E
D
S RI
N
D
U
ATSA
U
CES:
3
.
3
.
3
.
A
KTĪ
VA
P
O
STE
Ņ
I
ci
t
i
4
.
5
.
8
.
P
A
VA
P
O
STE
Ņ
I
ci
t
i
1.4
Obligāti šo tekstu iekopēt EDSā norādītajā rindā:
“Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada
pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam
gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā, tā neietver pilnībā visu gada pārskata
pielikumā iekļauto informāciju un tādējādi EDS sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā
iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta
ziņojums.
Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2022. gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto
finanšu pārskatu lūdzu skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā”
A
S
“R
ī
gas kuģu bū
t
a
v
a
2022
.
gada pā
r
ska
t
s
R
ī
, 2023
AS
g
a
s
k
u
ģ
u bū
v
ē
t
a
v
a
Adr
e
s
e
:
G
ā
l
e
s i
e
l
a
2, Rī
g
a
, LV
-
1015
R
e
ģ
is
t
r
ā
ci
j
a
s numurs: 40003045892
G
A
D
A
P
ĀRSKATS
P
a
r p
e
riodu: 01.01.2022. – 31.12.2022.
2
Sa
t
u
r
s
Lpp.
In
f
orm
ā
ci
j
a
p
a
r s
a
bi
e
drību3
V
a
dīb
a
s
z
iņo
j
ums4
P
a
z
iņo
j
ums p
a
r
v
a
dīb
a
s
a
t
bildību8
Korpor
a
t
ī
v
ā
s p
ā
r
v
a
ldīb
a
s
z
iņo
j
ums9
P
e
ļņ
a
s
v
a
i
z
a
ud
ē
j
umu
a
pr
ē
ķ
ins10
Bil
a
nc
e
11
P
a
šu
k
a
pi
t
ā
l
a
i
z
m
a
iņu p
ā
rs
k
a
t
s13
N
a
ud
a
s plūsm
a
s p
ā
rs
k
a
t
s14
P
i
e
li
k
umi15
N
ea
t
k
a
g
u r
e
v
id
e
n
t
u
z
iņo
j
ums34
AS
g
a
s
k
u
ģ
u bū
v
ē
t
a
v
a
Adr
e
s
e
:
G
ā
l
e
s i
e
l
a
2, Rī
g
a
, LV
-
1015
R
e
ģ
is
t
r
ā
ci
j
a
s numurs: 40003045892
G
A
D
A
P
ĀRSKATS
P
a
r p
e
riodu: 01.01.2022. – 31.12.2022.
3
In
f
orm
ā
ci
j
a
p
a
r s
a
bi
e
drību
S
a
bi
e
drīb
a
s nos
a
u
k
ums
g
a
s
k
u
ģ
u bū
v
ē
t
a
v
a
S
a
bi
e
drīb
a
s
j
uridis
k
a
is s
t
a
t
uss
A
k
ci
j
u s
a
bi
e
drīb
a
R
e
ģ
is
t
r
ā
ci
j
a
s numurs,
v
i
e
t
a
un d
a
t
ums
40003045892, Rī
g
ā
, 1991.
g
a
d
a
5.d
e
c
e
mbrī
R
e
ģ
is
t
r
ē
t
s
k
om
e
rcr
e
ģ
is
t
r
ā
2004.
g
a
d
a
26.
a
u
g
us
t
ā
, Rī
g
ā
Adr
e
s
e
G
ā
l
e
s i
e
l
a
2, Rī
g
a
, LV
-
1015
S
a
bi
e
drīb
a
s d
a
rbīb
a
s
g
a
l
v
e
ni
e
v
e
idi
S
a
v
a
v
a
i nom
ā
t
a
n
e
k
us
t
a
m
ā
īp
a
šum
a
i
z
īr
ē
š
a
n
a
un
p
ā
r
v
a
ldīš
a
n
a
,
N
ACE2 68.20
Ku
ģ
u un p
e
ldošo i
e
k
ā
r
t
u bū
v
e
,
N
ACE2 30.11
V
a
ld
e
(
1
.
8
.
5
.
2
.
)
v
a
ld
e
s loc
e
k
lis
v
a
ld
e
s loc
e
k
lis
Ein
ā
rs Bu
k
s,
a
m
a
t
ā
no 18.08.2017, p
ā
rs
t
ā
v
īb
a
s
t
i
e
sīb
a
s
k
op
ā
a
r
v
i
e
nu
v
a
ld
e
s loc
e
k
li
D
e
niss
P
a
r
f
e
ns,
a
m
a
t
ā
no 07.01.2021,
p
ā
rs
t
ā
v
īb
a
s
t
i
e
sīb
a
s
k
op
ā
a
r
v
i
e
nu
v
a
ld
e
s loc
e
k
li
P
a
dom
e
(
1
.
