AKCIJU SABIEDRĪBA
“STORENT INVESTMENTS”
(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103834303)
ATSEVIŠĶAIS 2021. GADA PĀRSKATS
(8. finanšu gads)
SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR
STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM,
KO APSTIPRINĀJUSI EIROPAS SAVIENĪBA
UN NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīga, 2022
AS “STORENT INVESTMENTS” Atsevišķais 2021. gada pārskats
Juridiskā adrese: Matrožu iela 15a, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas numurs: 40103834303
2
SATURS
Vispārīga informācija 3
Vadības ziņojums 4
Ziņojums par vadības atbildību 6
Atsevišķie finanšu pārskati:
Atsevišķais apvienotais ienākumu pārskats 7
Atsevišķais finanšu stāvokļa pārskats 8
Atsevišķais naudas plūsmas pārskats 10
Atsevišķais pašu kapitāla izmaiņu pārskats 111
Atsevišķā finanšu pārskata pielikums 12
Neatkarīgu revidentu ziņojums 42
AS “STORENT INVESTMENTS” Atsevišķais 2021. gada pārskats
Juridiskā adrese: Matrožu iela 15a, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas numurs: 40103834303
3
Vispārīga informācija
Sabiedrības nosaukums “STORENT INVESTMENTS”
Juridiskais statuss
A
kci
j
u sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40103834303
Rī
g
a, 2014.
g
ada 7. oktobrī
Juridiskā un biroja adrese Matrožu iela 15a
Rī
g
a, Latvi
j
a, LV-1048
Akcionāri “Levina Investments” S.A.R.L. (Luksemburga) 73%
“Bomaria” SIA 13.5%
“Supremo” SIA 13.5%
Sabiedrības valde Andris Bisnieks, valdes loceklis
A
ndris Pavlovs, valdes loceklis
Sabiedrības padome Nicholas John Kabcenell, padomes priekšsēdētājs
Baiba Onkele, padomes locekle
Dal
g
in Burak, padomes loceklis
Gada pārskatu sagatavoja Marina Grigore
A
S “Storent Investments”
g
alvenā
g
rāmatvede
Darbības veids Meitas sabiedrību pārraudzība un pārvaldība; stratēģiskās un
organizatoriskās plānošanas un lēmumu pieņemšanas funkciju
veikšana.
NACE kods 70.22 Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
(
NACE 2.0 red.
)
Pārskata
ads 2021.
g
ada 1.
j
anvāris
2021.
g
ada 31. decembris
Iepriekšē
j
ais pārskata
g
ads 2020.
g
ada 1.
j
anvāris
2020.
g
ada 31. decembris
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta
vārds un adrese
KPMG Baltics SIA
Licence Nr. 55
Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013,
Latvija
Armine Movsisjana
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 178
AS “STORENT INVESTMENTS” Atsevišķais 2021. gada pārskats
Juridiskā adrese: Matrožu iela 15a, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas numurs: 40103834303
4
Vadības ziņojums
Sabiedrības darbības veids
AS “Storent Investments” (turpmāk “Sabiedrība”) tika dibināta 2014.gada 7.oktobrī, un šis Sabiedrībai ir astotais pārskata gads.
Sabiedrība tika dibināta līdz ar jaunā finanšu investora ienākšanu un ir Storent grupas mātes sabiedrība. Sabiedrības galvenais
darbības veids ir sniegt vadības un konsultatīvus pakalpojumus meitas sabiedrībām, kas sastāda lielāko daļu no Sabiedrības
apgrozījuma.
Sabiedrības attīstība un sasniegtie finanšu rezultāti atskaites perioda laikā
Sabiedrības galvenais darbības veids ir saistīts ar visu Storent grupas sabiedrību nodrošināšanu ar finanšu resursiem, Storent preču
zīmi un informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu, kā arī vadības pakalpojumu sniegšanu saistītaj
ām sabiedrībām. Pārskata gadā
par 12% samazinājās Sabiedrības apgrozījums, sasniedzot 4.9 miljonus eiro, ko ietekmēja Covid-19 pandēmija un pārskatīti darījumu
noteikumi ar saistītajām pusēm. Pārskata gads noslēgts ar 2 141 469 eiro peļņu Sabiedrības finansiālo stabilitāti nodrošina stabila
finansējuma struktūra, kas sastāv no 76% pašu kapitāla, 3% ilgtermiņa saistībām un 21% īstermiņa saistībām. Ilgtermiņa ieguldījumi
veido 97% no visiem Sabiedrības aktīviem. Sabiedrības biznesam vēsturiski vienmēr ir bijis apgrozāmo līdzekļu deficīts augstā
ieguldījumu finansēšanas saist
ību līmeņa dēļ, taču tas nav traucējis Sabiedrības saistību segšanu atbilstoši to termiņiem. Papildu
faktors, kas veicina apgrozāmo līdzekļu deficītu, ir viena no obligāciju finanšu noteikumiem tehniskā neizpilde, kā rezultātā visas
saistības par obligācijām ir atspoguļotas kā īstermiņa saistības (sīkāku informāciju skatīt 22. piezīmē).
