu, Sabiedrība izvērtē:
• ārpusbilances notikumus, kas varētu mainīt naudas plūsmu apjomu un laiku;
• parāda attiecību pret pašu kapitālu (leverage feature)
• priekšlaicīgas atmaksas un atmaksas termiņa pagarinājuma nosacījumus; un
• nosacījumus, kas ierobežo Sabiedrības prasījuma tiesības uz naudas plūsmām no konkrētiem aktīviem, (piem., aizdevumi bez prasījuma tiesībām papildus nodrošinājumam);
• iezīmes, kas maina atlīdzību par naudas laikvērtību, (piem., periodiska procentu likmju pārskatīšana).
Detalizētāks apraksts par to, kādus spriedumus vadība ir izdarījusi, lai novērtētu, vai standarta kredīti, kredīti bez prasījuma tiesībām papildus nodrošinājumam un pārdošanas
darījumi ar saņemšanu atpakaļ nomā atbilst SPPI kritērijiem, lūdzam skatīt 2. piezīmē.


Darbība pilnvarotāja vai pilnvarnieka statusā

Sabiedrība ir novērtējusi, ka, sniedzot parādu piedziņas pakalpojumus (6. piezīme), tā neiegūst kontroli pār šiem pakalpojumiem pirms tie tiek nodoti klientam, jo šādi pakalpojumi vai preces tiek iegādātas klientu labā. Tāpēc šajos darījumos Sabiedrība ir uzskatāma par aģentu.

Sabiedrība rīkojas kā aģents (12. un 32. piezīme), iegādājoties konkrētas preces un pakalpojumus no trešajām pusēm tās klientu un saistīto pušu labā, galvenokārt tie ir juridiski, personāla atlases un līdzīgi pakalpojumi.

Sabiedrība neiegūst kontroli pār pakalpojumu, neuzņemas krājumu risku, kā arī tai nav tiesību noteikt pārdošanas cenu.


4. Procentu ieņēmumi

2022

2021EUR

EUR

Procentu ieņēmumi no no finanšu nomas izrietošām prasībām

766,168

1,083,568

Procentu ieņēmumi no sabiedrību savstarpējiem aizdevumiem, kas aprēķināti pēc efektīvās procentu likmes 

5,317,794

5,155,061

Procentu ieņēmumi no kredītiem un izsniegtiem avansiem, kas aprēķināti pēc efektīvās procentu likmes metodes

888,498

1,514,314

KOPĀ:

6,972,460

7,752,943


Procentu ieņēmumi ietver procentus, kas nopelnīti par Sabiedrības portfeli, kura atzīšana ir pārtraukta (18. un 19. piezīme).


Bruto un neto nopelnītie procenti:

2022

2021
EUR

EUR

Bruto procentu ienākumi6,972,460

7,753,108

Procenti, kuru atzīšana pārtraukta saistībā ar Sabiedrības aktīvu portfeļa atzīšanas pārtraukšanu*

-

(165)
KOPĀ NETO PROCENTI:

6,972,460

7,752,943


*Procenti, kuru atzīšana pārtraukta saistībā ar Sabiedrības aktīvu portfeļa atzīšanas pārtraukšanu attiecas uz P2P procentiem par kredītiem bez atpirkšanas garantijas.

Atzīšana ir pārtraukta arī daļai procentu ieņēmumu, jo Sabiedrība ir piešķīrusi P2P investoriem daļu no no finanšu nomas izrietošajām prasībām un patēriņa kredītiem. Ja cesijas līgumā nav paredzēts atpakaļpirkuma pienākums, procentu ieņēmumus, kas gūti no šādiem cesijas līgumiem, pārtrauc atzīt Sabiedrības procentu ieņēmumu sastāvā summā, kas vienāda ar investora prasību par nopelnītiem procentiem.

5. Procentu izdevumi

2022

2021EUR

EUR

Procentu izdevumi par amortizētajā iegādes vērtībā novērtētām finanšu saistībām:Procentu izdevumi par izsniegtām obligācijām

3,605,030

3,551,694

Procentu izdevumi par aizņēmumiem no savstarpējās kreditēšanas platformas

349,050

418,475

Procentu maksājumi par aizņēmumiem no radniecīgajām sabiedrībām

15,290

16,062

Procentu izdevumi par nomas saistībām

20,760

20,001

Procentu izdevumi par aizņēmumiem no bankām

170,620


98,932


KOPĀ:

4,160,750

4,105,164


Finanšu gada laikā Sabiedrība veiksmīgi piesaistīja finansējumu, izmantojot savstarpējās kreditēšanas platformu. Procentu izdevumi no savstarpējās kreditēšanas platformas ir samazinājušies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, jo ir samazinājies savstarpējās kreditēšanas platformās piesaistītā finansējuma apjoms.

Plašāka informācija sniegta 27. piezīmē.


6. Komisijas naudas ieņēmumi no finanšu nomas darbības

Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem, kas atzīti konkrētā brīdī

2022

2021

EUR

EUR

Bruto ienākumi no parādu piedziņas darbības10,455

31,477

Bruto izdevumi no parādu piedziņas darbības

(60,707)

(87,514)

Neto parādu piedziņas ienākumi: 

(50,252)

(56,037)


Komisijas naudas ienākumi

602

1,149

Saņemtas soda naudas
83,138

132,186


KOPĀ:

33,488

77,2987. Vērtības samazinājums

2022

2021
EUR


EUR

Finanšu nomas vērtības samazinājuma izmaiņas (18. piezīme)26,034

(349,111)

Kredītu un izsniegtu avansu vērtības samazinājuma izmaiņas (19. piezīme)

(244,028)

(1,184,875)

Norakstīti debitori444,666

1,704,424

KOPĀ:

226,672

170,438


8. Neto peļņa/(zaudējumi) no amortizētajā iegādes vērtībā novērtētu finanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas

2022

2021

EUR

EUR

Finanšu noma


Ienākumi no finanšu nomas izrietošo prasību cedēšanas saistītām pusēm

2,200,814

7,460,201

Zaudējumi no finanšu nomas izrietošo prasību cedēšanas saistītām pusēm(1,726,480)

(5,539,914)

KOPĀ:

474,334

1,920,288


Finanšu noma


Ienākumi no finanšu nomas izrietošo prasību cedēšanas nesaistītām pusēm

94,103

9,465

Zaudējumi no finanšu nomas izrietošo prasību cedēšanas nesaistītām pusēm(96,466)

(26,594)

KOPĀ:

(2,363)

(17,129)