8
.
5
.
1
.
)
N
o 07.01.2021.
p
a
dom
e
s pri
e
k
šs
ē
d
ē
t
ā
j
s
p
a
dom
e
s pri
e
k
šs
ē
d
ē
t
ā
j
a
v
i
e
t
ni
e
k
s
p
a
dom
e
s loc
e
k
l
e
p
a
dom
e
s loc
e
k
lis
p
a
dom
e
s loc
e
k
lis
V
a
sili
j
s M
e
ļņi
k
s
Al
e
k
s
a
ndrs Č
e
a
v
s
k
is
L
a
ris
a
Ar
t
e
m
e
n
k
o
G
a
hr
a
m
a
ns
G
us
e
ino
v
s
S
a
ndis S
t
rods
N
o 30.06.2022.
p
a
dom
e
s pri
e
k
šs
ē
d
ē
t
ā
j
s
p
a
dom
e
s pri
e
k
šs
ē
d
ē
t
ā
j
a
v
i
e
t
ni
e
k
s
p
a
dom
e
s loc
e
k
l
e
p
a
dom
e
s loc
e
k
lis
p
a
dom
e
s loc
e
k
lis
V
a
sili
j
s M
e
ļņi
k
s
Al
e
k
s
a
ndrs Č
e
a
v
s
k
is
Irin
a
M
e
ļņi
k
a
G
a
hr
a
m
a
ns
G
us
e
ino
v
s
Ain
ā
rs Tropiņš
G
a
d
a
p
ā
rs
k
a
t
u s
a
g
a
t
a
v
o
j
a
G
a
l
v
e
n
ā
g
r
ā
m
a
t
v
e
d
e
In
ā
r
a
Tu
ž
ilo
v
a
P
ā
rs
k
a
t
a
g
a
ds
2022.
g
a
d
a
1.
j
a
n
v
ā
ris – 31.d
e
c
e
mbris
R
e
v
id
e
n
t
a
v
ā
rds un
a
dr
e
s
e
SIA
S
a
ndr
a
D
z
e
r
e
l
e
un
P
a
r
t
n
e
ris
Z
v
ē
rin
ā
t
u r
e
v
id
e
n
t
u
k
om
e
rcs
a
bi
e
drīb
a
,
Lic
e
nc
e
N
r.38.
Juridis
k
ā
a
dr
e
s
e
: Vīl
a
nd
e
s i
e
l
a
7
-
1,
g
a
, LV
-
1010
A
t
bildī
g
ā
zv
ē
rin
ā
t
ā
r
e
v
id
e
n
t
e
B
a
ib
a
Apin
e
S
e
r
t
i
f
i
k
ā
t
s
N
r.214.
AS
g
a
s
k
u
ģ
u bū
v
ē
t
a
v
a
Adr
e
s
e
:
G
ā
l
e
s i
e
l
a
2, Rī
g
a
, LV
-
1015
R
e
ģ
is
t
r
ā
ci
j
a
s numurs: 40003045892
G
A
D
A
P
ĀRSKATS
P
a
r p
e
riodu: 01.01.2022. – 31.12.2022.
4
A
S
“R
ī
gas kuģu būv
ē
t
ava
V
ad
ī
bas z
i
ņo
j
ums
CITI
DO
K
U
ME
N
TI
2022
.
gada da
r
b
ī
bas pā
r
ska
t
am
P
ar sab
i
e
dr
ī
bu
AS
g
a
s
k
u
ģ
u
v
ē
t
a
v
a
,
t
urpm
ā
k
S
a
bi
e
drīb
a
, dibin
ā
t
a
v
a
ir
ā
k
n
e
k
ā
pirms
100
g
a
di
e
m un ir
v
i
e
n
a
no
k
u
ģ
u
v
ē
t
a
v
ā
m B
a
l
t
i
j
a
s
j
ūr
a
s r
e
ģ
ion
ā
,
k
a
s
v
e
ic
k
u
ģ
u
r
e
mon
t
us,
k
u
ģ
u bū
v
i un sni
e
d
z
ci
t
us p
a
k
a
lpo
j
umus.