Lai gan 2021.gads bija veiksmīgāks par 2020.gadu, Storent grupas sniegumu pārskata gadā joprojām negatīvi ietekmēja Covid-19
pandēmija visās valstīs. Covid-19 pandēmija 2021.gadā būvniecības nozari tiešā veidā neietekmē
ja, jo netika ieviesti nekādi
ierobežojumi būvlaukumos, taču tā turpināja ietekmēt kopējo ekonomisko aktivitāti. Storent grupas nomas ieņēmumi pieauga par 5%,
kamēr kopējie konsolidētie ieņēmumi pieauga par 2%, sasniedzot 42.9 miljonus eiro. Lai gan būvniecības tehnikas nomas tirgū
joprojām pastāv spēcīga cenu konkurence un nomas tehnikas pārpalikums, nomas cenas sāka lēnām pieaugt. Pārskata gadā
ievērojami mainījās Storent grupas nomas tehnikas struktūra - pašu aprīkojuma attiecība pret pārnomāto tehniku ir samazinājusies no
57% 2020. gada decembrī līdz 39% 2021. gada decembrī.
Baltijas valstu reģionā nomas ieņēmumi pieauga par 9%, ar gandrīz identiskām krituma tendencēm visās Baltijas valstīs. Baltijas
valstu re
ģiona pienesums ir aptuveni 69% no visas Storent grupas nomas ieņēmumiem. 2021.gadā būvniecības pieaugums Igaunijā
saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Paredzams, ka tirgus izaugsme 2022.gadā būs neliela, un gada laikā tiks realizēti dažādi
būvniecības projekti, tādi kā Rail Baltic, blakus esošā infrastruktūra un nākamā Enefit elektrostacijas attīstības kārta. Latvijas
būvniecības tirgus 2021.gadā samazinājās par 6.2%. Lielākais kritums bija dzīvojamo māju būvniecībā – ar samazinājumu 10.5%.
2022.gadā tiks aizsākti vairāki liela un vidēja mēroga projekti, daļa no tiem tiks īstenota ES programmu ietvaros. Tādē
jādi paredzams,
ka arī tuvākajā nākotnē būvniecības tirgus turpinās pieaugt. Lietuvas būvniecības tirgus 2021.gadā pieauga par 11.6%. Ievērojams
pieaugums bija mājokļu segmentā ar 17% pieaugumu. 2022.gadā turpināsies Rail Baltica projekts, kas nodrošinās papildus
pieprasījumu pēc nomas tehnikas visā Baltijā un dod vadībai papildu pārliecību par 2022.gadu. Šis projekts jau aktīvi sācis būvniecības
posmu 2022.gadā, kas radīs lielu pieprasījumu pēc tehnikas.
Celtniecības tirgus apjoma vēsturiskie dati un prognozes ne vienmēr atspoguļo celtniecības tehnikas nomas tirgus potenciālu. Tas ir
atkarīgs no būvniecības projektu veidiem un posmiem konkrētajā gadā. Grupas uzņēmumu izaugsmes iesp
ējas ir lielākajos tirgos, kur
Storent uzņēmumiem ir mazāks tirgus īpatsvars. Paredzams, ka būvniecības darbaspēka trūkums palielinās cenas un pieprasījumu
pēc nomas būvtehnikas.
Ziemeļvalstīs darbības apjomi ir samazinājušies par 5%, salīdzinot ar 2020. gadu. Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ kopējie
būvniecības apjomi šajā tirgū 2021.gadā ir samazinājušies un tuvākajā laikā strauja izaugsme nav gaidāma. Storent Ziemeļvalstīs
ieņem salīdzinoši nelielu tirgus daļu un attīstība netiek saistīta ar tirgus izaugsmi, bet gan ar ilgstošu sadarbību ar klientiem. 2022.gada
pārdošanas rezultāti ir daudzsološi un, sākoties būvniecības sezonai, mēs sagaidām turpm
āku izaugsmi. 2021.gada decembrī vadība
nolēma slēgt Lielgabarītu kravu pārvietošanas nodaļu Somijā, jo pieprasījums pēc tās ir būtiski samazinājies.