Kredīti un izsniegtie avansi

Ienākumi no kredītu un izsniegto avansu cedēšanas saistītām pusēm

2,264,855

876,319

Zaudējumi no kredītu un izsniegto avansu cedēšanas saistītām pusēm 

(1,847,326)

(684,516)

KOPĀ:

417,529

191,803


Kredīti un izsniegtie avansi


Ienākumi no kredītu un izsniegto avansu cedēšanas nesaistītām pusēm

24,073


52,238

Zaudējumi no finanšu nomas izrietošo prasību cedēšanas nesaistītām pusēm

(53,405)

(125,197)

KOPĀ:

(29,332)

(72,959)
Neto ienākumi (zaudējumi) no finanšu nomas izrietošo prasību un kredītu un izsniegto avansu cedēšanas

KOPĀ:


860,168


2,022,003


8. Neto peļņa/(zaudējumi) no amortizētajā iegādes vērtībā novērtētu finanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas (turpinājums)


2022. gadā Sabiedrība cedēja debitoru parādus saistītām un nesaistītām pusēm. Plašāka informācija par darījumiem ar saistītām pusēm ir sniegta 32. piezīmē.

Portfelis, kas tika cedēts saistītai pusei, ietver tikai aktīvus līgumus, kas būtiski palielināja cesijas ienākumus, bet līgumi, kas tika cedēti nesaistītām pusēm, ietver bezcerīgus parādus, kuru līgumi ir tikuši pārtraukti un kurus Sabiedrība nesagaidīja atgūt pilnā apmērā, pārjaunojot līgumu.

Cedējot no finanšu nomas izrietošās prasības vai kredītu un izsniegto avansu portfeli, Sabiedrība atceļ cedētajiem aktīviem izveidoto uzkrājumu vērtības samazinājumam daļu. Papildus informācija sniegta 18. un 19. piezīmē.

Neto zaudējumus, kas rodas no cedētā portfeļa atzīšanas pārtraukšanas, Sabiedrība atzīst atsevišķi un samazina par cesijas ienākumiem.9. Ar savstarpējo kreditēšanas platformu pakalpojumiem saistītās izmaksas

2022

2021
EUR


EUR

Maksa par savstarpējās kreditēšanas platformas izmantošanu48,634

53,616

KOPĀ:

48,634

53,61610. Pārdošanas izmaksas

2022

2021

EUR

EUR

Mārketinga pakalpojumu izdevumi (tai skaitā vides reklāmas)

12,566

8,116

Reklāma tiešsaistē

41

2,045

Mārketinga izdevumi kopā
12,607


10,161

Pārējās pārdošanas izmaksas30,631

30,056

KOPĀ:

43,238

40,21711. Administrācijas izmaksas

2022

2021

EUR

EUR

Darbinieku algas915,794

1,267,673

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums

126,332

149,771

Maksa par vadības pakalpojumiem

493,905

558,916

Profesionālie pakalpojumi*

55,901

70,466

Kredītu datu bāžu izdevumi

41,322

102,571

IT pakalpojumi

98,788

92,974

Biroja un filiāļu uzturēšanas izdevumi

62,502

59,356

Personāla atlases izmaksas

10,057

-

Komandējumu izmaksas

1,209

-

Komunikāciju izmaksas

10,058

11,369

Citas personāla izmaksas

23,542

31,549

Mazvērtīgā inventāra izdevumi

734

6,498

Bankas komisijas

17,655

18,872

Transporta izdevumi

804

495

Citi administrācijas izdevumi

14,561

10,326

KOPĀ:

1,873,164

2,380,836


*Maksa par Sabiedrības gada pārskata par 2022. gadu revīziju 46 000 EUR (2021: EUR 55 000)


Atlīdzība augstākajai vadībai

2022

2021

Valdes un padomes locekļi


EUR


EUR

Darba alga

154,774

208,349

Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas36,511

49,149

KOPĀ:

191,285

257,498


2022. gada 31. decembrī nav saistību pret Sabiedrības valdes locekļiem (2021. gada 31. decembrī: 0). Valdes locekļiem nav piešķirti labumi un Sabiedrībai nav saistību attiecībā uz bijušo valdes locekļu vecuma pensijām.


12. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

2022

2021
EUR


EUR

Ieņēmumi no klientu piesaistes pakalpojumiem*

517,763

529,705

Ieņēmumi no pakalpojumu maksas**

655,933

1,263,356

Ienākumi, kas atzīti no finanšu garantijas amortizācijas (36.piezīme)

524,077

1,043,412

Izmaiņas uzkrājumos iespējamām PVN saistībām un soda naudām (26. piezīme)

-

211,280

Peļņa no meitasuzņēmuma pārdošanas

600

-

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi


63,592

40,388

KOPĀ:

1,761,965

3,088,142


*Komisijas naudas ienākumi par klientu piesaisti ietver ienākumus par sniegtajiem klientu piesaistes pakalpojumiem saistītajai un meitas sabiedrībai.

**Ienākumi no pakalpojumu maksas par mārketinga, partnerību vadības, automašīnu vērtēšanas, parādu piedziņas, automašīnu pārdošanas, IT sistēmu atbalsta un citiem pakalpojumiem ietver ienākumus no meitas sabiedrības 2022. gadā ir EUR 436 334 (2021: EUR 970 409) un ienākumus no saistītās puses 2022. gadā EUR 219 599 (2021: EUR 292 947). 


Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem, kas atzīti konkrētā brīdī, darījumos, kuros Sabiedrība rīkojās kā pilnvarnieks*

2022

2021
EUR


EUR

Bruto ienākumi no darījumiem ar saistītām pusēm

656,855

635,297

Bruto izdevumi darījumos ar saistībām pusēm(656,855)

(635,297)


KOPĀ:

-

-


* Ieņēmumi no izdevumu iekasēšanas, piemēram, dīleru komisijas maksas, automašīnu servisa un tehniskās apkopes, datu bāzes, šajos atsevišķajos finanšu pārskatos tiek uzrādīti kā ieņēmumi neto vērtībā.13. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

2022

2021
EUR


EUR

Gada maksa par kreditēšanas licenci

55,000

55,000

Izmaiņas uzkrājumos iespējamām PVN saistībām un sodam (26. piezīme)

24,594

-

Zaudējumi no lietošanas tiesību aktīvu atsavināšanas (17. piezīme)

-

42,155

Zaudējumi no meitas sabiedrības pārdošanas

-

1

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

21,193

12,975

KOPĀ:

100,787

110,131


Ikgadējās valsts nodevas par kredītpakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību apmērs ir 55 000 EUR (2021: EUR 55 000).14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

31.12.2022.

31.12.2021.