S
a
bi
e
drīb
a
d
a
rbo
j
a
s un r
a
ž
a
n
a
s proc
e
dūr
a
s
v
e
ic s
a
s
k
a
ņ
ā
a
r s
t
a
rp
t
a
u
t
is
k
a
j
i
e
m
kv
a
li
t
ā
t
e
s
k
on
t
rol
e
s s
t
a
nd
a
r
t
i
e
m IS
O
9001:2015, IS
O
14001:2015 un IS
O
45001:2018.
D
arb
ī
bas f
i
nans
i
ā
li
e
r
e
z
u
l
tāt
i
un f
i
nans
i
ā
l
a
i
s
stā
v
o
k
li
s
2022.
g
a
d
ā
AS
g
a
s
k
u
ģ
u
v
ē
t
a
v
a
nosl
ē
d
z
a
a
r po
z
i
t
ī
v
u d
a
rbīb
a
s r
e
z
ul
t
ā
t
u
j
e
b
p
e
ļņu 1 006 722 E
U
R
a
pm
ē
r
ā
, pr
e
t
ē
j
i 2021.
g
a
d
a
m,
k
uru S
a
bi
e
drīb
a
nosl
ē
d
z
a
a
r
z
a
ud
ē
j
umi
e
m.
2022.
g
a
d
ā
m
a
ino
t
i
e
s
t
ir
g
us
k
on
j
u
k
t
ūr
a
i,
t
is
k
i ir
a
ud
z
is pi
e
pr
a
j
ums p
ē
c
S
a
bi
e
drīb
a
s īp
a
šum
ā
un nom
ā
e
sošo
a
k
t
ī
v
u i
z
m
a
n
t
a
n
a
s,
t
ā
d
ē
ļ S
a
bi
e
drīb
a
s
a
v
u
d
a
rbību
k
onc
e
n
t
r
ē
j
usi u
z
s
a
v
a
un nom
ā
t
ā
n
e
k
us
t
a
m
ā
īp
a
šum
a
p
ā
r
v
a
ldīš
a
nu un
i
z
īr
ē
š
a
nu
(N
ACE2 68.20
)
.
N
e
t
o
a
p
g
ro
z
ī
j
ums 2022.
g
a
d
ā
bi
j
a
1 674 927 E
U
R,
k
a
s,
s
a
līd
z
ino
t
a
r 2021.
g
a
du, ir s
a
m
a
z
in
ā
j
i
e
s p
a
r 20
%
. Vi
e
ns no s
a
m
a
z
in
ā
j
um
a
i
e
t
e
k
m
ē
j
oši
e
m
f
a
k
t
ori
e
m ir s
a
is
t
ī
t
s
a
r
k
u
ģ
u r
e
mon
t
a
p
a
k
a
lpo
j
umu sni
e
g
š
a
n
a
s
p
ā
r
t
r
a
u
k
š
a
nu.
AS
g
a
s
k
u
ģ
u
v
ē
t
a
v
a
k
op
ē
j
i
e
a
k
t
ī
v
i 2022.
g
a
d
a
b
e
i
g
ā
s, s
a
līd
z
ino
t
a
r
g
a
d
a
s
ā
k
umu, s
a
m
a
z
in
ā
j
ā
s līd
z
7 712 263 E
U
R. 2022.
g
a
d
ā
p
a
r 26
%
ir s
a
m
a
z
in
ā
j
i
e
s
S
a
bi
e
drīb
a
s
k
op
ē
j
o s
a
is
t
ību
a
p
j
oms, s
a
v
u
k
ā
r
t
v
e
i
k
smī
g
a
s d
a
rbīb
a
s r
e
z
ul
t
ā
t
ā
p
a
li
e
lin
ā
j
i
e
s p
a
šu
k
a
pi
t
ā
ls un p
ā
rs
k
a
t
a
p
e
riod
a
b
e
i
g
ā
s
t
a
s ir 1 934 347 E
U
R.
P
ā
rs
k
a
t
a
p
e
riod
ā
g
ū
t
ā
p
e
ļņ
a
un
a
k
t
ī
v
u s
a
m
a
z
in
ā
š
a
n
ā
s ir s
a
is
t
ī
t
a
a
r 2022.
g
a
d
ā
p
ā
rdo
t
a
j
i
e
m S
a
bi
e
drīb
a
i pi
e
d
e
roš
a
j
i
e
m
a
k
t
ī
v
i
e
m,
k
a
s nodrošin
ā
j
a
t
i
e
sis
k
ā
s
a
i
z
s
a
rd
z
īb
a
s proc
e
s
a
p
a
s
ā
k
umu pl
ā
n
a
s
e
k
g
u i
z
pildi.