Meitas sabiedrības Storent OOO Kaļiņingradā ienākumu līmenis ir ievērojami pieaudzis, sasniedzot 21% pieaugumu salīdzinājumā
ar 2020.gadu. Būvniecības tirgus 2021.gadā samazinājās par 48.2% galvenokārt Covid-19 pandēmijas ietekmē. Uz šī pārskata
izdošanas brīdi Storent OOO turpina darboties bez būtiskām izmaiņām. Līdz 2022. gada 24. februārim Krievijas uzņēmums darbojās
diezgan patstāvīgi, un Sabiedrības vadība nesaskata lielus riskus turpmākai uzņē
mējdarbībai. Sabiedrība uzrauga un ievēro sankciju
ierobežojumus un līdz šim tie neietekmē meitas sabiedrību darbību.
2021.gadā Sabiedrība turpina darbu ar pārnomāšanas platformu PreferRent, un 2021.gada beigās 56% no nomas iekārtām tika
piegādātas no PreferRent. Tas ļāva palielināt Storent grupas efektivitāti, jo PreferRent pārņēma daļu nomas tehnikas pārvaldības
funkciju un nodrošināja palielinātu nomas tehnikas parka kapacitāti, neveidojot papildus finanšu saistības Storent grupai. Saskaņā ar
apstiprināto Storent grupas stratēģiju, daļa no nomas tehnikas parka tika pārdota izsolē un daļa pārnomāšanas tehnikas piegādātājiem,
kā rezultātā pašu nomas tehnikas īpatsvars samazinājās no 57% uz 39% no kop
ējā nomas tehnikas parka apjoma. Ieguldījumu plāns
nomas aktīviem 2021.gadā bija mazāks, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem. Sabiedrība turpināja attīstīt un ieguldīt IT tehnoloģijās.
Elastīga pieeja nomas tehnikas parka kustībai starp Storent grupas sabiedrībām nodrošināja ātrāku reaģēšanu uz būvniecības tirgus
izmaiņām un kopumā efektīvāku tā izmantošanu. 2021.gada vasarā Storent Baltijā pievienojās PreferRent tiešsaistes nomas
platformai, kas piedāvā tiešsaistes nomas pakalpojumus no dažādiem būvniecības nomas tehnikas uzņēmumiem Baltijā. Vadība to
redz kā modernu papildus pārdošanas kanālu, lai nodrošinātu klientu pieprasījumu pēc lab
ākajiem risinājumiem un izdevīgākās cenas.
AS “STORENT INVESTMENTS” Atsevišķais 2021. gada pārskats
Juridiskā adrese: Matrožu iela 15a, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas numurs: 40103834303
5
Grupas bilances struktūra ir pastāvīga, to veido 27% pašu kapitāla, 18% ilgtermiņa saistības un 55% īstermiņa saistības. Ilgtermiņa
aktīvi veido 81% no kopējiem aktīviem. Grupas biznesam vēsturiski vienmēr ir bijis apgrozāmo līdzekļu deficīts augstā ieguldījumu
saistību līmeņa dēļ, tomēr tās nav traucējis Grupai un Sabiedrībai pildīt savas saistības saskaņā ar to termiņiem. Bankas konta atlikums
gandrīz 1 miljona eiro apmērā pārskata perioda beigās ir pietiekams, lai nodrošinātu Sabiedrības operatīvo darbību. Grupa noslēdza
2021.gadu ar 3.4 miljonu zaudējumiem, kas galvenokārt ir Covid-19 pandēmijas ietekme. Grupas vadība strā
dāja pie efektivitātes
palielināšanas. Finanšu gada laikā tika samazināts darbinieku skaits par 35 cilvēkiem, veikti ietaupījumi uz citu izdevumu pozīcijām.
2021.gadā Grupa turpināja attīstīt tiešsaistes nomas pakalpojumus, kas ir stabils tirdzniecības kanāls, un tas veido gandrīz 40% no
visiem iekārtu nomas pasūtījumiem Baltijas valstīs 2021.gada beigās. Vēsturiski augstākie skaitļi ir sasniegti digitālajām autorizācijām
un elektroniski parakstītajiem dokumentiem, sasniedzot 80% no visām nomas piegādēm.