EUR

EUR

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (saistības)/pārmaksa


(3,129)

(2,943)

KOPĀ:

(3,129)

(2,943)


UIN ir jāmaksā tikai tad, ja tiek izmaksātas dividendes no pārskata gada peļņas, un tas nav piemērojams iepriekšējo gadu uzkrātajai peļņai.


15. Nemateriālie ieguldījumi


    Licences

Citi nemateriālie ieguldījumi

Kopā

EUR

EUR

EUR

Sākotnējā vērtība

38,670

56,946

95,616

Uzkrātā amortizācija

(38,670)

(42,435)

(81,105)

2021. gada 1. janvārī


-

14,511

14,511


2021

Iegāde

-

-

-

Izslēgšana

-

-

-


Amortizācija

-

(14,511)

(14,511)

Izslēgto aktīvu amortizācija

-

-

-


Sākotnējā vērtība

38,670

56,946

95,616

Uzkrātā amortizācija

(38,670)

(56,946)

(95,616)

2021.gada 31. decembrī


-

-

-


2022

Iegāde

-

-

-

Izslēgšana

-

-

Pārklasifikācija 

10,162

(10,162)

-


Amortizācija

-

Izslēgto aktīvu amortizācija

-

-

Pārklasifikācija (amortizācija)

(10,162)

10,162

-


Sākotnējā vērtība

48,832

46,784

95,616

Uzkrātā amortizācija

(48,832)

(46,784)

(95,616)

2022.gada 31. decembrī


-

-

-


Amortizācijas izmaksas ir iekļautas 11.piezīmē - 'Administrācijas izmaksas'.16. Pamatlīdzekļi, avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem, ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos un lietošanas tiesību aktīvi


Pamatlīdzekļi

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos

Lietošanas tiesību aktīvi

KOPĀ


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Sākotnējā vērtība

181,419

2,031

19,283

1,181,846

1,384,579

Uzkrātais nolietojums un vērtības samazinājums

(105,931)

(2,031)

(12,961)

(155,196)

(276,119)

2021.gada 31. decembrī

75,488

-

6,322

1,026,650

1,108,460


2021

Iegāde

13,518

-

-

666,363

679,881

Izslēgšana

(2,151)

-

-

(1,172,495)

(1,174,646)

Nolietojums

(44,767)

-

(2,519)

(87,974)

(135,260)

Izslēgto aktīvu nolietojums

2,151

-

-

170,601

172,752


Sākotnējā vērtība

192,786

2,031

19,283

675,714

889,814

Uzkrātais nolietojums

(148,547)

(2,031)

(15,480)

(72,569)

(238,627)

2021.gada 31. decembrī

44,239

-

3,803

603,145

651,187


2022

Iegāde

-

-

-

203,397

203,397

Izslēgšana

(988)

-

-

-

(988)

Nolietojums

(21,444)

-

(1,815)

(102,936)

(126,195)

Izslēgto aktīvu nolietojums

742

-

-

-

742


Sākotnējā vērtība

191,798

2,031

19,283

879,111

1,092,223

Uzkrātais nolietojums

(169,249)

(2,031)

(17,295)

(175,505)

(364,080)

2022.gada 31. decembrī

22,549

-

1,988

703,606

728,143


Nolietojuma izmaksas ir iekļautas 11. piezīmē - 'Administrācijas izmaksas'.


17. Lietošanas tiesību aktīvi un nomas saistības


Lietošanas tiesību aktīvi un citas saistības par tiesībām lietot aktīvus finanšu stāvokļa pārskatā un apvienoto ienākumu pārskatā ir uzrādītas šādi:


31.12.2022.

31.12.2021.

AKTĪVI


EUR


EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi


Lietošanas tiesību aktīvi - telpas

703,605

603,145

KOPĀ:

703,605

603,145

PASĪVS

Ilgtermiņa kreditori

Nomas saistības par lietošanas tiesību aktīviem

613,371

532,457

Īstermiņa kreditori

Nomas saistības par lietošanas tiesību aktīviem

105,593

77,821

KOPĀ:

718,964

610,278


2022

2021

Apvienoto ienākumu pārskatā uzrādītās nomas
EUR


EUR

Administrācijas izmaksas

Izdevumi, kas saistīti ar mazvērtīgu aktīvu nomu un īstermiņa nomām

(115,470)

(98,039)

Telpu lietošanas tiesību aktīva nolietojums (16.piezīme)

(102,936)

(87,974)

Pārējie ienākumi

Ieņēmumi/(izdevumi) no lietošanas tiesību aktīvu atcelšanas (13. piezīme)

-

(42,155)

Procentu izdevumi (finanšu izmaksas)

Procentu izdevumi par telpu lietošanas tiesību aktīvu (5.piezīme)(20,760)

(20,001)

Kopā nauda aizplūde nomas darījumu rezultātā

(239,166)

(248,169)


Vidēji svērtā aizņēmumu likme nomas saistībām 2022. gadā bija 2.73% (2021: 2.73%.) Izmaksas, kas saistītas ar mainīgiem nomas maksājumiem, kuri nav atkarīgi no indeksa vai likmes, gadā, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, bija nulle. Sabiedrībai nav nomu ar garantētu atlikušo vērtību vai nomu, kas vēl nav sākušās, bet kuras Sabiedrība ir apņēmusies sniegt.18. No finanšu nomas izrietošas prasības


Tabulā ir atspoguļota kredītkvalitāte un maksimālais kredītrisks saskaņā ar Sabiedrības iekšējo kredītreitinga sistēmu un iedalījumu stadijās gada beigās. Uzrādītās summas ietver uzkrājumus vērtības samazinājumam.


2022

2021


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

No finanšu nomas izrietošas prasības


1. stadija

2. stadija

3. stadija

KOPĀ

KOPĀ

Nav kavēti

1,762,511

65,262

34,653

1,862,426

2,306,356

1-30

188,610

5,796

4,102

198,508

308,944

31-60

-

24,585

4,408

28,993

105,317

>60
-

0

457,311

457,311

281,484

KOPĀ BRUTO:

1,951,121

95,643

500,474

2,547,238

3,002,102


Izmaiņas no finanšu nomas izrietošo prasību bruto uzskaites vērtībā un atbilstošajos ECL uzkrājumos ir šādas:


2022

EUR

EUR

EUR

EUR

No finanšu nomas izrietošas prasības
1. stadija

2. stadija

 3. stadija

Kopā

Atlikums 2022. gada 1. janvārī

2,343,061

225,049

433,993

3,002,102

Pārcelts uz 1. stadiju

96,623

(83,873)

(12,750)

-

Pārcelts uz 2. stadiju

(42,708)

45,743

(3,035)

-

Pārcelts uz 3. stadiju

(159,637)