2019.
g
a
d
a
16.
a
u
g
us
t
ā
g
a
s pils
ē
t
a
s Vid
z
e
m
e
s pri
e
k
špils
ē
t
a
s
t
i
e
s
a
s
a
ps
t
iprin
ā
j
a
S
a
bi
e
drīb
a
s Ti
e
sis
k
ā
s
a
i
z
s
a
rd
z
īb
a
s proc
e
s
a
(
t
urpm
ā
k
TA
P)
p
a
s
ā
k
umu pl
ā
nu.
S
a
s
k
a
ņ
ā
a
r
a
ps
t
iprin
ā
t
o TA
P
p
a
s
ā
k
umu pl
ā
nu
f
in
a
nšu s
a
is
t
īb
a
s i
z
pild
e
pr
e
t
nodrošin
ā
t
a
j
i
e
m
k
r
e
di
t
ori
e
m bi
j
a
no
t
e
i
k
t
a
s
e
šu m
ē
n
e
šu l
a
i
k
ā
, b
e
t
pr
e
t
n
e
nodrošin
ā
t
a
j
i
e
m
k
r
e
di
t
ori
e
m di
v
d
e
smi
t
č
e
t
ru m
ē
n
e
šu l
a
i
k
ā
no TA
P
p
a
s
ā
k
umu pl
ā
n
a
a
ps
t
iprin
ā
š
a
n
a
s brī
ž
a
.
I
e
v
ē
ro
j
o
t
t
o,
k
a
g
a
n L
a
t
v
i
j
ā
,
g
a
n ci
t
ur p
a
s
a
ul
ē
2020.
g
a
d
ā
t
i
k
a
i
e
v
i
e
s
t
i s
a
is
t
īb
ā
a
r
Co
v
id–19 i
z
pl
a
t
īb
a
s i
e
rob
e
ž
a
nu no
t
e
i
k
t
i
e
a
i
z
li
e
g
umi un i
e
rob
e
ž
o
j
umi,
S
a
bi
e
drīb
a
n
e
sp
ē
j
a
a
t
j
a
uno
t
s
a
v
u s
a
imni
e
cis
k
o d
a
rbību
t
ā
d
ā
a
p
j
om
ā
,
k
ā
d
ā
t
o
p
a
r
e
d
z
ē
j
a
TA
P
p
a
s
ā
k
umu pl
ā
ns,
t
ā
p
ē
c S
a
bi
e
drīb
a
i
z
s
t
r
ā
d
ā
j
a
TA
P
p
a
s
ā
k
umu
pl
ā
n
a
g
ro
z
ī
j
umus,
k
urus2020.
g
a
d
a
15.m
a
i
j
ā
g
a
spils
ē
t
a
sVid
z
e
m
e
s
pri
e
k
špils
ē
t
a
s
t
i
e
s
a
a
ps
t
iprin
ā
j
a
, nos
a
k
o
t
S
a
bi
e
drīb
a
s TA
P
īs
t
e
noš
a
n
a
s
t
e
rmiņu
4
(
č
e
t
ri
)
g
a
di, s
k
a
i
t
o
t
no 2019.
g
a
d
a
16.
a
u
g
us
t
a
. 2020.
g
a
d
a
no
g
a
l
ē
t
urpino
t
i
e
s
a
r
Co
v
id–19 i
z
pl
a
t
īb
a
s i
e
rob
e
ž
a
nu no
t
e
i
k
t
i
e
m
a
i
z
li
e
g
umi
e
m un i
e
rob
e
ž
o
j
umi
e
m,
S
a
bi
e
drīb
a
a
t
k
ā
r
t
o
t
i i
z
s
t
r
ā
d
ā
j
a
TA
P
p
a
s
ā
k
umu pl
ā
n
a
g
ro
z
ī
j
umus,
k
urus 2021.
g
a
d
a
25.
j
a
n
v
ā
g
a
s pils
ē
t
a
s Vid
z
e
m
e
s pri
e
k
špils
ē
t
a
s
t
i
e
s
a
a
ps
t
iprin
ā
j
a
, p
a
g
a
rino
t
TA
P
pl
ā
n
a
īs
t
e
noš
a
n
a
s
t
e
rmiņu līd
z
5
(
pi
e
ci
e
m
)
g
a
di
e
m 2021.
