1
Neatkarīgu revidentu ziņojums
Akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” akcionāriem
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši AS “Rīgas kuģu būvētava”, reģ.nr. 40003045892 (“Sabiedrība”) pievienotajā gada
pārskatā ietvertā finanšu pārskata no 10. līdz 33. lapai revīziju. Pievienotais finanšu pārskats
ietver:
bilanci 2022. gada 31. decembrī,
peļņas vai zaudējumu aprēķinu par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī,
pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī,
naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, kā arī
finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu
kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības
finansiālo stāvokli 2022.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmu gadā, kas noslēdzās 2022.gada 31.decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likums”).
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”)
mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas
standartiem (turpmāk-SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk
aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.
Neatkarība
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp
Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām
neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas
Republikā. Mēs esam ievērojuši arī Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa
(tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos
pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Laika periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim mēs neesam snieguši
Sabiedrībai ar revīziju nesaistītus pakalpojumus.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu
mūsu atzinumam.
Būtiska nenoteiktība saistībā ar Sabiedrības spēju turpināt darbību
Pievēršam uzmanību finanšu pārskata 52.pielikumam, kurā aprakstīts, ka gadā, kas noslēdzās
2022. gada 31. decembrī, Sabiedrības bruto darbības rezultāts bija zaudējumi EUR 671 205
(2021.gadā bruto zaudējumi bija EUR 67 654) apmērā. 2019.gada 16.augustā Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesa apstiprināja Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma
2
plānu un pasludināja Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesu, nosakot šī procesa īstenošanas
termiņu divi gadi. Kopš tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna apstiprināšanas līdz gada
pārskata sagatavošanai ir bijuši vairāki tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna
grozījumi, no kuriem pēdējie apstiprināti 2022.gada 01.novembrī, koriģējot Sabiedrības
plānotos ieņēmumus un izdevumus, arī kreditoru prasījumu segšanas grafiku, neizmainot
sedzamo saistību kopējo apmēru. Sabiedrības turpmākā darbība ir atkarīga no Sabiedrības
spējas realizēt tiesiskās aizsardzības plānu, arī noteiktajos termiņos segt saistības pret tās
kreditoriem, ievērojot visus plāna nosacījumus. aprakstīts finanšu pārskata 52.pielikumā, šie
apstākļi kopā ar 52.pielikumā aprakstītajiem citiem apstākļiem norāda, ka pastāv būtiska
nenoteiktība, kas varētu radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību nākotnē.
Mēs neizsakām turpmāku iebildi attiecībā uz šo apstākli.
Mūsu revīzijas pieeja
Kopējais būtiskuma apmērs
125 tūkstoši eiro
Būtiskums
Pamatojums būtiskuma
noteikšanai
Kopējais būtiskums atbilst aptuveni 1.5% no 2022.gada
aktīviem.
Mēs izvēlējāmies aktīvus par būtiskuma noteikšanas
kritēriju, jo aktīvi ir galvenais Sabiedrības darbību
raksturojošs kritērijs, kam pievērš uzmanību Sabiedrības
vadība.
Plānojot mūsu revīzijas procedūras, mēs noteicām būtiskuma līmeni un izvērtējām finanšu
pārskatiem piemītošos būtiskas neatbilstības riskus. Mēs īpaši izvērtējām, vai vadība ir veikusi
subjektīvus pieņēmumus, piemēram, attiecībā uz nozīmīgām grāmatvedības aplēsēm, kas ietver
pieņēmumus un nenoteiktību attiecībā uz nākotnes notikumiem. Tāpat citās mūsu veiktajās
revīzijās, mēs izvērtējām vadības iekšējo kontroļu pārkāpšanas risku, tajā skaitā, vai ir
pierādījumi par neobjektivitāti, kas norāda uz krāpšanas izraisītu būtisku neatbilstības risku.
Revīzijas apjoms ir atkarīgs no būtiskuma piemērošanas. Revīzija tiek plānota ar mērķi iegūt
pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati nesatur būtiskas neatbilstības. Neatbilstības var
rasties krāpšanās vai kļūdu rezultātā. Tās tiek uzskatītas par būtiskām, ja atsevišķi vai kopā tās
varētu ietekmēt lietotāju ekonomisko lēmumu pieņemšanu, kas balstītas uz finanšu
pārskatiem.
Baltoties uz mūsu profesionālo spriedumu, mēs noteicām konkrētu būtiskuma sliekšņus tajā
skaitā kopējo būtiskuma apmēru, kas piemērojams finanšu pārskatiem kopumā tas ir
aprakstīts augstāk. Tie, kopā ar kvalitatīvajiem apsvērumiem, palīdzēja mums noteikt revīzijas
apjomu un revīzijas procedūru veidu, veikšanas laiku un apmēru, arī izvērtēt gan individuālo
gan apkopoto neatbilstību uz finanšu pārskatiem kopumā.