Sabiedrības izaugsme nākotnē
Sabiedrības vadība plāno turpināt savas darbības attīstību. Galvenā uzmanība 2022.gadā tiks pievērsta tiešsaistes nomas platformas
attī
stības turpināšanai, digitālajiem pārveidojumiem un efektivitātes palielināšanai. Sabiedrība turpinās pārveidot savu IT stratēģiju, lai
tā atbilstu nākotnes vajadzībām. 2022.gada sākumā Storent grupa Baltijā pievienojās CargoPoint tiešsaistes loģistikas platformai, kas
piedāvā efektīvāk organizēt pārvadājumu pakalpojumus un sniegs iespēju apkalpot plašāku klientu loku par konkurētspējīgu cenu.
Sabiedrības meitas sabiedrības plāno turpināt pārdot savu nomas tehniku un 2022.gada laikā palielināt pārnomāšanas kopējos
ienākumus no pašreizējiem 58% līdz 66%. Vadība paredz, ka būvtehnikas nomas nozare atgūsies no Covid-19 pandēmijas 2022.gada
pavasarī un Storent grupas darbības apjomi atgriezīsies 2019.gada līmenī un turpinās augt tikai sākot ar 2023.gadu. Paredzams, ka
Rail Baltica projekts dos ievērojami pozitīvu ietekmi uz būvtehnikas nomas nozari Baltijā.
Finanšu risku pārvaldība
Sabiedrības finanšu risku pārvaldības pamatprincipi atspoguļoti pielikuma 25. piezīmē.
Darbības pēc bilances sastādīšanas datuma
Lai izpildītu prasības attiecībā uz minimālo kapitālu valstī, kurā reģistrētas Sabiedrības meitas sabiedrības, 2022. gadā Sabiedrība
veica ieguldījumu Igaunijas meitas sabiedrības Storent OU pamatkapitālā 1 550 000 eiro apmērā, Somijas meitas sabiedrības
pamatkapitālā Storent Holding Finland Oy pamatkapitā
lā 500 000 eiro apmērā, Zviedrijas meitas sabiedrības Storent AB pamatkapitālā
250 000 eiro apmērā, un visi ieguldījumi tiek izmantoti saistību dzēšanai pret citām Storent Grupas sabiedrībām.
2022. gadā februārī Storent Investments AS (“Emitents”) paziņoja par rakstveida procedūru obligacionāru piekrišanas saņemšanai
obligāciju ar ISIN kodu LV0000802411 noteikumu grozījumiem. Ar Noteikumu grozījumiem Emitents piedāvā grozīt Pašu kapitāls pret
aktīviem rādītāja nosacījumu, paredzot, ka Emitenta pašu kapitālā tiek iekļauti arī Emitenta akcionāru aizdevumi, kā arī grozīt Neto
parādsaistību/EBITDA rādītāja nosacījumu, paredzot, ka Emitenta neto par
ādsaistībās netiek iekļauti Emitenta akcionāru aizdevumi.
Tas ļaus pilnībā izpildīt finanšu nosacījumus līdz Obligāciju dzēšanai. 2022. gadā 28. februārī balsojums tika noslēgts ar pozitīvu
rezultātu un noteikumu grozījumi ir apstiprināti.
Levina Investments S.a.r.l. ir piekritusi atlikt Storent Holding Finland Oy saņemtā aizņēmuma atmaksu par papildu vienu gadu, un
aizņēmuma pēdējais atmaksas termiņš ir 2023. gada decembris. Līguma grozījumi parakstīti 2022. gada martā.
Grupa piemēros visas vietējo un ārvalstu varas iestāžu ierosinātās un ieviestās sankcijas, biznesa ierobežojumus utt., kas ir rezultāts
Krievijas Federācijas 2022. gada 24. februārī Ukrainā uzsāktai militārai darb
ībai, kā arī atklās informāciju, kas būtiski ietekmēs Grupas
un Sabiedrības darbību un investorus tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Būtiski atzīmēt, ka starptautisko sankciju un ierobežojošo
pasākumu īstenošanas kārtību Latvijas Republikā regulē likums par sankciju un citu ierobežojumu ieviešanu, un citi ar to saistītie
normatīvie akti. Neraugoties uz to, ka Baltijas valstīm ir ļoti ierobežotas tiešās ekonomiskās attiecības ar Krieviju, krīze, visticamāk,
ietekmēs energoresursu cenas, jo Baltijas valstis, lai gan spēs apmierināt savu enerģijas pieprasījumu bez Krievijas, izmantos
dārgākas alternatīvas. Iespējams, ka tiks ietekmēta arī būvniecības nozare, jo daudzi būvmateriāli, kas agrā
k tika piegādāti no Krievijas
un Baltkrievijas, tagad ir jāieved no citām valstīm, vismaz līdz brīdim, kamēr saglabāsies pašreizējais konflikta līmenis. Šo tendenču
precīzo ietekmi pašlaik nevar aplēst. Šodienas situācija liecina, ka tirgus pielāgojas pārmaiņām, un pieprasījums pēc nomas tehnikas
ir kā ierasts būvniecības sezonas sākumā.