g
a
d
a
17.s
e
p
t
e
mbrī
g
a
s pils
ē
t
a
s Vid
z
e
m
e
s pri
e
k
špils
ē
t
a
s
t
i
e
s
a
a
ps
t
iprin
ā
j
a
j
a
unus S
a
bi
e
drīb
a
s
t
i
e
sis
k
ā
s
a
i
z
s
a
rd
z
īb
a
s proc
e
s
a
p
a
s
ā
k
umu pl
ā
n
a
g
ro
z
ī
j
umus,
k
a
s ļ
a
u
j
v
e
i
k
smī
g
a
TA
P
i
z
n
ā
k
um
a
g
a
j
um
ā
s
a
m
a
z
in
ā
t
m
a
k
s
ā
j
umu s
a
is
t
īb
a
s
(g
a
l
v
e
ni
e
pr
a
j
umi
)
pr
e
t
S
a
bi
e
drīb
a
s
k
r
e
di
t
ori
e
m p
a
r 10
%
.
P
i
e
s
a
rd
z
īb
a
s nolū
k
os S
a
bi
e
drīb
a
s
a
is
t
ību
s
a
m
a
z
in
ā
j
umu
a
t
spo
g
uļos
f
in
a
nšu d
a
t
os TA
P
nosl
ē
g
um
ā
. S
a
v
u
k
ā
r
t
k
on
t
e
k
s
t
ā
a
r
p
a
r
e
d
z
a
mo
g
lob
ā
lo
e
n
e
r
g
or
e
sursu
k
z
i 2022.
g
a
d
ā
, S
a
bi
e
drīb
a
2022.
g
a
d
a
14.s
e
p
t
e
mbrī
a
t
k
ā
r
t
o
t
i i
z
s
t
r
ā
d
ā
j
a
TA
P
p
a
s
ā
k
umu pl
ā
n
a
g
ro
z
ī
j
umus,
k
ori
ģ
ē
j
o
t
S
a
bi
e
drīb
a
s pl
ā
no
t
os i
e
ņ
ē
mumus un i
z
d
e
v
umus,
k
ā
a
k
r
e
di
t
oru pr
a
j
umu
s
e
g
š
a
n
a
s
g
r
a
f
i
k
u, n
e
m
a
ino
t
s
e
d
z
a
mo s
a
is
t
ību
k
op
ē
j
o
a
pm
ē
ru. TA
P
g
ro
z
ī
j
umus
g
a
s pils
ē
t
a
s Vid
z
e
m
e
s pri
e
k
špils
ē
t
a
s
t
i
e
s
a
a
ps
t
iprin
ā
j
a
2022.
g
a
d
a
01.no
v
e
mbrī
.
AS
g
a
s
k
u
ģ
u bū
v
ē
t
a
v
a
Adr
e
s
e
:
G
ā
l
e
s i
e
l
a
2, Rī
g
a
, LV
-
1015
R
e
ģ
is
t
r
ā
ci
j
a
s numurs: 40003045892
G
A
D
A
P
ĀRSKATS
P
a
r p
e
riodu: 01.01.2022. – 31.12.2022.
5
S
ab
i
e
dr
ī
bas f
i
nanšu rād
ī
tāj
i
S
ab
i
e
d
r
ī
ba
s
b
il
anc
e
s
p
ost
e
ņ
i
202220212020
E
U
RE
U
RE
U
R
Ap
g
ro
z
āmi
e
līd
z
e
k
ļi
A
k
t
ī
v
u
k
opsumma
P
ašu
k
api
t
āls
Īs
te
rmiņa sais
t
ības
Kop
ē
jās sais
t
ības
1 907 290
7 712 263
1 934 347
1 358 480
5 777 916
1 669 448
9 059 203
1 143 973
3 361 011
7 856 449
1 197 846
8 946 860
1 434 818
1 780 322
7 453 261
2022
E
U
R
1 674 927
2021
E
U
R
2 095 882
2020
E
U
R
1 798 430
Bru
t
o p
e
ļņa
v
ai
z
aud
ē
jumi
P
ārs
k
a
t
a p
e
rioda p
e
ļņa
v
ai
z
aud
ē
jumi
-
671 205
1 006 722
-
67 654
-
285 538
-
447 027
-
9 982 648
S
ab
i
e
d
r
ī
ba
s
p
e
ļ
ņa
s
va
iz