(51,549)

211,186

-

Iegādāti jauni finanšu aktīvi

1,677,343

42,288

99,350

1,818,982

Nokārtoti debitoru parādi

(178,089)

(18,672)

(2,970)

(199,730)

Norakstīti debitoru parādi

(1,686,840)

(55,325)

(112,802)

(1,854,968)

Daļēji nokārtoti debitoru parādi

(98,632)

(8,018)

(112,499)

(219,149)

Atlikums 2022. gada 31. decembrī

1,951,121

95,643

500,474

2,547,238


18. No finanšu nomas izrietošas prasības (turpinājums)

2021

EUR

EUR

EUR

EUR

No finanšu nomas izrietošas prasības
1. stadija

2. stadija

 3. stadija

Kopā

Atlikums 2021. gada 1. janvārī

2,556,601

329,679

858,900

3,745,180

Pārcelts uz 1. stadiju

81,230

(72,868)

(8,361)

-

Pārcelts uz 2. stadiju

(85,165)

93,029

(7,864)

-

Pārcelts uz 3. stadiju

(49,172)

(26,682)

75,854

-

Iegādāti jauni finanšu aktīvi

1,925,828

64,264

103,765

2,093,856

Nokārtoti debitoru parādi

(169,415)

(32,496)

(16,424)

(218,335)

Norakstīti debitoru parādi

(1,855,547)

(88,385)

(517,746)

(2,461,678)

Daļēji nokārtoti debitoru parādi

(61,299)

(41,492)

(54,131)

(156,922)

Atlikums 2021. gada 31. decembrī

2,343,061

225,049

433,993

3,002,102


Pārcelšana starp dažādām stadijām atspoguļo gada laikā notikušās izmaiņas finanšu aktīvos, kuri slēguma bilances datumā ir citā stadijā nekā sākuma bilances datumā. Pārcelšana starp stadijām tiek veikta, balstoties uz sākuma atlikumiem. Iegādāti jauni finanšu aktīvi ir novērtēti, balstoties uz beigu atlikumu.

Debitoru parādi, kas tiek daļēji nokārtoti brīdī, kad aktīvs tiek pārcelts uz citu stadiju, tiek uzskaitīti tajā stadijā, uz kuru aktīvs tiek pārcelts. Tas ir periods līdz datumam, kad no finanšu nomas izrietošās prasības tiek pārceltas uz konkrēto stadiju.


2022

EUR

EUR

EUR

EUR

Uzkrājumi vērtības samazinājumam
1. stadija

2. stadija

 3. stadija

Kopā

Atlikums 2022. gada 1. janvārī

49,544

38,519

326,889

414,952

Pārcelts uz 1. stadiju

19,175

(14,206)

(4,969)

-

Pārcelts uz 2. stadiju

(1,430)

2,612

(1,183)

-

Pārcelts uz 3. stadiju

(4,113)

(8,917)

13,030

-

Jaunu iegādātu finanšu aktīvu vērtības samazinājums

42,425

8,132

54,187

104,745

Atcelts vērtības samazinājums nokārtotiem debitoru parādiem

(4,368)

(3,506)

(1,939)

(9,812)

Atcelts vērtības samazinājums norakstītiem debitoru parādiem

(33,343)

(9,112)

(66,994)

(109,449)

Neto pārvērtētie uzkrājumi 

(15,446)

3,246

52,750

40,550

Atlikums 2022. gada 31. decembrī

52,445

16,768

371,772

440,9852021

EUR

EUR

EUR

EUR

Uzkrājumi vērtības samazinājumam
1. stadija

2. stadija

 3. stadija

Kopā

Atlikums 2021. gada 1. janvārī

47,606

41,811

690,161

779,578

Pārcelts uz 1. stadiju

14,383

(9,005)

(5,378)

-

Pārcelts uz 2. stadiju

(2,793)

8,156

(5,363)

-

Pārcelts uz 3. stadiju

(1,919)

(4,011)

5,930

-

Jaunu iegādātu finanšu aktīvu vērtības samazinājums

37,934

10,765

46,803

95,501

Atcelts vērtības samazinājums nokārtotiem debitoru parādiem

(3,620)

(3,516)

(7,018)

(14,154)

Atcelts vērtības samazinājums norakstītiem debitoru parādiem

(30,938)

(10,986)

(417,561)

(459,485)

Neto pārvērtētie uzkrājumi 

(11,110)

5,306

19,316

13,511

Atlikums 2021. gada 31. decembrī

49,544

38,519

326,889

414,952


Pārcelšana starp dažādām stadijām atspoguļo gada laikā notikušās izmaiņas uzkrājumos zaudējumiem no vērtības samazinājuma finanšu aktīviem, kuri slēguma bilances datumā ir citā stadijā nekā sākuma bilances datumā. Pārcelšana starp stadijām tiek veikta, balstoties uz ECL perioda sākumā. Vērtības samazinājums iegādātiem jauniem finanšu aktīviem ir novērtēts, balstoties uz beigu atlikumu.

Neto rezultāts no uzkrājumu zaudējumiem no vērtības samazinājuma pārvērtēšanas tiek uzskaitīts tajā stadijā, uz kuru aktīvs tiek pārcelts. Tas ir periods līdz datumam, kad uzkrājumi zaudējumiem no vērtības samazinājuma pārvērtēšanas tiek pārcelti uz konkrēto stadiju.


Izmaiņas no finanšu nomas izrietošo prasību bruto uzskaites vērtībā un atbilstošajos ECL uzkrājumos ir šādas:


Minimālie nomas maksājumi

Minimālie nomas maksājumi

EUR

%

EUR

%

No finanšu nomas izrietošas prasības

31.12.2022.

31.12.2022.

31.12.2021.

31.12.2021.

1. stadija

1,951,121

77%

2,343,061

78%

2. stadija

95,643

4%

225,049

7%

3. stadija

500,474

20%

433,993

14%

KOPĀ, BRUTO:

2,547,238

100%

3,002,102

100%


18. No finanšu nomas izrietošas prasības (turpinājums)


Minimālie nomas maksājumi

Izmaiņas perioda laikā

Minimālie nomas maksājumi

EUR

EUR

%

EUR

No finanšu nomas izrietošas prasības

31.12.2022.

31.12.2021.

1. stadija


1,951,121

(391,940)

-17%

2,343,061

2. stadija

95,643

(129,406)

-58%

225,049

3. stadija


500,474

66,481

15%

433,993

KOPĀ, BRUTO:

2,547,238

(454,864)

-15%

3,002,102Uzkrājumi vērtības samazinājumam

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

EUR

%

EUR

%

Uzkrājumi zaudējumiem no finanšu nomas izrietošo prasību vērtības samazināšanās

31.12.2022.