Ņemot vērā apstākli, ka saskaņā ar akcionāru 2017.gada 26.aprīļa un 2019.gada 31.decembra
lēmumiem Sabiedrības revīzijas komitejas funkcijas tika deleģētas Sabiedrības Padomei, kas
faktiski tai uzdotos uzdevumus neveica, mēsvienojāmies arSabiedrībasvaldi, ka mēs tai ziņosim
par revīzijasgaitākonstatētajām neatbilstībām, kaspārsniedz 6 (sešus) tūkstošus eiro, kā arī par
mazāka apmēra neatbilstībām, ja par tām, mūsuprāt, būtu jāziņo kvalitatīvu iemeslu dēļ.
Galvenie revīzijas jautājumi
Galvenie revīzijasjautājumi irtādi jautājumi, kas, pamatojotiesuz mūsu profesionālo spriedumu,
pārskata perioda finanšu pārskata revīzijā bija visnozīmīgākie. Šie jautājumi kopumā tika
apskatīti finanšu pārskata revīzijas kontekstā, kā arī veidojot mūsu revīzijas atzinumu.
3
Mēs esam noteikuši zemāk minētos jautājumus kā galvenos revīzijas jautājumus, par kuriem ir
jāsniedz informācija mūsu ziņojumā.
Darbības turpināšanās pieņēmuma pamatojums
Sabiedrības 2022.gada darbības rezultāts
bija neto peļņa EUR 1 006 722 apmērā
(2021.gadā zaudējumi bija EUR 285 538).
2022. gada 31. decembrī, Sabiedrības bruto
darbības rezultāts bija zaudējumi EUR
671 205 (2021.gadā bruto zaudējumi bija
EUR 67 654) apmērā.
Ņemot vērā, ka Sabiedrībai ir daļēji zaudēts
pašu kapitāls un ievērojami pamatdarbības
zaudējumi vairākus gadus pēc kārtas, arī
tas, ka Sabiedrības turpmākā darbība ir
atkarīga no Sabiedrības spējas realizēt
tiesiskās aizsardzības plānu, tāpēc darbības
turpināšanās pieņēmuma pamatojums ir
uzskatāms par galveno revīzijas jautājumu.
Galvenie revīzijas jautājumiVeiktie pasākumi
Mēs izvērtējām vadības veiktos pasākumus
2023.gadā saistībā ar TAP plāna izpildi un
vadības īstermiņa un vidēja termiņa plānus
gan Sabiedrības pamatdarbības attīstībā,
gan finanšu stāvokļa uzlabošanā atbilstoši
apstiprinātajam TAP plānam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido:
informācija par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata 3. lapā,
vadības ziņojums, kas sniegts pievienotā gada pārskatā no 4. līdz 7. lapai,
paziņojums par vadības atbildību, kas sniegts pievienotā gada pārskatā 8. lapā,
paziņojums par korporatīvo pārvaldību, kas sniegts pievienotā gada pārskatā 9. lapā,
atalgojuma ziņojums, ko atsevišķu ziņojumu sagatavojusi Sabiedrības vadība 2023.gada
14.aprīlī, un kas revīzijas ziņojuma datumā ir pieejams Sabiedrības mājas lapā
www.riga–
shipyard.com
.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un
mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to norādīts mūsu ziņojuma
sadaļā Uz citu informāciju attiecināmas citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas
tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no
mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai nesatur cita veida būtiskas
neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Sabiedrību un
tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir
ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
4
Uz citu informāciju attiecināmas citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas
tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta, Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likuma prasībām.
Saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir arī sniegt viedokli, vai
korporatīvās pārvaldības ziņojumā ir sniegta informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus
likuma 56.
1
panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā, arī 56.
2
panta otrās daļas 5.punktā
noteiktajām prasībām un vai tajā ir iekļauta 56.
2
panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 7. un 8.punktā
noteiktā informācija.
Papildus, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu, attiecībā uz atalgojuma ziņojumu mūsu
pienākums ir sniegt viedokli, vai atalgojuma ziņojumā ir ietverta Finanšu instrumentu tirgus
likuma 59.4 pantā minētā informācija un vai atalgojuma ziņojumā ir konstatētas būtiskas
neatbilstības saistībā ar gada pārskatā norādīto finanšu informāciju.
Mūsuprāt, visos būtiskajos aspektos:
Korporatīvās pārvaldības ziņojumā ir sniegta informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu
tirgus likuma 56.1 panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9.punktā, arī 56.2 panta otrās daļas
5.punktā noteiktajām prasībām un tajā ir iekļauta 56.2 panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 7. un
8.punktā noteiktā informācija, un
Atalgojuma ziņojumā, ko atsevišķu ziņojumu sagatavojusi un apstiprinājusi Sabiedrības
vadība 2023.gada 14.aprīlī, un kas revīzijas ziņojuma datumā ir pieejams Sabiedrības mājas
lapā
www.riga–shipyard.com
,
ir ietverta Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.4 pantā
minētā informācija un atalgojuma ziņojumā nav konstatētas būtiskas neatbilstības saistībā ar
gada pārskatā norādīto finanšu informāciju.
Turklāt, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir revidentu ziņojumā
sniegt informāciju par to, vai Sabiedrība ir sagatavojusi nefinanšu paziņojumu un par to, vai
nefinanšu paziņojums ir iekļauts vadības ziņojumā vai sagatavots atsevišķa gada pārskata
sastāvdaļa.