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo atsevišķo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi
notikumi, kuru rezultātā šajos atsevišķajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.
Sabiedrības vārdā 2022. gada 28. apr
īlī šo vadības ziņojumu parakstīja:
Andris Bisnieks Andris Pavlovs
Valdes loceklis Valdes loceklis
Gada pārskats apstiprināts akcionāru pilnsapulcē 2022. gada _______. _____________________
AS “STORENT INVESTMENTS” Atsevišķais 2021. gada pārskats
Juridiskā adrese: Matrožu iela 15a, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas numurs: 40103834303
6
Ziņojums par vadības atbildību
AS “Storent Investments” vadība apstiprina, ka atsevišķie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS “Storent Investments” finansiālo stāvokli 2021. un 2020. gada 31. decembrī
un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2021. un 2020. gadu. Vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par Sabiedrības un
tās meitas sabiedrību komercdarbības attīstību un darbības rezultātiem. Iepriekš minētais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar
Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība. AS “Storent Investments” finanšu pārskatu
sagatavošanas gaitā vadība:
ir izmantojusi un konsekventi pielietojusi grāmatvedības metodes;
ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;
ir vadī
jusies pēc darbības turpināšanas principa, ja vien šī principa piemērošana nav bijusi attaisnojama.
AS “Storent Investments” vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, kas attiecīgajā brīdī sniegtu patiesu
un skaidru priekšstatu par AS “Storent Investments” finansiālo stāvokli, finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu un nodrošinātu
vadībai iespēju sagatavot Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, atbilstošus finanšu
pārskatus.
Sabiedrības vārdā 2022. gada 28. aprīlī šo ziņojumu par vadības atbildību parakstīja:
Andris Bisnieks Andris Pavlovs
Valdes loceklis Valdes loceklis
AS “STORENT INVESTMENTS” Atsevišķais 2021. gada pārskats
Juridiskā adrese: Matrožu iela 15a, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas numurs: 40103834303
7
Atsevišķais apvienotais ienākumu pārskats
Piezīme 2021 2020
EUR EUR
Neto apgrozījums 3 4 866 944 5 559 964
Personāla izmaksas 8 (1 454 981) (1 736 449)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 4 (1 525 759) (2 005 176)
Nolietojums un amortizācija 5 (964 461) (965 657)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 6 2 108 158 589 621
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7 (885 742) (1 522 447)
Vērtības samazināšanas izmaksas 11,20b (2 690) (3 747 244)
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem 2 141 469 (3 827 388)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis - -
Peļņa / (zaudējumi) pēc nodokļiem 2 141 469 (3 827 388)
Pārskata gada apvienotie ienākumi / (zaudējumi) 2 141 469 (3 827 388)
Pielikums no 12. līdz 41. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Sabiedrības vārdā 2022. gada 28. aprīlī šo atsevišķo finanšu pārskatu parakstīja:
Andris Bisnieks Andris Pavlovs
Valdes loceklis Valdes loceklis
Marina Grigore
Galvenā grāmatvede
AS “STORENT INVESTMENTS” Atsevišķais 2021. gada pārskats
Juridiskā adrese: Matrožu iela 15a, Rīga, LV-1048
Reģistrācijas numurs: 40103834303
8
Atsevišķais finanšu stāvokļa pārskats
AKTĪVS
Piezīme 2021 2020
ILGTERMI
Ņ
A IEGULDĪJUMI EU
R
EU
R
Nemateriālie aktīvi
Nemateriālo ieguldījumu izstrāde 985 288 418 813
Licences un tamlīdzīgas tiesības 20 798 52 140
Citi nemateriālie ieguldījumi 1 023 726 1 416 174
KOPĀ 9 2 029 812 1 887 127
Pamatlīdzek
ļ
i
Pārējie pamatlīdzekļi
55 654 64 053
KOPĀ 9 55 654 64 053
Tiesības lietot aktīvus
Licences un tamlīdzīgas tiesības
23 806 49 774
Pārējie pamatlīdzekļi
13 189 77 089
KOPĀ 10 36 995 126 863
Il
g
termi
ņ
a finanšu ie
g
uldī
j
umi
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
11 40 289 275 37 389 275
Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem
20b 1 393 651 3 701 825
KOPĀ
41 682 926 41 091 100
KOPĀ ILGTRMIŅA IEGULDĪJUMI
43 805 387 43 169 143
APGROZĀ