31.12.2022.

31.12.2021.

31.12.2021.

1. stadija52,445

12%

49,544

12%

2. stadija

16,768

4%

38,519

9%

3. stadija


371,772

84%

326,889

79%

UZKRĀJUMI KOPĀ:

440,985

100%

414,952

100%Uzkrājumi vērtības samazinājumam

Izmaiņas perioda laikā

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

EUR

EUR

%

EUR

Uzkrājumi zaudējumiem no finanšu nomas izrietošo prasību vērtības samazināšanās

31.12.2022.

31.12.2021.

1. stadija


52,445

2,901

6%

49,544

2. stadija

16,768

(21,750)

-56%

38,519

3. stadija


371,772

44,883

14%

326,889

UZKRĀJUMI KOPĀ:

440,985

26,034

6%

414,952Minimālie nomas maksājumi

Minimālo nomas maksājumu pašreizējā vērtība

Minimālie nomas maksājumi

Minimālo nomas maksājumu pašreizējā vērtība

EUR

EUR

EUR

EUR

No finanšu nomas izrietošas prasības

31.12.2022.

31.12.2022.

31.12.2021.

31.12.2021.

Līdz 1 gadam


1,258,250

736,616

1,493,740

830,726

No 2 līdz 5 gadiem kopā

2,778,253

1,420,813

3,035,507

1,469,936

Ilgāk kā 5 gadi
525,985

389,809

863,039

701,440

KOPĀ, BRUTO:

4,562,488

2,547,238

5,392,286

3,002,102


31.12.2022.

31.12.2021.

Nenopelnītie finanšu ienākumi

EUR

EUR

Līdz 1 gadam521,634

663,014

No 2 līdz 5 gadiem kopā

1,357,440

1,565,571

Ilgāk kā 5 gadi136,176

161,599

                                       

KOPĀ, BRUTO:

2,015,250

2,390,18431.12.2022.

31.12.2021.

No finanšu nomas izrietošas prasības

EUR

EUR

No finanšu nomas izrietošas ilgtermiņa prasības1,810,622

2,171,378

No finanšu nomas izrietošas īstermiņa prasības

680,133

770,096

Uzkrātie procenti56,483

60,628

KOPĀ, BRUTO:

2,547,238

3,002,102


18. No finanšu nomas izrietošas prasības (turpinājums)


31.12.2022.

31.12.2021.

Izmaiņas uzkrājumos zaudējumiem no vērtības samazināšanāsEUR

EUR

Uzkrājumi vērtības samazinājumam 1. janvārī414,952

779,578

Neto zaudējumi no vērtības samazinājuma gadā

312,635

485,375

Izslēgts vērtības samazinājums debitoru parādu cedēšanas dēļ

(286,602)

(850,001)

Uzkrājumi vērtības samazinājumam 31. decembrī440,985

414,952

Ilgtermiņa 

Īstermiņa

Ilgtermiņa 

Īstermiņa

31.12.2022.

31.12.2022.

31.12.2021.

31.12.2021.

No finanšu nomas izrietošās prasības, neto

EUR

EUR

EUR

EUR

No finanšu nomas izrietošas prasības
1,810,622

680,133

2,171,378

770,097

Uzkrātie procenti 

-

56,483

60,628

Pie kredītu izsniegšanas samaksātas un saņemtas komisijas maksas

(54,438)

(20,448)

(73,042)

(25,905)

Uzkrājumi vērtības samazinājumam
(56,188)

(384,797)

(92,480)

(322,472)
1,699,996

331,371

2,005,856

482,348


2022. gada 31. decembrī daļa no bruto finanšu nomas portfeļa EUR 151 403 apmērā tika ieķīlāta par labu AS Citadele banka kā nodrošinājums izsniegtajai kredītlīnijai (2021. gada 31. decembrī: EUR 237 017)19. Kredīti un izsniegtie avansi


Tabulā ir atspoguļota kredītkvalitāte un maksimālais kredītrisks saskaņā ar Sabiedrības iekšējo kredītreitinga sistēmu un iedalījumu stadijās gada beigās. Uzrādītās summas ietver uzkrājumus vērtības samazinājumam.

2022

2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Kredīti un izsniegtie avansi


1. stadija

2. stadija

3. stadija

KOPĀ

KOPĀ

Nav kavēti

1,457,197

85,893

39,159

1,582,249

2,956,372

1-30

178,155

39,736

14,615

232,506

668,243

31-60

-

17,684

28,170

45,854

81,428

>60
-

-

557,652

557,652

656,827

KOPĀ, BRUTO:

1,635,352

143,313

639,596

2,418,261

4,362,870


19. Kredīti un izsniegti avansi (turpinājums)


Izmaiņas kredītu un izsniegto avansu bruto uzskaites vērtībā un atbilstošajos ECL uzkrājumos ir šādas:

2022

EUR

EUR

EUR

EUR

Kredīti un izsniegtie avansi
1. stadija

2. stadija

 3. stadija

Kopā

Atlikums 2022. gada 1. janvārī

3,159,559

348,591

854,720

4,362,870

Pārcelts uz 1. stadiju

124,020

(99,851)

(24,169)

-

Pārcelts uz 2. stadiju

(79,962)

87,363

(7,401)

-

Pārcelts uz 3. stadiju

(125,626)

(80,109)

205,735

-

Iegādāti jauni finanšu aktīvi

1,218,547

23,245

51,433

1,293,224

Nokārtoti debitoru parādi

(440,550)

(39,792)

(34,893)

(515,236)

Norakstīti debitoru parādi

(2,060,852)

(68,326)

(309,022)

(2,438,199)

Daļēji nokārtoti debitoru parādi
(159,784)

(27,806)

(96,808)

(284,397)

Atlikums 2022. gada 31. decembrī

1,635,352

143,313

639,596

2,418,262


2021

EUR

EUR

EUR

EUR

Kredīti un izsniegtie avansi
1. stadija

2. stadija

 3. stadija

Kopā

Atlikums 2021. gada 1. janvārī

8,311,545

999,138

2,230,148

11,540,831

Pārcelts uz 1. stadiju

427,654

(317,909)

(109,746)

-

Pārcelts uz 2. stadiju

(175,972)

204,977

(29,005)

-

Pārcelts uz 3. stadiju

(168,886)

(158,785)

327,671

-

Iegādāti jauni finanšu aktīvi

1,116,793

33,539

47,383

1,197,714

Nokārtoti debitoru parādi

(797,225)

(93,939)

(33,491)

(924,654)

Norakstīti debitoru parādi

(5,013,229)

(252,351)

(1,370,198)

(6,635,778)

Daļēji nokārtoti debitoru parādi
(541,122)

(66,079)

(208,042)

(815,244)

Atlikums 2021. gada 31. decembrī

3,159,559

348,591

854,720

4,362,870


Pārcelšana starp dažādām stadijām atspoguļo gada laikā notikušās izmaiņas finanšu aktīvos, kuri slēguma bilances datumā ir citā stadijā nekā sākuma bilances datumā. Pārcelšana starp stadijām tiek veikta, balstoties uz sākuma atlikumiem. Debitoru parādi, kas tiek daļēji nokārtoti brīdī, kad aktīvs tiek pārcelts uz citu stadiju, tiek uzskaitīti tajā stadijā, uz kuru aktīvs tiek pārcelts. Tas ir periods līdz datumam, kad no finanšu nomas izrietošās prasības tiek pārceltas uz konkrēto stadiju.