Sabiedrība nav sagatavojusi nefinanšu paziņojumu, kas ietvertu informāciju par attiecīgo nozari
raksturojošiem nefinanšu rādītājiem, kā arī informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi un
informāciju par darbiniekiem vai citu informāciju.
Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, atbildība par finanšu
pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, arī par tādas
iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai
būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas
būtiskas neatbilstības.
5
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību,
pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības spēju
turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno
Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas
Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurāmuzticētaSabiedrībaspārraudzība, iratbildīgasparSabiedrībasfinanšu pārskata
sagatavošanas procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai
krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts
atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet negarantē, ka revīzijā, kas
veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var
rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās
katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem,
balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:
identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ
izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku
mazināšanai, arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas
dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var
ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu,
informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošasrevīzijasprocedūras,bet nevis, lai sniegtuatzinumu par
Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti;
izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;
izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības
spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā
tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja
šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir
pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr
nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt;
izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā
esošos darījumus un notikumus.
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem,
tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
Personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, mēs sniedzam paziņojumu par to, ka mēs
esam izpildījuši saistošās ētikas prasības attiecībā uz neatkarību un objektivitāti, iekļaujot
informāciju par visām attiecībām un citiem apstākļiem, kurus varētu pamatoti uzskatīt par
6
tādiem, kas varētu ietekmēt mūsu neatkarību, un, ja nepieciešams arī par drošības
pasākumiem šādas ietekmes ierobežošanai.
No visiem jautājumiem, par kuriem esam ziņojuši personām, kurām uzticēta Sabiedrības
pārraudzība, mēs nosakām tos jautājumus, kurus uzskatām par visbūtiskākajiem pārskata
perioda finanšu pārskata revīzijai un kas tādēļ ir uzskatāmi par galvenajiem revīzijas
jautājumiem. Mēs izklāstam šos jautājumus revidentu ziņojumā, izņemot, ja tiesību aktos liegts
publiskot šādu informāciju, arī izņemot tos ļoti retos gadījumus, kad uzskatām, ka attiecīgais
jautājums nav uzrādāms mūsu ziņojumā, jo ir pamatoti paredzams, ka sabiedrības interešu
ieguvums no šādas informācijas publiskošanas neatsvērtu tās izpaušanas dēļ radušās negatīvās
sekas.
Ziņojums par finanšu pārskatu ziņošanas atbilstību Vienotā elektroniskā ziņošanas
formāta (ESEF) prasībām.
Finanšu pārskatu ziņošanas metodi Sabiedrības valde ir piemērojusi, lai atbilstu 2018. gada 17.
decembra Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/815 3. punkta prasībām, ar ko Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem
tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskā ziņošanas formāta specifikāciju (“ESEF
regula”). Piemērojamās prasības attiecībā uz finanšu pārskatu ziņošanu ir ietvertas ESEF regulā.
Pamatojoties uz šīm prasībām finanšu pārskati ir jāsniedz XHTML formātā. Apliecinām, ka
2022.gada finanšu pārskatu elektroniskās atskaites formāts šajā ziņā atbilst ESEF regulai.
Citi paziņojumi un apstiprinājumi, kas iekļaujami revidentu ziņojumā saskaņā ar Latvijas
Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām sniedzot revīzijas
pakalpojumus Sabiedrībām, kas ir sabiedriskas nozīmes struktūras
2022.gada 30.jūnijā personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārvaldība, iecēla mūs, lai mēs veiktu AS
“Rīgas kuģu būvētava” finanšu pārskata par gadu, kas noslēdzās 2022.gada 31.decembrī,
revīziju. Kopējais nepārtrauktais mūsu revīzijas uzdevumu sniegšanas termiņš ir četri gadi,
sākot no gada, kurš noslēdzās 2019.gada 31. decembrī un beidzot ar gadu, kurš noslēdzās
2022.gada 31.decembrī.
Mēs apstiprinām, ka:
mūsu revidentu atzinums saskan ar papildu ziņojumu, kas tika iesniegts Sabiedrības
Padomei;
norādīts LR Revīzijas pakalpojuma likumā 37.
6
pantā mēs neesam Sabiedrībai snieguši ar
revīziju nesaistītus aizliegtus pakalpojumus(NRP), kasminēti ES Regulas (ES) Nr. 537/2014 5.
panta 1. punktā. Veicot revīziju, mēs arī saglabājām neatkarību no revidētās sabiedrības.
Revīzijas projekta, kura rezultātā tiek sniegts šis neatkarīgu revidentu ziņojums, atbildīgā
zvērinātā revidente ir Baiba Apine.
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
“Sandra Dzerele un partneris” SIA
Licences Nr. 38.
Sandra Dzerele
Valdes priekšsēdētāja
Baiba Apine
Atbildīgā zvērinātā revidente
Sertifikāta Nr. 214.
Rīga, Latvija, 2023.gada 2.maijā
D
O
K
U
ME
N
TS
P
ARAKSTĪTS AR
D
R
O
Š
U
ELEKTR
ON
ISK
O
P
ARAKST
U
UN
SAT
U
R LAIKA ZĪM
OGU