aud
ē
j
umu
ap
r
ē
ķ
i
na
p
ost
e
ņ
i
N
et
o ap
g
ro
z
ījums
R
e
ntab
ili
tāt
e
s ana
līz
e
r
e
n
t
a
bili
t
ā
t
e
s
k
o
e
f
ici
e
n
t
i
a
n
a
li
z
ē
S
a
bi
e
drīb
a
s
v
a
dīb
a
s
l
ē
mumu
e
f
e
k
t
i
v
i
t
ā
t
i
f
in
a
nšu u
z
d
e
v
umu pildīš
a
n
a
i,
k
ur op
t
im
ā
l
a
j
a
m r
e
n
t
a
bili
t
ā
t
e
s
r
ā
t
ā
j
a
m ir
j
ā
t
po
z
i
t
ī
v
a
m, un
j
o r
ā
t
ā
j
s ir li
e
l
ā
k
s,
j
o r
e
n
t
a
bili
t
ā
t
e
ir l
a
b
ā
k
a
:
20222021
Bru
t
o p
e
ļņ
a
s rob
e
ž
a
(
bru
t
o p
e
ļņ
a
/n
e
t
o
a
p
g
ro
z
ī
j
ums
)
(
40
)
%
(
3.2
)
%
Bru
t
o p
e
ļņ
a
s rob
e
ž
a
s
k
o
e
f
ici
e
n
t
s p
a
r
ā
d
a
p
ā
rdoš
a
n
a
s
a
p
j
omu un
t
i
e
šo i
z
m
a
k
su
a
tt
i
e
cību. S
a
bi
e
drīb
a
s i
z
m
a
n
t
o šo r
ā
t
ā
j
u, l
a
i
a
pr
ē
ķ
in
ā
t
u,
k
ā
d
ā
m
ē
r
ā
n
e
t
o
a
p
g
ro
z
ī
j
um
a
p
ā
rm
a
a
s i
e
t
e
k
m
ē
bru
t
o p
e
ļņ
a
s li
e
lumu.
Kom
e
rci
ā
l
ā
s r
e
n
t
a
bili
t
ā
t
e
s r
ā
t
ā
j
s
(
p
ā
rs
k
a
t
a
p
e
riod
a
p
e
ļņ
a
/n
e
t
o
a
p
g
ro
z
ī
j
ums
)
(
60
)
%
(
13.6
)
%
S
a
bi
e
drīb
a
i
z
m
a
n
t
o šo r
ā
t
ā
j
u, l
a
i no
t
e
i
k
t
u s
a
v
u sp
ē
j
u
ģ
e
n
e
r
ē
t
p
e
ļņu.
P
a
šu
k
a
pi
t
ā
l
a
r
e
n
t
a
bili
t
ā
t
e
(
p
ā
rs
k
a
t
a
p
e
riod
a
p
e
a
/p
a
šu
k
a
pi
t
ā
ls
)
52
%
(
25
)
%
P
a
šu
k
a
pi
t
ā
l
a
r
e
n
t
a
bili
t
ā
t
e
p
a
r
ā
d
a
, ci
k
e
f
e
k
t
ī
v
i
t
i
e
k
i
z
m
a
n
t
o
t
s
t
a
s
k
a
pi
t
ā
ls,
k
o ir
in
v
e
s
t
ē
j
uši S
a
bi
e
drīb
a
s īp
a
šni
e
k
i. S
a
bi
e
drīb
a
i
z
m
a
n
t
o šo r
ā
t
ā
j
u, l
a
i no
t
e
i
k
t
u, ci
k
po
t
e
nci
ā
l
a
is in
v
e
s
t
ors nop
e
lnīs no
k
a
t
r
a
s
a
v
a
i
e
g
uldī
t
ā
e
iro.
A
k
t
ī
v
u
a
t
d
e
v
e
(
p
ā
rs
k
a
t
a
p
e
riod
a
p
e
ļņ
a
/
a
k
t
ī
v
u
k
opsumm
a
)
13
%
(
3
)
%
S
a
bi
e
drīb
a
i
z
m
a
n
t
o šo r
ā
t
ā
j
u, l
a
i
a
pr
ē
ķ
in
ā
t
u, ci
k
li
e
l
a
ir
a
t
d
e
v
e
no S
a
bi
e
drīb
a
s
s
a
imni
e
cis
k
a
j
a
i d
a
rbīb
a
i i
z
m
a
n
t
o
t
a
j
i
e
m
k
op
ē
j
i
e
m
a
k
t
ī
v
i
e
m.
N
e
g
a
t
ī
v
a
is bru
t
o p
e
ļņ
a
s r
ā
t
ā
j
s ir s
e
k
a
s S
a
bi
e
drīb
a
s p
ā
r
e