2022

EUR

EUR

EUR

EUR

Uzkrājumi vērtības samazinājumam
1. stadija

2. stadija

 3. stadija

Kopā

Atlikums 2022. gada 1. janvārī

87,666

58,939

676,644

823,248

Pārcelts uz 1. stadiju

26,900

(15,958)

(10,942)

-

Pārcelts uz 2. stadiju

(3,784)

6,669

(2,884)

-

Pārcelts uz 3. stadiju

(4,524)

(13,331)

17,855

-

Jaunu iegādātu finanšu aktīvu vērtības samazinājums

29,154

3,515

26,255

58,924

Atcelts vērtības samazinājums nokārtotiem debitoru parādiem

(11,542)

(6,794)

(23,669)

(42,005)

Norakstīts vērtības samazinājums norakstītiem debitoru parādiem

(51,836)

(12,827)

(229,417)

(294,080)

Neto pārvērtētie uzkrājumi 
(25,426)

3,429

55,130

33,133

Atlikums 2022. gada 31. decembrī

46,607

23,642

508,971

579,220


2021

EUR

EUR

EUR

EUR

Uzkrājumi vērtības samazinājumam
1. stadija

2. stadija

 3. stadija

Kopā

Atlikums 2021. gada 1. janvārī

230,953

146,243

1,726,340

2,103,536

Pārcelts uz 1. stadiju

95,878

(42,818)

(53,059)

-

Pārcelts uz 2. stadiju

(7,012)

19,423

(12,411)

-

Pārcelts uz 3. stadiju

(5,507)

(25,089)

30,595

-

Jaunu iegādātu finanšu aktīvu vērtības samazinājums

20,390

5,048

24,473

49,911

Atcelts vērtības samazinājums nokārtotiem debitoru parādiem

(18,558)

(12,660)

(20,759)

(51,977)

Norakstīts vērtības samazinājums norakstītiem debitoru parādiem

(101,411)

(42,197)

(1,089,990)

(1,233,598)

Neto pārvērtētie uzkrājumi 
(127,066)

10,988

71,454

(44,625)

Atlikums 2021. gada 31. decembrī

87,666

58,939

676,644

823,248


Pārcelšana starp dažādām stadijām atspoguļo gada laikā notikušās izmaiņas finanšu aktīvos, kuri slēguma bilances datumā ir citā stadijā nekā sākuma bilances datumā. Pārcelšana starp stadijām tiek veikta, balstoties uz sākuma atlikumiem. Debitoru parādi, kas tiek daļēji nokārtoti brīdī, kad aktīvs tiek pārcelts uz citu stadiju, tiek uzskaitīti tajā stadijā, uz kuru aktīvs tiek pārcelts. Tas ir periods līdz datumam, kad no finanšu nomas izrietošās prasības tiek pārceltas uz konkrēto stadiju.

19. Kredīti un izsniegti avansi (turpinājums)


Izmaiņas kredītu un izsniegto avansu bruto uzskaites vērtībā un atbilstošajos ECL uzkrājumos ir šādas:


Minimālo aizdevuma maksājumu pašreizējā vērtība

Minimālo aizdevuma maksājumu pašreizējā vērtība

EUR

%

EUR

%

Kredīti un izsniegtie avansi

31.12.2022.

31.12.2022.

31.12.2021.

31.12.2021.

1. stadija1,635,352

68%

3,159,559

72%

2. stadija

143,313

6%

348,591

8%

3. stadija639,596

26%

854,720

20%

KOPĀ, BRUTO:

2,418,262

100%

4,362,870

100%


Izmaiņas perioda laikā

EUR

EUR

%

EUR

Kredīti un izsniegtie avansi

31.12.2022.

31.12.2021.

1. stadija
1,635,352

(1,524,207)

-48%

3,159,559

2. stadija

143,313

(205,278)

-59%

348,591

3. stadija
639,596

(215,124)

-25%

854,720

KOPĀ, BRUTO:

2,418,262

(1,944,608)

-45%

4,362,870


Uzkrājumi vērtības samazinājumam

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

EUR

%

EUR

%

Uzkrājumi zaudējumiem no kredītu vērtības samazināšanās

31.12.2022.

31.12.2021.

31.12.2021.

1. stadija46,607

8%

87,666

11%

2. stadija

23,642

4%

58,939

7%

3. stadija508,971

88%

676,644

82%

UZKRĀJUMI KOPĀ:

579,220

100%

823,248

100%


Uzkrājumi vērtības samazinājumam

Izmaiņas perioda laikā

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

EUR

EUR

%

EUR

Uzkrājumi zaudējumiem no kredītu vērtības samazināšanās

31.12.2022.

31.12.2021.

1. stadija
46,607

(41,058)

-47%


87,666

2. stadija

23,642

(35,297)

-60%

58,939

3. stadija
508,971

(167,673)

-25%


676,644

UZKRĀJUMI KOPĀ:

579,220

(244,028)

-30%

823,248


Minimālie aizdevuma maksājumi

Minimālo aizdevuma maksājumu pašreizējā vērtība

Minimālie aizdevuma maksājumi

Minimālo aizdevuma maksājumu pašreizējā vērtība

EUR

EUR

EUR

EUR

Kredīti un izsniegtie avansi

31.12.2022.

31.12.2022.

31.12.2021.

31.12.2021.

Līdz 1 gadam1,399,374

962,204

2,604,212

1,684,947

No 2 līdz 5 gadiem kopā

2,250,904

1,274,318

3,786,083

2,258,047

Ilgāk kā 5 gadi

273,623

181,740

508,622

419,878

KOPĀ, BRUTO:

3,923,901

2,418,262

6,898,917

4,362,872


31.12.2022.

31.12.2021.

Nenopelnītie finanšu ienākumi

EUR

EUR

Līdz 1 gadam437,170

951,246

No 2 līdz 5 gadiem kopā

976,586

1,528,036

Ilgāk kā 5 gadi91,883

88,744

KOPĀ, BRUTO:

1,505,639

2,568,026


31.12.2022.

31.12.2021.

Kredīti un izsniegtie avansi

EUR

EUR

Ilgtermiņa kredīti un izsniegtie avansi1,456,058

2,677,925

Īstermiņa kredīti un izsniegtie avansi

896,587

1,576,513

Uzkrātie procenti65,617

108,434

KOPĀ, BRUTO:

2,418,262

4,362,872


19. Kredīti un izsniegti avansi (turpinājums)

31.12.2022.

31.12.2021.

Izmaiņas uzkrājumos zaudējumiem no vērtības samazināšanāsEUR

EUR

Uzkrājumi vērtības samazinājumam 1. janvārī823,248

2,103,536

Neto zaudējumi no vērtības samazinājuma gadā

(128,344)

5,287

Izslēgts vērtības samazinājums debitoru parādu cedēšanas dēļ(115,684)

(1,285,575)

Uzkrājumi vērtības samazinājumam 31. decembrī

579,220

823,248Ilgtermiņa 

Īstermiņa

Ilgtermiņa 

Īstermiņa

31.12.2022.

31.12.2022.

31.12.2021.

31.12.2021.

Kredīti un izsniegti avansi, neto

EUR

EUR

EUR

EUR

Kredīti un izsniegtie avansi

1,456,058

896,587

2,677,926

1,576,512

Uzkrātie procenti

-

65,616

-

108,433

Pie aizdevumu izsniegšanas samaksātas komisijas maksas

40,120

24,704

(111,283)

(65,513)

Pie aizdevumu izsniegšanas saņemtas komisijas maksas

(74,063)

(45,605)

37,443

22,043

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(51,373)

(527,847)

(155,867)

(667,381)

1,370,742

413,455

2,448,219

974,094


2022. gada 31. decembrī daļa no bruto aizdevumu portfeļa EUR 312 962 apmērā tika ieķīlāta par labu AS “Citadele banka” kā nodrošinājums izsniegtajai kredītlīnijai (2021. gada 31. decembrī: EUR 544 526)20. Nākamo periodu izmaksas

31.12.2022.

31.12.2021.

EUR

EUR

Pārējās nākamo periodu izmaksas

71,118

77,436


KOPĀ:

71,118

77,43621. Pircēju un pasūtītāju parādi

31.12.2022.

31.12.2021.

EUR

EUR

Ilgtermiņa debitoru parādi no kredītu un izsniegto avansu cedēšanas saistītām pusēm

134,987

512,164

Īstermiņa debitoru parādi no kredītu un izsniegto avansu cedēšanas saistītām pusēm

377,177

609,306

Radniecīgo sabiedrību debitoru parādi

102,949

351,978

Debitoru parādi no Eleving Stella AS

-

175

Īstermiņa debitoru parādi no kredītu un izsniegto avansu cedēšanas nesaistītām pusēm

9,510

7,357

Citi debitori

600

245

KOPĀ:

625,223

1,481,225


21. Pircēju un pasūtītāju parādi (turpinājums)


Pārējo debitoru parādu un ar tiem saistīto ECL uzkrājumu analīze gada beigās ir šāda:


Ilgtermiņa debitoru parādi

Īstermiņa debitoru parādi

2022Bez kavējuma

Ilgtermiņa debitori kopā

Bez kavējuma

1-30

31-90

> 90 dienas

Īstermiņa debitori kopā

Debitoru parādi no kredītu un izsniegto avansu cedēšanas saistītām pusēm

134,987

134,987

377,177

-

-

-

377,177

Radniecīgo sabiedrību debitoru parādi

-

-

102,789

-

160

102,949

Debitoru parādi no cedēšanas 

-

-

9,510

-

-

-

9,510

Citi pircēju un pasūtītāju parādi

-

-

-

-

600

-

600

Pircēju un pasūtītāju parādi kopā

134,987

134,987

489,476

-

600

160

490,236

Kopā ECL aprēķināts

-

-

-

-

-

-

-


Atbilstoši sagaidītajam, un ievērojot vienošanās ar saistītajām pusēm par parādu nokārtošanu, būtiskie kavētie saistīto pušu debitoru parādi tika nokārtoti tūlīt pēc pārskata perioda beigām.

ECL pārskata perioda beigu datumā ir aplēsti, balstoties uz sagaidāmo parādu nokārtošanu. Vadība ir veikusi saistītās puses debitoru parādu izvērtējumu un secinājusi, ka būtiska kredītriska pieauguma nav. Tāpēc pārskata perioda beigu datumā nav atzīti ECL (2021: EUR 0 arī).


Ilgtermiņa debitoru parādi

Īstermiņa debitoru parādi

2021Bez kavējuma

Ilgtermiņa debitori kopā

Bez kavējuma

1-30

31-90

> 90 dienas

Īstermiņa debitori kopā

Debitoru parādi no kredītu un izsniegto avansu cedēšanas saistītām pusēm

512,164

512,164

609,306

-

-

-

609,306

Radniecīgo sabiedrību debitoru parādi

-

-

216,806

135,187

-

160

352,153

Debitoru parādi no cedēšanas 

-

-

7,357

-

-

-

7,357

Citi pircēju un pasūtītāju parādi

-

-

-

-

245

-

245

Pircēju un pasūtītāju parādi kopā

512,164

512,164

833,469

135,187

245

160

969,061

Kopā ECL aprēķināts

-

-

-

-

-

-

-


ECL pārskata perioda beigu datumā ir aplēsti, balstoties uz sagaidāmo parādu nokārtošanu. Attiecīgi pārskata perioda beigās ECL netiek atzīta. (2021. gadā - 0 EUR).22. Citi debitori

31.12.2022.

31.12.2021.
EUR


EUR

Debitoru parāds par finansējuma piesaisti, izmantojot P2P platformu (27. piezīme)*

-

28,452

Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem

3,132

1,128

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārmaksa

10

-

Citi debitori

13,362

21,337

KOPĀ:

16,504

50,91723. Līguma aktīvi

31.12.2022.

31.12.2021.EUR

EUR

Līguma aktīvi no meitas sabiedrības

11,024

75,247

Līguma aktīvi no saistītām pusēm355,532

256,327

KOPĀ:

366,556

331,574


Lielāko daļu rēķinu izraksta pēc gada beigām un debitoru parādi par šiem rēķiniem ir samaksāti, izņemot EUR 325 648 (2021: EUR 227 047), ko veido uzkrātie ieņēmumi no saistītās puses AS “Primero Finance”, kas izveidojušies, atzīstot mainīgo atlīdzību. 

Būtisku parādu atgūstamību Sabiedrība izvērtē individuāli. Lēmumu par līguma aktīvu finanšu rezultātu novērtējumu Sabiedrības vadība pieņem individuālā kārtā, atspoguļojot informāciju, kas ir pieejama par konkrētu līguma aktīvu, un būtisku kredītriska pieaugumu. ECL pārskata perioda beigu datumā ir aplēsti, balstoties uz sagaidāmo parādu nokārtošanu. Līguma aktīvi, kas tiek nokārtoti neilgi pēc pārskata perioda beigu datuma, neatzīst ECL. Vadība ir veikusi līguma aktīvu izvērtējumu un secinājusi, ka būtiska kredītriska pieauguma nav. Tāpēc pārskata perioda beigu datumā nav atzīti ECL. (2021: EUR 0 arī).24. Nauda un naudas ekvivalenti

31.12.2022.

31.12.2021.

EUR

EUR

Nauda bankā82,397

190,007

Nauda ceļā-

1,311

KOPĀ:

82,397

191,318


Šim finanšu aktīvam 31.12.2022. nav atzīts vērtības samazinājums. (31.12.2021.: 0 EUR).

Sabiedrība nav izveidojusi ECL uzkrājumus naudai un naudas ekvivalentiem, jo noguldījumi bankās ir īstermiņa un šo aktīvu dzīvescikls saskaņā ar SFPS Nr.9 ir tik īss, ka, ņemot vērā zemo saistību neizpildes varbūtību, ECL apjoms būtu nebūtisks (2021. gadā: 0 EUR).25. Akciju kapitāls (pamatkapitāls)


2020. gada 1. janvārī Sabiedrības akciju kapitāls ir EUR 5 000 000, kas sastāv no 5 000 000 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1. Akcionāru pilnsapulcē 2021. gada 29. oktobrī tika pieņemts lēmums samazināt pamatkapitālu par EUR 4 575 000. 2021. gada 31. decembrī Sabiedrības akciju kapitāls ir EUR 425 000, kas sastāv no 425 000 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1. Visas akcijas ir pilnībā apmaksātas.


Pamatkapitāls
EUR
EUR

Sākuma bilance 2021. gada 1. janvārī

5,000,000

Samazinājies 

(4,575,000)

Noslēguma bilance 2021. gada 31. decembrī

425,000


Sākuma bilance 2022. gada 1. janvārī

425,000

Samazinājies 

-

Parakstīts

-

Izpirkts

-

Noslēguma bilance 2022. gada 31. decembrī

425,000


Veicot pāreju no Latvijas latiem uz EUR, Sabiedrībai ir izveidojusies valūtas pārvērtēšanas rezerve EUR 1 apmērā.26. Citi uzkrājumi


2016. finanšu gada laikā Sabiedrība veica korekcijas PVN deklarācijās par periodu no 2014. līdz 2016. gadam kā rezultātā izveidojās papildu priekšnodoklis. Tāda pati pieeja tiek piemērota arī visiem periodiem līdz 31.12.2022. Tomēr pastāv nenoteiktība attiecībā uz šī priekšnodokļa atgūšanu un tā ietekmē PVN saistības var pieaugt. Šī iemesla dēļ Sabiedrība ir izveidojusi uzkrājumus deklarētā priekšnodokļa apjomā uz 31.12.2022 EUR 143 363 (31.12.2020 EUR 108 421 apmērā).31.12.2022.

31.12.2021.

Uzkrājumi iespējamām PVN saistībām*143,363

108,421

Uzkrājumi iespējamām soda naudām
21,285

31,632

KOPĀ:

164,648

140,053


* Uzkrājumi iespējamiem nodokļiem un nodevām ir aprēķināti, balstoties uz Latvijas Republikas nodokļu iestādes piemērotajām likmēm, un diskontēti ar likmi 0.42% (2021: 0.42%) par aplēsto atlikušo tiesvedības procesa ilgumu 3 gadi. Uzkrājumi ir izveidoti iespējamām PVN saistībām.

Izmaiņas uzkrājumos iespējamām PVN saistībām atzīst proporcionāli tajos izdevumu kontos, kuri tiek izmantoti attiecīgā PVN uzskaitei.


Uzkrājumi pārskata gadam

Atcelti uzkrājumi*

Diskonta atcelšana

Kopā uzkrājumu palielinājums/ (samazinājums) 

PVN saistību palielinājums/(samazinājums)

Izmaiņas pārējos uzkrājumos
31.12.2021.

31.12.2022.

Uzkrājumi iespējamām PVN saistībām Latvijā

108,421

45,568

(21,192)

10,566

34,941

-

143,363

Uzkrājumi iespējamām soda naudām Latvijā

31,632

-

(10,347)

-

(10,347)

-

21,285

KOPĀ:

140,053

45,568

(31,539)

10,566

24,594

-

164,648


* 2022. finanšu gadā Sabiedrība ir atcēlusi uzkrājumus iespējamām PVN saistībām un soda naudām Latvijā par periodu no 2019. gada janvāra līdz novembrim, jo saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir iestājies noilguma termiņš.


Uzkrājumi pārskata gadam

Atcelti uzkrājumi*

Diskonta atcelšana

Kopā uzkrājumu palielinājums/ (samazinājums) 

PVN saistību palielinājums/ (samazinājums)
31.12.2020.

31.12.2021.

Uzkrājumi iespējamām PVN saistībām Latvijā

333,608

40,489

(179,640)

(4,447)

(143,598)

(81,589)

108,421

Uzkrājumi iespējamām soda naudām Latvijā

99,314

11,561

(79,713)

470

(67,682)

-

31,632

KOPĀ:

432,922

52,051

(259,353)

(3,977)

(211,280)

(81,589)

140,053


*2021. finanšu gadā Sabiedrība ir atcēlusi uzkrājumus iespējamām PVN saistībām un soda naudām Latvijā par periodu no 2019. gada janvāra līdz novembrim, jo saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir iestājies noilgums.27. Aizņēmumi

Gada procentu likme (%)

Ilgtermiņa

Dzēšanas termiņš

31.12.2022.

31.12.2021.

Saistības par emitētiem parāda vērtspapīriem


EUR


EUR

Parādzīmju emisija 30 miljonu EUR vērtībā 1)

11%

31.03.2024

29,196,000

29,859,000

Papildu uzkrātie procenti par obligācijām 4)

86,833

29,753

Obligāciju iegādes izmaksas

<